【bzoj3173】【Tjoi2013】【最长上升子序列】treap+dp二分优化

这里写图片描述
[pixiv] https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=61560361
向大(hei)佬(e)实力学(di)习(tou)

Description

给定一个序列,初始为空。现在我们将1到N的数字插入到序列中,每次将一个数字插入到一个特定的位置。每插入一个数字,我们都想知道此时最长上升子序列长度是多少?
Input

第一行一个整数N,表示我们要将1到N插入序列中,接下是N个数字,第k个数字Xk,表示我们将k插入到位置Xk(0<=Xk<=k-1,1<=k<=N)
Output

N行,第i行表示i插入Xi位置后序列的最长上升子序列的长度是多少。
Sample Input

3

0 0 2
Sample Output

1

1

2
HINT

100%的数据 n<=100000

其实这道题算是一道裸题了,拿来练习一下模板。看到这种活动的插入,就能立即想到平衡树。至于最长上升子序列,如果每插入一次就求一次,再优化都要超时。于是我们就找找性质,发现:由于是有序插入,后插入的一定大,那么每插入一个点,以此点结尾的最长上升子序列就不受后面点的干扰。那么在插入完毕后求一次最长上升子序列就可以了。之后的输出需注意要求的是整个数列的答案,还要在小于等于插入数的dp数组中求max。因为这个我又wa了一遍

至于二分优化,其实也算是练手。简单梳理一下,也便自己理解更透彻。要开一个单调栈(?),存两个元素,一个为值,一个为下标。
以 6 2 1 4 3 为例,从左往右扫
6进栈 >6(1)
dp[1]=1;
2比栈顶元素小,要去替换,二分到6,替换>2(2)
dp[2]=1;
1同理>1(3)
dp[3]=1;
4>1,4直接进栈>1(3) 4(4)
dp[4]=dp[3]+1=2;
3二分换4,>1(3) 3(5)
dp[5]=dp[3]+1=2;
最后再for一遍找max,总o(log n)

这道题因为比较特殊,数字不重复,且按序插入,所以直接以数字本身作为下标。

求最长上升子序列还可以用树状数组优化,哪天再遇到这样的题再复习树状数组优化吧!

代码

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std ;

const int N=100000+5;

int n,x;
struct Node{
  Node *ch[2];
  int v,r,siz;
  int cmp(int x){
    return x <= ch[0]->siz ? 0 : 1;
  }
}*root,*null,pool[N],*tail=pool;
int c[N],top=0,dp[N];

Node *newnode(){
  Node *rt=++tail;
  rt->ch[0]=rt->ch[1]=null;
  rt->v=rt->r=rt->siz=0;
  return rt;
}
void rotate(Node *&nd,int d){
  Node *tp=nd->ch[d];
  nd->ch[d]=tp->ch[d^1];tp->ch[d^1]=nd;
  nd->siz=nd->ch[0]->siz+nd->ch[1]->siz+1;
  tp->siz=tp->ch[0]->siz+tp->ch[1]->siz+1;
  nd=tp;
}
void insert(Node *&nd,int val,int pos){
  if(nd==null){
    nd=newnode();
    nd->v=val;
    nd->siz=1;
    nd->r=rand();
    return ;
  }
  int d=nd->cmp(pos);
  insert(nd->ch[d],val,d ? pos - nd->ch[0]->siz - 1: pos );
  if(nd->ch[d]->r > nd->r ){
    rotate(nd,d);
  } 
  nd->siz=nd->ch[0]->siz+nd->ch[1]->siz+1;
}
int get_dp(int x){
  int rt;
  if(x>c[top]){
    c[++top]=x;
    return dp[c[top-1]]+1;
  } 
  int le=0,ri=top;
  while(le<ri){
    int mid=(le+ri)>>1;
    if(c[mid]>x) ri=mid;
    if(c[mid]<=x) le=mid+1;
  }
  c[le]=x;
  return dp[c[le-1]]+1;
}
void query(Node *nd){
  if(nd==null) return ;
  query(nd->ch[0]);
  dp[nd->v]=get_dp(nd->v);
  query(nd->ch[1]);
}
int main(){
  srand(23425546);
  null=++tail;
  null->ch[0]=null->ch[1]=null;
  null->v=null->r=null->siz=0;
  root=null;

  scanf("%d",&n);
  for(int i=1;i<=n;i++){
    scanf("%d",&x);
    insert(root,i,x);
  }
  query(root);
  for(int i=1;i<=n;i++){
    dp[i]=max(dp[i-1],dp[i]);
    printf("%d\n",dp[i]);
  }
  return 0;
}

总结:
1、对题的辨析能力还需加强,要多想多观察,找到不被影响的东西

posted @ 2017-10-31 19:09  LinnBlanc  阅读(141)  评论(0编辑  收藏