C++:for范围循环特点--自我理解

for(declaration : expression)
statement

for(xx-type i : P)
....
其一:
for范围类型循环在循环前,可能会对p所在的队列里,对每一个对象进行一次" * ",再赋值给i;

其二:
对于多维数组的for范围循环,除了最里面的for范围循环可以不用引用,其它所有循环控制变量都应该是引用
类型
ia[3][4] = {....};
for(int (&j)[4] : ia)
for(int k:j )

cout << k << " ";
cout << endl;

for(int *i :ia )
for(int j: i )

cout <<  j << " "; 
已经不一样了, j值是对ia[0]的引用,i值是对ia[0]的复制而已,i已经不是数组的地址了,只是拥有相同的值
的一个单独的存在。
(可能有点扯)

posted @ 2019-09-05 20:58  Dedicate_labors  阅读(165)  评论(0编辑  收藏  举报
……