bzoj3677 [Apio2014]连珠线

题目描述:

(题面有坑,概括一下:)

给出一棵$n$个点的无根树,每条边有价值。对于一个根,你可以令父节点-当前节点-子节点这两条边变成蓝色边。选一个点作根的价值是蓝色边边权之和,求最大价值。

bz

luogu

题解:

树上换根dp。

设状态$w[u][0/1]$表示选择一个根后,点$u$不是/是“当前节点”时,子树的最大价值。

(转移有点长,请忽略无效细节谨慎食用)

首先有$w[u][0]=\sum\limits _{fa[v]=u} max(w[v][0],w[v][1]+val(u,v))$,

当点$u$是叶子结点时$w[u][1]=- \infty$;

不是的话,设$k[v]$表示在$w[u][0]$状态下,将点$u$的父节点、点$u$和点$v$染成蓝色的最大价值,有:

$w[v][0]>w[v][1]+val(u,v)$,$v$和$u$之间没有蓝边,那么$k[v]=val(u,v)$;

$w[v][0]<=w[v][1]+val(u,v)$,$v$和$u$以及$v$的儿子有蓝边,那么需要把$v$的状态改成$w[v][0]$,即$k[v]=w[v][0]-w[v][1]$;

那么$w[u][1]=w[u][0]+ max_{fa[v]=u} k[v]$。

 

换根过程模拟子节点对父节点贡献的变化。

把当前根$u$的儿子$v$换上去的话,先考虑$u$的减少。

最开始我们有:

$w[u][0]=\sum\limits _{fa[v]=u} max(w[v][0],w[v][1]+val(u,v))$

$w[u][1]=w[u][0] + max_{fa[v]=u} k[v]$

对于$w[u][0]$,直接减那个东西(你们一定知道我说的是什么)。

对于$w[u][1]$,先减掉那个东西(还是那个东西),之后考虑最大值。若当前$v$的贡献为最大值,那么将那一项换成次大值。

对于$w[v][0]$,直接加那个东西(是$u$的那个东西)。

对于$w[v][1]$,预先求出$tmp=w[v][1]-w[v][0]$,此时$tmp$是上面转移式中的$max$一项。

用$u$的新贡献去更新$max$值即可。

代码:

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int N = 200050;
const int inf = 0x3f3f3f3f;
template<typename T>
inline void read(T&x)
{
  T f = 1,c = 0;char ch=getchar();
  while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-')f=-1;ch=getchar();}
  while(ch>='0'&&ch<='9'){c=c*10+ch-'0';ch=getchar();}
  x = f*c;
}
int n,hed[N],cnt;
struct EG
{
  int to,nxt,w;
}e[N<<1];
void ae(int f,int t,int w)
{
  e[++cnt].to = t;
  e[cnt].nxt = hed[f];
  e[cnt].w = w;
  hed[f] = cnt;
}
int w[N][2],s1[N],ans;
int t1;
void dfs0(int u,int fa)
{
  w[u][0] = 0,w[u][1] = -inf;
  for(register int j=hed[u],to;j;j=e[j].nxt)
    if((to=e[j].to)!=fa)
      dfs0(to,u);
  int k1 = -inf,tmp = 0;
  for(register int j=hed[u],to;j;j=e[j].nxt)
    if((to=e[j].to)!=fa)
    {
      tmp+=max(w[to][0],w[to][1]+e[j].w);
      if(w[to][0]>w[to][1]+e[j].w)k1=max(k1,e[j].w);
      else k1=max(k1,w[to][0]-w[to][1]);
    }
  w[u][0] = tmp;
  if(k1!=-inf)w[u][1]=tmp+k1;
}
void dfs1(int u,int fa)
{
  ans = max(ans,w[u][0]);
  int w0 = w[u][0],w1 = w[u][1];
  int k1 = -inf,k2 = -inf;int son = -1;
  for(register int j=hed[u];j;j=e[j].nxt)
  {
    int to = e[j].to;
    int now = (w[to][0]>w[to][1]+e[j].w)?e[j].w:w[to][0]-w[to][1];
    if(now>=k1)k2=k1,k1=now,son=to;
    else if(now>k2)k2=now;
  }
  for(register int j=hed[u],to;j;j=e[j].nxt)
    if((to=e[j].to)!=fa)
    {
      int W0 = w[to][0],W1 = w[to][1];
      
      int tmp = max(w[to][0],w[to][1]+e[j].w);
      w[u][0]-=tmp,w[u][1]-=tmp;
      if(to==son)w[u][1]=(k2==-inf)?k2:w[u][1]+k2-k1;
      
      tmp = max(w[u][0],w[u][1]+e[j].w);
      int dlt = w[to][1]-w[to][0],now = (w[u][0]>w[u][1]+e[j].w)?e[j].w:w[u][0]-w[u][1];
      w[to][0]+=tmp;dlt = max(dlt,now);
      w[to][1] = w[to][0]+dlt;
      
      dfs1(to,u);
      w[to][0] = W0,w[to][1] = W1;
      w[u][0] = w0,w[u][1] = w1;
    }
}
int main()
{
  read(n);
  for(int u,v,k,i=1;i<n;i++)
  {
    read(u),read(v),read(k);
    ae(u,v,k),ae(v,u,k);
  }
  dfs0(1,0),dfs1(1,0);
  printf("%d\n",ans);
  return 0;
}
View Code

 

posted @ 2019-07-07 19:31  LiGuanlin  阅读(172)  评论(0编辑  收藏  举报