BZOJ4771七彩树——可持久化线段树+set+树链的并+LCA

给定一棵n个点的有根树,编号依次为1到n,其中1号点是根节点。每个节点都被染上了某一种颜色,其中第i个节
点的颜色为c[i]。如果c[i]=c[j],那么我们认为点i和点j拥有相同的颜色。定义depth[i]为i节点与根节点的距离
,为了方便起见,你可以认为树上相邻的两个点之间的距离为1。站在这棵色彩斑斓的树前面,你将面临m个问题。
每个问题包含两个整数x和d,表示询问x子树里且depth不超过depth[x]+d的所有点中出现了多少种本质不同的颜色
。请写一个程序,快速回答这些询问。

 

输入

第一行包含一个正整数T(1<=T<=500),表示测试数据的组数。
每组数据中,第一行包含两个正整数n(1<=n<=100000)和m(1<=m<=100000),表示节点数和询问数。
第二行包含n个正整数,其中第i个数为c[i](1<=c[i]<=n),分别表示每个节点的颜色。
第三行包含n-1个正整数,其中第i个数为f[i+1](1<=f[i]<i),表示节点i+1的父亲节点的编号。
接下来m行,每行两个整数x(1<=x<=n)和d(0<=d<n),依次表示每个询问。
输入数据经过了加密,对于每个询问,如果你读入了x和d,那么真实的x和d分别是x xor last和d xor last,
其中last表示这组数据中上一次询问的答案,如果这是当前数据的第一组询问,那么last=0。
输入数据保证n和m的总和不超过500000。

 

输出

对于每个询问输出一行一个整数,即答案。

 

样例输入

1
5 8
1 3 3 2 2
1 1 3 3
1 0
0 0
3 0
1 3
2 1
2 0
6 2
4 1

样例输出

1
2
3
1
1
2
1
1
 
 主席树神题,首先考虑没有深度限制的做法:因为每个点颜色只会对从它到根节点的链上的所有点有贡献,因此可以树上差分把这个点的权值+1,又因为同种颜色dfs序中相邻的点在它们lca到根的路径上贡献算重了,所以在LCA处权值-1。对于每次查询就变成了查询一个点的子树中的权值和,只要找出整棵树的dfs序,架在线段树上查询区间和就行了。但有了深度限制后,线段树上的子树区间需要加到答案里的点就不是连续的一段区间了。但怎么才能消除大于深度限制的点对区间和的影响?只要使他们在查询时为0就行了!那么就可以用可持久化线段树按层建树,什么意思呢?将深度为d的所有点加到第d棵可持久化线段树中,这样每次查询时,线段树中只包含d[x]层到d[x]+dep层的所有点的权值,查询的依旧是x子树区间,但d[x]+dep层以下的点这一时刻权值为0,对答案无影响。但改成按层加权值后还有一个重要的事没有解决,那就是每种颜色的dfs序的树上差分。因为是按层数加点,所以dfs序中不是按顺序加点,这里就要用到set(要是不嫌麻烦可以写treap),对每种颜色开一个set,权值是整棵树dfs序上的顺序。每次要新加一个点时,找到这个点对应颜色的set中的前驱后继,将这两个点的lca处权值+1(在加这个点之前,它的前驱后继两个点相邻,会使lca的权值-1,这里要加回来),再分别将这个点和它的前驱后继的lca处-1。这样就保证每一时刻一个颜色dfs序上相邻两个点的lca到根的路径上都去重了。
#include<set>
#include<map>
#include<queue>
#include<stack>
#include<cmath>
#include<cstdio>
#include<vector>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
int T;
int n,m;
int x,y;
int cnt;
int tot;
int num;
int ans;
int s[100010];
int t[100010];
int a[100010];
int d[100010];
int v[100010];
int to[100010];
int que[100010];
int ls[5000010];
int rs[5000010];
int next[100010];
int head[100010];
int sum[5000010];
int root[100010];
int f[100010][19];
set<int>q[100010];
set<int>::iterator it;
bool cmp(int x,int y)
{
  return d[x]<d[y];
}
void add(int x,int y)
{
  tot++;
  next[tot]=head[x];
  head[x]=tot;
  to[tot]=y;
}
int lca(int x,int y)
{
  if(d[x]<d[y])
  {
    swap(x,y);
  }
  int dep=d[x]-d[y];
  for(int i=0;i<=18;i++)
  {
    if((dep&(1<<i))!=0)
    {
      x=f[x][i];
    }
  }
  if(x==y)
  {
    return x;
  }
  for(int i=18;i>=0;i--)
  {
    if(f[x][i]!=f[y][i])
    {
      x=f[x][i];
      y=f[y][i];
    }
  }
  return f[x][0];
}
void dfs(int x)
{
  s[x]=++cnt;
  que[cnt]=x;
  for(int i=1;i<=18;i++)
  {
    f[x][i]=f[f[x][i-1]][i-1];
  }
  for(int i=head[x];i;i=next[i])
  {
    d[to[i]]=d[x]+1;
    dfs(to[i]);
  }
  t[x]=cnt;
}
int updata(int pre,int l,int r,int k,int v)
{
  int rt=++cnt;
  if(l==r)
  {
    sum[rt]=sum[pre]+v;
    return rt;
  }
  ls[rt]=ls[pre];
  rs[rt]=rs[pre];
  sum[rt]=sum[pre]+v;
  int mid=(l+r)>>1;
  if(k<=mid)
  {
    ls[rt]=updata(ls[pre],l,mid,k,v);
  }
  else
  {
    rs[rt]=updata(rs[pre],mid+1,r,k,v);
  }
  return rt;
}
int query(int rt,int l,int r,int L,int R)
{
  if(!rt||(L<=l&&r<=R))
  {
    return sum[rt];
  }
  int mid=(l+r)>>1;
  if(L>mid)
  {
    return query(rs[rt],mid+1,r,L,R);
  }
  else if(R<=mid)
  {
    return query(ls[rt],l,mid,L,R);
  }
  else
  {
    return query(ls[rt],l,mid,L,R)+query(rs[rt],mid+1,r,L,R);
  }
}
int main()
{
  scanf("%d",&T);
  while(T--)
  {
    tot=0;
    ans=0;
    cnt=0;
    num=0;
    memset(head,0,sizeof(head));
    memset(root,0,sizeof(root));
    memset(f,0,sizeof(f));
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      scanf("%d",&v[i]);
      a[i]=i;
      q[i].clear();
    }
    for(int i=2;i<=n;i++)
    {
      scanf("%d",&f[i][0]);
      add(f[i][0],i);
    }
    d[1]=1;
    dfs(1);
    sort(a+1,a+1+n,cmp);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      x=y=0;
      it=q[v[a[i]]].lower_bound(s[a[i]]);
      root[d[a[i]]]=updata(root[d[a[i-1]]],1,n,s[a[i]],1);
      if(it!=q[v[a[i]]].end())
      {
        y=que[(*it)];
        root[d[a[i]]]=updata(root[d[a[i]]],1,n,s[lca(a[i],y)],-1);
      }
      if(it!=q[v[a[i]]].begin())
      {
        it--;
        x=que[(*it)];
        root[d[a[i]]]=updata(root[d[a[i]]],1,n,s[lca(a[i],x)],-1);
      }
      if(x&&y)
      {
        root[d[a[i]]]=updata(root[d[a[i]]],1,n,s[lca(x,y)],1);
      }
      q[v[a[i]]].insert(s[a[i]]);
    }
    for(int i=1;i<=m;i++)
    {
      scanf("%d%d",&x,&y);
      x^=ans;
      y^=ans;
      ans=query(root[min(d[x]+y,d[a[n]])],1,n,s[x],t[x]);
      printf("%d\n",ans);
    }
  }
}
posted @ 2018-08-09 15:17  The_Virtuoso  阅读(312)  评论(0编辑  收藏  举报