BZOJ1926[Sdoi2010]粟粟的书架——二分答案+主席树

题目描述

幸福幼儿园 B29 班的粟粟是一个聪明机灵、乖巧可爱的小朋友,她的爱好是画画和读书,尤其喜欢 Thomas H. Co
rmen 的文章。粟粟家中有一个 R行C 列的巨型书架,书架的每一个位置都摆有一本书,上数第i 行、左数第j 列
摆放的书有Pi,j页厚。粟粟每天除了读书之外,还有一件必不可少的工作就是摘苹果,她每天必须摘取一个指定的
苹果。粟粟家果树上的苹果有的高、有的低,但无论如何凭粟粟自己的个头都难以摘到。不过她发现, 如果在脚
下放上几本书,就可以够着苹果;她同时注意到,对于第 i 天指定的那个苹果,只要她脚下放置书的总页数之和
不低于Hi,就一定能够摘到。由于书架内的书过多,父母担心粟粟一天内就把所有书看完而耽误了上幼儿园,于是
每天只允许粟粟在一个特定区域内拿书。这个区域是一个矩形,第 i 天给定区域的左上角是上数第 x1i行的左数
第 y1i本书,右下角是上数第 x2i行的左数第y2i本书。换句话说,粟粟在这一天,只能在这﹙x2i-x1i+1﹚×﹙
y2i-y1i+1﹚本书中挑选若干本垫在脚下,摘取苹果。粟粟每次取书时都能及时放回原位,并且她的书架不会再
撤下书目或换上新书,摘苹果的任务会一直持续 M天。给出每本书籍的页数和每天的区域限制及采摘要求,请你告
诉粟粟,她每天至少拿取多少本书,就可以摘到当天指定的苹果。

输入

第一行是三个正整数R,C,M。
接下来是一个R行C列的矩阵,从上到下、从左向右依次给出了每本书的页数Pi,j。
接下来M行,第i行给出正整数x1i,y1i,x2i,y2i,Hi,表示第i天的指定区域是﹙x1i,y1i﹚与﹙x2i,y2i﹚间
的矩形,总页数之和要求不低于Hi。
保证1≤x1i≤x2i≤R,1≤y1i≤y2i≤C。

输出

有M行,第i 行回答粟粟在第 i 天时为摘到苹果至少需要 拿取多少本书。如果即使取走所有书都无法摘到苹果,
则在该行输出“Poor QLW” (不含引号)。

样例输入

5 5 7
14 15 9 26 53
58 9 7 9 32
38 46 26 43 38
32 7 9 50 28
8 41 9 7 17
1 2 5 3 139
3 1 5 5 399
3 3 4 5 91
4 1 4 1 33
1 3 5 4 185
3 3 4 3 23
3 1 3 3 108

样例输出

6
15
2
Poor QLW
9
1
3

提示

对于 10%的数据,满足 R, C≤10; 

对于 20%的数据,满足 R, C≤40; 

对于 50%的数据,满足 R, C≤200,M≤200,000; 

另有 50%的数据,满足 R=1,C≤500,000,M≤20,000; 

对于 100%的数据,满足 1≤Pi,j≤1,000,1≤Hi≤2,000,000,000
 
 
 这道题是由两道题组成的。看数据范围可以发现前50分R*C比较小,后50分是一个数列,因此分开做。首先要知道一定先选大的点结果更优。对于前50分预处理出val[i][j][k]和num[i][j][k]分别表示(1,1)到(i,j)这个矩阵中权值大于等于k的点的权值和及权值大于等于k的点的数量,然后二分答案k,O(1)验证是否满足。对于后50分因为是一个数列,所以可以在主席树上直接二分,记录区间权值和然后查询r时刻线段树减去l-1时刻线段树。
#include<map>
#include<set>
#include<queue>
#include<cmath>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
int cnt;
int n,m,q;
int a,b,c,d,h;
int f[500010];
int s[210][210];
int l[10000010];
int r[10000010];
int v[10000010];
int root[500010];
int sum[10000010];
int val[210][210][1010];
int num[210][210][1010];
bool check(int x)
{
  if(val[c][d][x]-val[a-1][d][x]-val[c][b-1][x]+val[a-1][b-1][x]>=h)
  {
    return true;
  }
  return false;
}
void partation()
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=m;j++)
    {
      scanf("%d",&s[i][j]);
    }
  }
  for(int k=0;k<=1000;k++)
  {
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      for(int j=1;j<=m;j++)
      {
        if(s[i][j]>=k)
        {
          val[i][j][k]=val[i-1][j][k]+val[i][j-1][k]-val[i-1][j-1][k]+s[i][j];
          num[i][j][k]=num[i-1][j][k]+num[i][j-1][k]-num[i-1][j-1][k]+1;
        }
        else
        {
          val[i][j][k]=val[i-1][j][k]+val[i][j-1][k]-val[i-1][j-1][k];
          num[i][j][k]=num[i-1][j][k]+num[i][j-1][k]-num[i-1][j-1][k];
        }
      }
    }
  }
  while(q--)
  {
    scanf("%d%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d,&h);
    if(val[c][d][0]-val[a-1][d][0]-val[c][b-1][0]+val[a-1][b-1][0]<h)
    {
      printf("Poor QLW\n");
      continue;
    }
    int l=0;
    int r=1001;
    int mid;
    int ans=-1;
    while(l<r-1)
    {
      mid=(l+r)>>1;
      if(check(mid)==true)
      {
        l=mid;
        ans=mid;
      }
      else
      {
        r=mid;
      }
    }
    if(ans==-1)
    {
      printf("Poor QLW\n");
      continue;
    }
    printf("%d\n",num[c][d][ans]-num[a-1][d][ans]-num[c][b-1][ans]+num[a-1][b-1][ans]-(val[c][d][ans]-val[a-1][d][ans]-val[c][b-1][ans]+val[a-1][b-1][ans]-h)/ans);
  }
}
int updata(int pre,int L,int R,int k)
{
  int rt=++cnt;
  l[rt]=l[pre];
  r[rt]=r[pre];
  sum[rt]=sum[pre]+1;
  v[rt]=v[pre]+k;
  int mid=(L+R)/2;
  if(L==R)
  {
    return rt;
  }
  if(k<=mid)
  {
    l[rt]=updata(l[pre],L,mid,k);
  }
  else
  {
    r[rt]=updata(r[pre],mid+1,R,k);
  }
  return rt;
}
int query(int rr,int ll,int L,int R,int h)
{
  int x=v[r[rr]]-v[r[ll]];
  if(v[rr]-v[ll]<h)
  {
    return -1e9;
  }
  if(L==R)
  {
    return (h/L)+(h%L!=0);
  }
  int mid=(L+R)/2;
  if(x>=h)
  {
    return query(r[rr],r[ll],mid+1,R,h);
  }
  else
  {
    return query(l[rr],l[ll],L,mid,h-x)+sum[r[rr]]-sum[r[ll]];
  }
}
int main()
{
  scanf("%d%d%d",&n,&m,&q);
  if(n>1)
  {
    partation();
  }
  else
  {
    for(int i=1;i<=m;i++)
    {
      scanf("%d",&f[i]);
      root[i]=updata(root[i-1],0,1000,f[i]);
    }
    while(q--)
    {
      scanf("%d%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d,&h);
      int ans=query(root[d],root[b-1],0,1000,h);
      if(ans<0)
      {
        printf("Poor QLW\n");
      }
      else
      {
        printf("%d\n",ans);
      }
    }
  }
}
posted @ 2018-07-12 21:01  The_Virtuoso  阅读(96)  评论(0编辑  收藏