BZOJ 1613: [Usaco2007 Jan]Running贝茜的晨练计划( dp)

dp乱搞即可...( 我就是这样 A 的..

后来想改快一点..然后就WA了...不理了

------------------------------------------------------------------------------------------

#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cstring>
#include<iostream>
#define rep( i , n ) for( int i = 0 ; i < n ; i++ )
#define clr( x , c ) memset( x , c , sizeof( x ) )
#define Rep( i , n ) for( int i = 1 ; i <= n ; ++i )
using namespace std;
const int maxn = 10000 + 5;
const int maxm = 500 + 5;
int w[ maxn ];
int d[ maxn ][ maxm ];
int m;
int dp( int x , int k ) {
if( k - 1 > x || k > m ) return 0;
int &ans = d[ x ][ k ];
if( ans != -1 )
   return ans;
ans = 0;
if( k ) 
   ans = dp( x - 1 , k - 1 ) + w[ x ];
   
else {
Rep( i , m )
   ans = max( ans , dp( x - i , i ) );
   
rep( i , x )
   ans = max( ans , dp( i , 0 ) );
   
}
return ans;
}
int main() {
// freopen( "test.in" , "r" , stdin );
int n;
cin >> n >> m;
rep( i , n )
   scanf( "%d" , w + i );
   
clr( d , -1 );
d[ 0 ][ 0 ] = 0;
d[ 0 ][ 1 ] = w[ 0 ];
   
cout << dp( n - 1 , 0 ) << "\n";
return 0;
}

------------------------------------------------------------------------------------------

1613: [Usaco2007 Jan]Running贝茜的晨练计划

Time Limit: 5 Sec  Memory Limit: 64 MB
Submit: 1305  Solved: 633
[Submit][Status][Discuss]

Description

奶牛们打算通过锻炼来培养自己的运动细胞,作为其中的一员,贝茜选择的运动方式是每天进行N(1 <= N <= 10,000)分钟的晨跑。在每分钟的开始,贝茜会选择下一分钟是用来跑步还是休息。 贝茜的体力限制了她跑步的距离。更具体地,如果贝茜选择在第i分钟内跑步,她可以在这一分钟内跑D_i(1 <= D_i <= 1,000)米,并且她的疲劳度会增加 1。不过,无论何时贝茜的疲劳度都不能超过M(1 <= M <= 500)。如果贝茜选择休息,那么她的疲劳度就会每分钟减少1,但她必须休息到疲劳度恢复到0为止。在疲劳度为0时休息的话,疲劳度不会再变动。晨跑开始时,贝茜的疲劳度为0。 还有,在N分钟的锻炼结束时,贝茜的疲劳度也必须恢复到0,否则她将没有足够的精力来对付这一整天中剩下的事情。 请你计算一下,贝茜最多能跑多少米。

Input

* 第1行: 2个用空格隔开的整数:N 和 M

* 第2..N+1行: 第i+1为1个整数:D_i

Output

* 第1行: 输出1个整数,表示在满足所有限制条件的情况下,贝茜能跑的最大 距离

Sample Input

5 2
5
3
4
2
10


Sample Output

9

输出说明:

贝茜在第1分钟内选择跑步(跑了5米),在第2分钟内休息,在第3分钟内跑
步(跑了4米),剩余的时间都用来休息。因为在晨跑结束时贝茜的疲劳度必须
为0,所以她不能在第5分钟内选择跑步。

HINT

Source

 

posted @ 2015-06-08 08:58  JSZX11556  阅读(168)  评论(0编辑  收藏  举报