BZOJ 1639: [Usaco2007 Mar]Monthly Expense 月度开支( 二分答案 )

 直接二分答案然后判断.

-----------------------------------------------------------------------------

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<iostream>
 
#define rep( i , n ) for( int i = 0 ;  i < n ; ++i )
#define clr( x , c ) memset( x , c , sizeof( x ) )
 
using namespace std;
 
const int maxn = int( 1e5 ) + 5;
  

int money[ maxn ];

 
int n , m;
 
bool jud( int x ) {
int cur = 0 , cnt = 0;
rep( i , m ) {
while( cur < n && cnt + money[ cur ] <= x ) 
   
   cnt += money[ cur++ ];
   
cnt = 0;
}
return cur < n ? 0 : 1;
}
 
int main() {
// freopen( "test.in" , "r" , stdin );
cin >> n >> m;
int L = 0 , R = 0;
rep( i , n ) {
   scanf( "%d" , money + i );
L = max( L , money[ i ] );
R += money[ i ];
}
int ans = 0;
while( L <= R ) {
int mid = ( L + R ) >> 1;
if( jud( mid ) ) 
   
   ans = mid , R = mid - 1;
   
else 
 
   L = mid + 1;
   
}
cout << ans << "\n";
   
return 0;
}

 

-----------------------------------------------------------------------------

1639: [Usaco2007 Mar]Monthly Expense 月度开支

Time Limit: 5 Sec  Memory Limit: 64 MB
Submit: 646  Solved: 319
[Submit][Status][Discuss]

Description

Farmer John是一个令人惊讶的会计学天才,他已经明白了他可能会花光他的钱,这些钱本来是要维持农场每个月的正常运转的。他已经计算了他以后N(1<=N<=100,000)个工作日中每一天的花费moneyi(1<=moneyi<=10,000),他想要为他连续的M(1<=M<=N)个被叫做“清算月”的结帐时期做一个预算,每一个“清算月”包含一个工作日或更多连续的工作日,每一个工作日都仅被包含在一个“清算月”当中。 FJ的目标是安排这些“清算月”,使得每个清算月的花费中最大的那个花费达到最小,从而来决定他的月度支出限制。

Input

第一行:两个用空格隔开的整数:N和M

第2..N+1行:第i+1行包含FJ在他的第i个工作日的花费

Output

第一行:能够维持每个月农场正常运转的钱数

Sample Input

7 5
100
400
300
100
500
101
400

Sample Output

500
输入细节

这里有7个工作日来被5个“清算月”划分。他花费100,400,100,500,101,和400元在他的每个工作日。

输出细节

如果FJ安排他的月度预算,他将把前两天划分在一个月中,把第三天、第四天划分在一个月当中,最后的三个工作日各自在一个月当中,所以他一个月最多花费500元,其他的方法总是得出一个较大的结果。

100 400 300 100 500 101 400 每天花费
---1--- ---2--- -3- -4- -5- 月度标号
500 400 500 101 400 月度花费

HINT

Source

 

posted @ 2015-06-06 10:40  JSZX11556  阅读(183)  评论(0编辑  收藏  举报