[bzoj3211]:花神游历各国

来自FallDream的博客,未经允许,请勿转载,谢谢,


n<=100000 m<=200000 ai<=10^9

 

这应该是一个比较经典的问题233 以前就听过了做法 没有实现过。

其实很简单 线段树维护区间最大值和总和,然后暴力开根号就行了。

复杂度为什么是对的呢?因为开根号的次数肯定不会太多 10^9在开了5次根之后就一直是1了,也就是对于一个最大值是1的区间,我压根就没必要管它。

最多开根的次数是5n,每次是log,所以最坏的复杂度是5nlogn+mlogn

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cmath>
#define MN 100000
#define ll long long
using namespace std;
inline int read()
{
  int x = 0; char ch = getchar();
  while(ch < '0' || ch > '9') ch = getchar();
  while(ch >= '0' && ch <= '9')x = x * 10 + ch - '0',ch = getchar();
  return x;
}

struct Tree{int l,r,mx;ll x;}T[MN*4+5];
int n,a[MN+5],m;

void update(int x)
{
  int l=x<<1,r=l|1;
  T[x].x=T[l].x+T[r].x;
  T[x].mx=max(T[l].mx,T[r].mx);
}

void build(int x,int l,int r)
{
  if((T[x].l=l)==(T[x].r=r)) {T[x].x=T[x].mx=a[l];return;}
  int mid=l+r>>1;
  build(x<<1,l,mid);build(x<<1|1,mid+1,r);
  update(x);
}

void Mark(int x)
{
  if(T[x].l==T[x].r) T[x].x=T[x].mx=sqrt(T[x].x);
  else
  {
    if(T[x<<1].mx>1) Mark(x<<1);
    if(T[x<<1|1].mx>1) Mark(x<<1|1);
    update(x);
  }
}

void Modify(int x,int l,int r)
{
  if(T[x].l==l&&T[x].r==r) {Mark(x);return;}
  int mid=(T[x].l+T[x].r)>>1;
  if(r<=mid) Modify(x<<1,l,r);
  else if(l>mid) Modify(x<<1|1,l,r);
  else Modify(x<<1,l,mid),Modify(x<<1|1,mid+1,r);
  update(x);
}

ll Query(int x,int l,int r)
{
  if(T[x].l==l&&T[x].r==r) return T[x].x;
  int mid=(T[x].l+T[x].r)>>1;
  if(r<=mid) return Query(x<<1,l,r);
  else if(l>mid) return Query(x<<1|1,l,r);
  else return Query(x<<1,l,mid)+Query(x<<1|1,mid+1,r);
}

int main()
{
  n=read();
  for(int i=1;i<=n;++i) a[i]=read();
  build(1,1,n);m=read();
  for(int i=1;i<=m;++i)
  {
    int op=read(),l=read(),r=read();
    if(op==1) printf("%lld\n",Query(1,l,r));
    else Modify(1,l,r);
  }
  return 0;
}
posted @ 2017-05-15 19:33  FallDream  阅读(188)  评论(0编辑  收藏  举报