BZOJ[3091] 城市旅行

 这个题一看就是LCT,但是怎么维护呢?

 考虑每一组询问的分母就是(n+1)*n/2,然后在然后看一看左子树并到整个子树之后的变化就可以知道我们维护一个lsum: (1*a[1]+2*a[2]+3*a[3]....), 那么lsum*(rsize+1)就是左子树在新字数中多出来的贡献,右子树也是类似的,

然后我们维护这个东西,就好了。

 具体来数LCT要维护size,val,sum,lsum,rsum,mark_add,mark_rev就好了

 还有个数学个公式会用到,1*n+2*(n-1)+3*(n-2)+....+(n-1)*2+1*n=n*(n+1)*(n+1)/6

 

 1 #include <cmath>
 2 #include <cstdio>
 3 #include <cstdlib>
 4 #include <cstring>
 5 #include <iostream>
 6 #include <algorithm>
 7 using namespace std;
 8 typedef long long LL;
 9 const int maxn=50010;
 10 int timer;
 11 int read(){
 12   int x=0,fg=1; char c=getchar();
 13   while(c<'0' || c>'9'){if(c=='-') fg=-1; c=getchar();}
 14   while(c>='0'&&c<='9'){x = x*10 + c-'0'; c=getchar();}
 15   return x*fg;
 16 }
 17 int n,m;
 18 struct Node{
 19   Node *ch[2],*f;
 20   LL lsum,rsum,sum,val,rev,add,size,exp,id;
 21   void revs(){ rev^=1; swap(lsum,rsum);}
 22   void Set(LL x){
 23     val+=x; add+=x;
 24     sum+=size*x;
 25     lsum+=x*(1+size)*size/2;
 26     rsum+=x*(1+size)*size/2;
 27     exp+=x*size*(size+1)*(size+2)/6;
 28   }
 29   void pushdown(){
 30     if(rev!=0){
 31       ch[0]->revs(); ch[1]->revs();
 32       swap(ch[0],ch[1]);
 33       rev=0;
 34     }
 35     if(add!=0){
 36       ch[0]->Set(add); ch[1]->Set(add);
 37       add=0;
 38     }
 39     return;
 40   }
 41   void pushup(){
 42     sum=val+ch[0]->sum+ch[1]->sum;
 43     int lsize=ch[0]->size,rsize=ch[1]->size;
 44     size=1+lsize+rsize;
 45     lsum=ch[0]->lsum+val*(lsize+1)+ch[1]->lsum+ch[1]->sum*(lsize+1);
 46     rsum=ch[1]->rsum+val*(rsize+1)+ch[0]->rsum+ch[0]->sum*(rsize+1);
 47     exp=ch[0]->exp+ch[1]->exp+ch[0]->lsum*(rsize+1)+ch[1]->rsum*(lsize+1)+(lsize+1)*(rsize+1)*val;
 48   }
 49   void O(){
 50     printf(" id= %lld fa= %lld ch=<%lld,%lld> val= %lld size= %lld sum= %lld lsum= %lld rsum= %lld\n",id,f->id,ch[0]->id,ch[1]->id,val,size,sum,lsum,rsum);
 51   }
 52   void beg(int);
 53 }null[maxn];
 54 void see(string s){
 55   cout<<"see:: "<<s<<endl;
 56   bool ok=1;
 57   while(ok){ ok=0; for(int i=1;i<=n;i++) if(null[i].rev){null[i].pushdown(); ok=1;}}
 58   for(int i=1;i<=n;i++){
 59     null[i].O();
 60   }
 61 }
 62 void Node:: beg(int x){
 63   ch[0]=ch[1]=f=null; id=x;
 64   size=1; val=sum=lsum=rsum=read();
 65 }
 66 bool isroot(Node *x){return x!=x->f->ch[0] && x!=x->f->ch[1];}
 67 int Get(Node *x){return x==x->f->ch[1];}
 68 void rotate(Node *x){
 69   Node *fa=x->f,*pa=fa->f;
 70   int j=Get(x);
 71   if(!isroot(fa)) pa->ch[Get(fa)]=x;
 72   if((fa->ch[j]=x->ch[j^1])!=null) fa->ch[j]->f=fa;
 73   x->ch[j^1]=fa; x->f=pa; fa->f=x;
 74   fa->pushup(); x->pushup();
 75 }
 76 void splay(Node *x){
 77   x->pushdown();
 78   for(Node *fa=x->f;!isroot(x);rotate(x),fa=x->f){
 79     if(!isroot(fa)){
 80       fa->f->pushdown(); fa->pushdown(); x->pushdown();
 81       rotate(Get(fa)==Get(x)? fa:x);
 82     }
 83     else fa->pushdown(),x->pushdown();
 84   }
 85 }
 86 void expose(Node *x){
 87   Node *y=null;
 88   while(x!=null){
 89     splay(x);
 90     x->ch[1]=y;
 91     x->pushup();
 92     y=x; x=x->f;
 93   }
 94 }
 95 Node* find_root(Node* x){
 96   while(x->f!=null) x=x->f;
 97   return x;
 98 }
 99 void make_root(Node *x){
100   expose(x); splay(x); x->revs();
101 }
102 void link(Node *x,Node *y){
103   if(x->id==y->id || find_root(x)==find_root(y)) return;
104   make_root(x); expose(y); splay(y);
105   x->f=y;
106 }
107 void cut(Node *x,Node *y){
108   if(x->id==y->id || find_root(x)!=find_root(y)) return;
109   make_root(y); expose(x); splay(x);
110   x->ch[0]->f=null;
111   x->ch[0]=null;
112   x->pushup();
113 }
114 void Add(Node *x,Node *y,int d){
115   if(find_root(x)!=find_root(y)) return;
116   make_root(x); expose(y); splay(y);
117   y->Set(d);
118 }
119 LL GCD(LL a,LL b){
120   if(b==0) return a;
121   return GCD(b,a%b);
122 }
123 void query(Node *x,Node *y){
124   if(find_root(x)!=find_root(y)){printf("-1\n"); return;}
125   make_root(x); 
126   expose(y); 
127   splay(y);
128   int size=y->size;
129   LL a=y->exp,b=(1+size)*size/2;
130   LL gcd=GCD(a,b);
131   a/=gcd; b/=gcd;
132   printf("%lld/%lld\n",a,b);
133 }
134 int main(){
135 //  freopen("a.in","r",stdin);
136 //  freopen("1.out","w",stdout);
137   n=read(); m=read();
138   null->ch[0]=null->ch[1]=null->f=null;
139   for(int i=1;i<=n;i++) null[i].beg(i);
140   int x,y;
141   for(int i=1;i<n;i++){
142     x=read(); y=read();
143     link(null+x,null+y);
144   }
145   int opt,d;
146   for(int i=1;i<=m;i++){
147     opt=read(); x=read(); y=read();
148     if(opt==1) cut(null+x,null+y);
149     if(opt==2) link(null+x,null+y);
150     if(opt==3) d=read(),Add(null+x,null+y,d);
151     if(opt==4) query(null+x,null+y);
152   }
153 }
View Code

 

posted @ 2018-03-24 17:43  Nawox  阅读(184)  评论(0编辑  收藏  举报