uva 11134 Fabled Rooks

Thinking about it:

 题目意思有点类似于八皇后,但没有了斜方向上的限制,而多了一个摆放区域的限制。因为题目中的N最大达5000,不敢贸然采用回溯法。可以得知,题中每个Rook的摆放区域是一个矩形,而且每个在摆放时,x,y轴其实是相互独立的,如何摆放x轴的位置并不影响y轴。因此可以先摆放x轴的位置,再摆放y轴的位置,这样子,题目看上去就像是区间相关的贪心算法题。

 对于x轴的区间,排序,规则:xr小的排前面,若xr相同,则xl小的排前面。每次选择一个区间的x位置时,尽量选小的x。

 对于y轴,也是同样的处理方式。

 

Reference:

 1.http://acm.lilingfei.com/uva-11134-fabled-rooks-%E4%BE%8B%E9%A2%988-4_67

 2.《算法竞赛入门经典(第二版)》

 

PS:

 刚开始作题时,排序思路错误,结果没有发现,直至参考了别人的思路(Click Here):如果按x尽量小的选,排序必须先按 xr 小的排序!例子就是:

 两个区间a和b的范围分别是 [4,9] 和 [5,8]。按照排序规则,a要排在b上面:

 (a)   4 5 6 7 8 9

 (b)     5 6 7 8

 如果此时 1-7 都已经被其他的车占领,那么a区间会选择占据 8。区间b就会返回无解。但实际上a可以占9,而b占8

 

Code:

/**
 * AC @ Sep 4th 2015
 * Run Time : 0.009s
 */
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

struct Node {
  int xl, xr, yl, yr;
  int x, y, order;
};

// global
const int MAXN = 5000 + 50;
int N;
std::vector<Node> v;

bool read() {
  cin >> N;
  if (N == 0) {
    return false;
  }
  v.clear();
  Node t;
  for (int i = 0; i < N; ++i) {
    cin >> t.xl >> t.yl >> t.xr >> t.yr;
    t.order = i;
    v.push_back(t);
  }
  return true;
}

bool cmp_x(Node &a, Node &b) {
  return a.xr < b.xr || (a.xr == b.xr && a.xl < b.xl);
}
// bool cmp_x(Node &a, Node &b) {
//   return a.xl < b.xl || (a.xl == b.xl && a.xr < b.xr);
// }
// this function is wrong used for sorting in this problem
// cmp the r first, then l

bool cmp_y(Node &a, Node &b) {
  return a.yr < b.yr || (a.yr == b.yr && a.yl < b.yl);
}

bool cmp_order(Node &a, Node &b) {
  return a.order < b.order;
}

bool is_possile() {
  bool vis[MAXN] = {false};
  sort(v.begin(), v.end(), cmp_x);
  for (int i = 0; i < N; ++i) {
    int l = v[i].xl, r = v[i].xr;
    while (l <= r && vis[l]) {
      ++l;
    }
    if (l > r) {
      return false;
    }
    vis[l] = true;
    v[i].x = l;
  }
  sort(v.begin(), v.end(), cmp_y);
  memset(vis, false, sizeof(vis));
  for (int i = 0; i < N; ++i) {
    int l = v[i].yl, r = v[i].yr;
    while (l <= r && vis[l]) {
      ++l;
    }
    if (l > r) {
      return false;
    }
    vis[l] = true;
    v[i].y = l;
  }
  return true;
}

void output() {
  sort(v.begin(), v.end(), cmp_order);
  for (std::vector<Node>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); ++it) {
    cout << it->x << " " << it->y << endl;
  }
}

void work() {
  if(is_possile() == false) {
    cout << "IMPOSSIBLE" << endl;
  } else {
    output();
  }
}

int main(int argc, char const *argv[]) {
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(0);
  while (read()) {
    work();
  }
  return 0;
}

 

 

 

posted @ 2015-09-04 13:02  Emerald  阅读(169)  评论(0编辑  收藏