BZOJ 1601 USACO 2008 Oct. 灌水

Description

Farmer John已经决定把水灌到他的n(1<=n<=300)块农田,农田被数字1到n标记。把一块土地进行灌水有两种方法,从其他农田饮水,或者这块土地建造水库。 建造一个水库需要花费wi(1<=wi<=100000),连接两块土地需要花费Pij(1<=pij<=100000,pij=pji,pii=0). 计算Farmer John所需的最少代价。

【题解】

新建一个节点0,把各个点与0点连边,边权为在该点上建水库的代价

然后跑一边最小生成树就行了

 1 #include<cstdio>
 2 #include<algorithm>
 3 using namespace std;
 4 const int maxn=400,maxm=200010;
 5 int n,fa[maxn],tot=0,num=0;
 6 long long ans=0;
 7 struct edge{int x,y,w;}e[maxm];
 8 void read(int &k){
 9   k=0; int f=1; char c=getchar();
10   while(c<'0'||c>'9')c=='-'&&(f=-1),c=getchar();
11   while('0'<=c&&c<='9')k=k*10+c-'0',c=getchar();
12   k*=f;
13 }
14 int find(int x){return fa[x]==x?x:fa[x]=find(fa[x]);}
15 bool cmp(edge a,edge b){return a.w<b.w;}
16 int main(){
17   read(n); for (int i=0;i<=n;i++) fa[i]=i;
18   for (int i=1;i<=n;i++)e[++tot].x=i,e[tot].y=0,read(e[tot].w);
19   for (int i=1;i<=n;i++)
20   for (int j=1;j<=n;j++)e[++tot].x=i,e[tot].y=j,read(e[tot].w);
21   sort(e+1,e+1+tot,cmp);
22   for (int i,x,y=1;i<=tot;i++){
23     if (find(x=e[i].x)!=find(y=e[i].y)){
24       ans+=e[i].w; fa[find(x)]=find(y); num++;
25     }
26     if (num==n) break;
27   }
28   return printf("%lld\n",ans),0;
29 }
View Code

 

posted @ 2017-11-02 18:50  Driver_Lao  阅读(124)  评论(0编辑  收藏  举报