ξσ Dicky's Blog σξ

朋友多了,寂寞卻沒少,朋友沒有了你,得到了天下最高的技術又能如何?人類的全部才能無非是時間和耐心的混合物.---巴尔扎克

Traditional Chinese

导航

统计

公告

跨服务器、数据库、表联合查询

 

代码
SELECT I.*, M.* FROM OPENROWSET('SQLOLEDB''192.168.10.2''sa''123'[Database1].[dbo].[Table1]) I INNER JOIN (
SELECT DISTINCT P.IPSAppID AppId, P.DepartmentId, C.CategoryId, T.Creator FROM OPENROWSET('SQLOLEDB''192.168.10.1''sa''123'[Database2].[dbo].[table2]) P LEFT JOIN (
SELECT DISTINCT LTRIM(DepartmentId) DepartmentId, UserName Creator FROM OPENROWSET('SQLOLEDB''192.168.10.1''sa''123'[Database3].[dbo].[view1]WHERE UserName IN 
(
SELECT DISTINCT Creator FROM OPENROWSET('SQLOLEDB''192.168.10.1''sa''123'[Database1].[dbo].[Table1]WHERE AppId = '8cefca00-9733-4976-951a-e19346603717' AND CategoryId = 'b14b4852-c0e4-4db6-a91e-704b699a8fa2') ) T 
ON P.DepartmentId = T.DepartmentId 
LEFT JOIN OPENROWSET('SQLOLEDB''192.168.10.1''sa''123'[Database2].[dbo].[Table3]) C ON C.AppId = P.IPSAppID 
WHERE P.ClassId IS NULL AND T.Creator IS NOT NULL AND C.CategoryName = 'activity') M 
ON M.Creator = I.Creator 
WHERE I.AppId = '8cefca00-9733-4976-951a-e19346603717' AND I.CategoryId = 'b14b4852-c0e4-4db6-a91e-704b699a8fa2'

 

 

posted on 2010-05-12 17:36 ξσ Dicky σξ 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏