Live2D

函数指针介绍及其用法

1、前言

 这里有两个绕来绕去的东西,函数指针和指针函数;对于四个字,我们首先只看后面两个字,这样方便我们记忆;

 函数指针,本质是指针;是指向函数入口地址的指针。

 指针函数,本质是函数;返回类型为指针的函数。

2、介绍

 对于一个函数而言,函数名是指向函数第一条指令的常量指针。在程序编译之后,编译器会为每个函数分配首地址,即该函数第一条指令的地址。一般情况下,我们可以用一个指针来保存这个地址,而这个指针就是函数指针。所以函数指针实际就是指向函数的别名,我们就可以用这个指针来调用这个函数。

3、用途

 函数指针有两个用途:(1)调用函数,(2)做函数的参数

4、声明方法

 普通声明方法:

 1 type (*f)(type &,type &);

 利用typedef来简化声明和定义的操作:

 1 typedef void (*vp) (int&,int&);

 具体的简化效果在后面给出例子明了地说明简化带来的方便。

5、示例

 定义三个函数,分别对两个int型的变量做操作,up函数用于两个变量的加一操作,down函数用于两个变量的减一操作,print函数用于打印对应的操作和操作后的结果,实现代码如下:

 1 #include<iostream>
 2 using namespace std;
 3 
 4 /* --- function declare --- */
 5 void up(int &a,int &b);
 6 void down(int &a,int &b);
 7 void print(void (*p) (int &,int &),int &a,int &b); //function pointer work as parameter
 8 
 9 /* --- main function --- */
10 int main()
11 {
12   int a = 2,b = 3;
13   char in = '1';
14   while(in!='0')
15   {
16     cout<<endl<<"--- up(+) , down(-) , quit(0) ---"<<endl;
17     cin>>in;
18 
19     void (*p) (int &,int &); //define function pointer
20     switch(in)
21     {
22       case '0':
23         break;
24       case '+':
25         p = up; //function pointer work as function caller
26         print(p,a,b);
27         break;
28       case '-':
29         p = down;
30         print(p,a,b);
31         break;
32       default:
33         cout<<"put error"<<endl;
34     }
35   }
36 }
37 
38 /* --- function define --- */
39 void up(int &a,int &b)
40 {
41   a++;
42   b++;
43 }
44 void down(int &a,int &b)
45 {
46   a--;
47   b--;
48 }
49 void print(void (*p) (int &a,int &b),int &a,int &b) //function pointer work as parameter
50 {
51   p(a,b);
52   if(p==up)
53     cout<<"up: "<<"a="<<a<<" b="<<b<<endl;
54   else if(p==down)
55     cout<<"down: "<<"a="<<a<<" b="<<b<<endl;
56 }

 利用typedef简化之后的代码如下,可以看出的确较少了一部分繁琐又冗长的代码;

 1 #include<iostream>
 2 using namespace std;
 3 
 4 /* --- function declare --- */
 5 typedef void (*vp) (int&,int&);
 6 void up(int &a,int &b);
 7 void down(int &a,int &b);
 8 void print(vp,int &a,int &b); //function pointer work as parameter
 9 
10 /* --- main function --- */
11 int main()
12 {
13   int a = 2,b = 3;
14   char in = '1';
15   while(in!='0')
16   {
17     cout<<endl<<"--- up(+) , down(-) , quit(0) ---"<<endl;
18     cin>>in;
19 
20     vp p; //define function pointer
21     switch(in)
22     {
23       case '0':
24         break;
25       case '+':
26         p = up; //function pointer work as function caller
27         print(p,a,b);
28         break;
29       case '-':
30         p = down;
31         print(p,a,b);
32         break;
33       default:
34         cout<<"put error"<<endl;
35     }
36   }
37 }
38 
39 /* --- function define --- */
40 void up(int &a,int &b)
41 {
42   a++;
43   b++;
44 }
45 void down(int &a,int &b)
46 {
47   a--;
48   b--;
49 }
50 void print(vp p,int &a,int &b) //function pointer work as parameter
51 {
52   p(a,b);
53   if(p==up)
54     cout<<"up: "<<"a="<<a<<" b="<<b<<endl;
55   else if(p==down)
56     cout<<"down: "<<"a="<<a<<" b="<<b<<endl;
57 }

运行结果:

6、注意事项

(1)声明函数指针时,其返回值类型、参数个数、参数类型等应该与需要它指向的函数保持一致,否者编译器会报错;

(2)利用函数指针指向某一个函数的时候,只需要将函数名赋值给函数指针即可,不需要附带函数名后的参数;

1 p = up; //correct
2 p = up(a,b); //error
posted @ 2017-07-19 11:35  Christal_R  阅读(2771)  评论(0编辑  收藏  举报