Docker容器技术基础

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOA架构(需要ESB企业服务总线)

 

 

 

微服务架构

 

 

 

 (小型的虚拟机,服务器迁移的时候可以整个容器搬过去)

 

 

 

 

 

 

不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。
posted @ 2021-07-28 09:38  小白冲  阅读(8)  评论(0编辑  收藏  举报