bzoj 1433: [ZJOI2009]假期的宿舍 最大流

貌似弃坑了的样子...QAQ...其实并没有啊...

一到暑假就颓废了QAQ...懒得写博客...所以还是来补一补吧...

点我看题

题目就不贴了,直接bzoj看吧...

题目大意:  一个学校里有n个人, 有 几个是学生,剩下的是拜访的,这些学生中,有几个要回家,有几个不回家要在学校过夜,然后拜访的也要在学校过夜。可是每一个人只睡他认识的人......的床。问是否有一个方案使得这些不回家的学生和拜访都能睡到床。

思路:难得的最大流裸题吧...毕竟很少有自己能一眼的了...很显然可以这样做:

对于每一个人,建一个点x,同时建多一个点xx,表示他们对应的床。当然拜访学生是没有床的,但是我为了方便建了。

 源点和每一个人的点x连一条边,如果这个人是不回家的学生或者是拜访的人,辣么流量为 1 表示这是需要床的人 否则为 0 表示这是不需要床的人...这个流量为0的边要建,不然貌似会在分层的时候炸...QAQ...

然后汇点和每一个人的点xx连一条边,如果这个人是学生,辣么流量为 1 表示有床,否则为0 表示没有床,一样,流量为0的边要建。

然后如果 人 i  认识 人 j ...辣么 人 i 的就可以睡人 j .......的床(不要问我为什么要把人和床分开一点...手动滑稽)。所以就 人 i 的 点x 和人 j 的点xx 连一条边 流量 1

 因为这个所以 每个人的点 x 要和 xx 连一条流量1的边

某些坑点?(也许并不是,只是我傻了没看到,所以wa了一次)

提一下吧:

这个随机的数有可能是1或0所以还是不要偷懒乖乖特判是否学生

然后就给代码吧:

 1 type
 2  node=record
 3    x,y:longint;
 4    flow:longint;
 5    next:longint;
 6  end;
 7 var first,dis,a:array[0..150]of longint;
 8   q:array[0..100000]of longint;
 9   n,tot,p,t:longint;
 10   i,j:longint;
 11   e:array[0..100000]of node;
 12   ans,sum:longint;
 13   x,y,z:longint;
 14 function bfs(s,t:longint):boolean;
 15 var head,tail:longint;
 16   i,now,y:longint;
 17 begin
 18  head:=1;
 19  tail:=1;
 20  for i:=0 to p do
 21  dis[i]:=-1;
 22  q[1]:=s;
 23  dis[s]:=0;
 24  while head<=tail do
 25  begin
 26   now:=q[head];
 27   i:=first[now];
 28   while i<>-1 do
 29   begin
 30    y:=e[i].y;
 31    if (dis[y]<0)and(e[i].flow>0) then
 32    begin
 33     dis[y]:=dis[now]+1;
 34     inc(tail);
 35     q[tail]:=y;
 36    end;
 37    i:=e[i].next;
 38   end;
 39   inc(head);
 40  end;
 41  if dis[t]=-1 then exit(false) else exit(true);
 42 end;
 43 procedure adde(x,y,f:longint);
 44 begin
 45  e[tot].next:=first[x];
 46  e[tot].x:=x;
 47  e[tot].y:=y;
 48  e[tot].flow:=f;
 49  first[x]:=tot;
 50  inc(tot);
 51 end;
 52 function dfs(x,mx:longint):longint;
 53 var i,k:longint;
 54 begin
 55  if x=p then exit(mx);
 56  i:=first[x];
 57  while i<>-1 do
 58  begin
 59   y:=e[i].y;
 60   if (e[i].flow>0)and(dis[y]=dis[x]+1) then
 61   begin
 62    if e[i].flow>mx then k:=dfs(y,mx) else k:=dfs(y,e[i].flow);
 63    dec(e[i].flow,k);
 64    inc(e[i xor 1].flow,k);
 65    if k>0 then exit(k);
 66   end;
 67   i:=e[i].next;
 68  end;
 69  exit(0);
 70 end;
 71 begin
 72  read(t);
 73  while t>0 do
 74  begin
 75   fillchar(e,sizeof(e),0);
 76   dec(t);
 77   read(n);
 78   p:=2*n+1;
 79   ans:=0;
 80   sum:=0;
 81   tot:=0;
 82   for i:=0 to p do
 83   first[i]:=-1;
 84   for i:=1 to n do
 85   begin
 86    read(a[i]);
 87    if a[i]=1 then
 88    begin
 89     adde(i+n,p,1);
 90     adde(p,i+n,0);
 91    end else
 92    begin
 93     adde(i+n,p,0);
 94     adde(p,i+n,0);
 95     inc(sum);
 96    end;
 97   end;
 98   for i:=1 to n do
 99   begin
100    read(x);
101    if a[i]=0 then
102    begin
103     adde(0,i,1);
104     adde(i,0,0);
105    end else
106    begin
107     if x=0 then
108     begin
109      adde(0,i,1);
110      adde(i,0,0);
111      inc(sum);
112     end else
113     begin
114      adde(0,i,0);
115      adde(i,0,0);
116     end;
117    end;
118   end;
119   for i:=1 to n do
120    for j:=1 to n do
121    begin
122     read(x);
123     if (x=1)or(i=j) then
124     begin
125      adde(i,n+j,1);
126      adde(n+j,i,0);
127     end;
128    end;
129   while bfs(0,p) do
130   begin
131    repeat
132     z:=dfs(0,1 << 25);
133     inc(ans,z);
134    until z>0;
135   end;
136   if ans>=sum then writeln('^_^') else writeln('T_T');
137  end;
138 end.
View Code

pascal代码应该很好看的吧...要c++的没有...>_<

 

posted @ 2017-07-18 16:39  Bunnycxk  阅读(193)  评论(0编辑  收藏  举报