[BZOJ1088] [SCOI2005]扫雷 - 模拟?

1088: [SCOI2005]扫雷Mine

Time Limit: 10 Sec  Memory Limit: 162 MB
Submit: 4613  Solved: 2765
[Submit][Status][Discuss]

Description

 相信大家都玩过扫雷的游戏。那是在一个n*m的矩阵里面有一些雷,要你根据一些信息找出雷来。万圣节到了
,“余”人国流行起了一种简单的扫雷游戏,这个游戏规则和扫雷一样,如果某个格子没有雷,那么它里面的数字
表示和它8连通的格子里面雷的数目。现在棋盘是n×2的,第一列里面某些格子是雷,而第二列没有雷,如下图:
由于第一列的雷可能有多种方案满足第二列的数的限制,你的任务即根据第二列的信息确定第一列雷有多少种摆放
方案。

Input

 第一行为N,第二行有N个数,依次为第二列的格子中的数。(1<= N <= 10000)

Output

 一个数,即第一列中雷的摆放方案数。

Sample Input

2
1 1

Sample Output

2

HINT

Source

[Submit][Status][Discuss]

 


 

 

题解 :

确定了第一个雷,之后的雷一定确定;

所以就乱搞了...

不明白为什么是DP

 


 

 

Code:

 

 1 #include <iostream>
 2 #include <cstdio>
 3 #include <cstring>
 4 using namespace std;
 5 
 6 int n, a[10005];
 7 bool is[10005];
 8 int ans;
 9 
10 inline bool check()
11 {
12   for (register int i = 2 ; i <= n ; i ++)
13   {
14     is[i+1] = a[i] - is[i-1] - is[i];
15     if (is[i+1] < 0) return 0;
16   }
17   for (register int i = 1 ; i < n ; i ++)
18   {
19     if (a[i] - is[i] - is[i-1] - is[i+1] != 0) return 0;
20   }
21   if (a[n] - is[n] - is[n-1] != 0) return 0;
22   return 1;
23 }
24 
25 int main()
26 {
27   scanf("%d", &n);
28   for (register int i = 1 ; i <= n ; i ++) scanf("%d", &a[i]);
29   if (a[1] == 0) ans += check();
30   else if (a[1] == 1)
31   {
32     is[1] = 1;
33     ans += check();
34     memset(is, 0, sizeof is);
35     is[2] = 1;
36     ans += check();
37   }
38   else if (a[1] == 2)
39   {
40     is[1] = 1, is[2] = 1;
41     ans += check();
42   }
43   cout << ans << endl;
44   return 0;
45 }

 

posted @ 2018-06-11 21:30  zZhBr  阅读(96)  评论(0编辑  收藏