BZOJ3811: 玛里苟斯

$n \leq 100000$个数问任选其一集合的集合元素异或值的$k,1 \leq k \leq 5$次方的期望。保证答案$<2^{63}$。

这个数据范围有点坑爹。。

$k=1$时,数字$<2^{63}$,考虑每一位的贡献。如果这一位全为0那么贡献为0,否则贡献一定为$\frac{1}{2}*2^x$,$x$是当前数位。为啥呢,因为奇数个1和偶数个1的方案是一样多的。又为啥呢?组合数的奇数项和偶数项是一样多的。直接算。

$k=2$时,数字$<2^{32}$,考虑一个答案,$(b_mb_{m-1}...b_1b_0)*(b_mb_{m-1}...b_1b_0)$,产生这样的贡献,括号拆开就是$\sum_{i=0}^m\sum_{j=0}^mb_ib_j2^{i+j}$,如此。因此枚举两位,然后看这两位的状态。如果这两位上某一位全是0就贡献0;这两位的组合只有11或者00这两种,那贡献1/2;否则贡献1/4。用线性基判断。

$k=3,4,5$时,数字$<2^21$,可以直接枚举线性基的所有组合。

这个diao题很容易爆longlong,可以把答案用带分数表示,因为分母总是一样的。

 1 #include<iostream>
 2 #include<cstring>
 3 #include<cstdio>
 4 //#include<time.h>
 5 //#include<complex>
 6 //#include<set>
 7 //#include<queue>
 8 #include<algorithm>
 9 #include<stdlib.h>
 10 using namespace std;
 11 
 12 #define LL unsigned long long
 13 LL qread()
 14 {
 15   char c; LL s=0; while ((c=getchar())<'0' || c>'9');
 16   do s=s*10+c-'0'; while ((c=getchar())>='0' && c<='9'); return s;
 17 }
 18 
 19 //Pay attention to '-' , LL and double of qread!!!!
 20 
 21 int n,K;
 22 #define maxn 200011
 23 
 24 struct JI
 25 {
 26   LL a[66]; int n;
 27   void clear() {n=0; memset(a,0,sizeof(a));}
 28   void insert(LL v)
 29   {
 30     for (int i=63;~i && v;i--) if ((v>>i)&1)
 31     {
 32       if (!a[i]) {a[i]=v; n++; break;}
 33       v^=a[i];
 34     }
 35   }
 36   LL qmax()
 37   {
 38     LL ans=0;
 39     for (int i=63;~i;i--) ((ans^a[i])>ans) && (ans^=a[i]);
 40     return ans;
 41   }
 42   void rebuild()
 43   {
 44     for (int i=63;~i;i--)
 45       for (int j=i-1;~j;j--)
 46         if ((a[i]>>j)&1) a[i]^=a[j];
 47   }
 48   LL p[66]; int lp;
 49   LL query(LL K)
 50   {
 51     lp=0; for (int i=0;i<=63;i++) if (a[i]) p[lp++]=a[i];
 52     if (K>=(1ll<<lp)) return -1;
 53     LL ans=0;
 54     for (int i=lp-1;~i;i--) if ((K>>i)&1) ans^=p[i];
 55     return ans;
 56   }
 57   LL qmax(LL v)
 58   {
 59     LL ans=v;
 60     for (int i=63;~i;i--) (((ans>>i)&1)==0 && (ans^=a[i]));
 61     return ans;
 62   }
 63 }ji;
 64 
 65 void solve1()
 66 {
 67   LL ans=0;
 68   for (int i=0;i<=63;i++)
 69   {
 70     bool flag=0;
 71     for (int j=0;j<=63;j++) if ((ji.a[j]>>i)&1) flag=1;
 72     if (flag) ans+=1ll<<i;
 73   }
 74   printf("%llu",(LL)(ans/2));
 75   if (ans&1) printf(".5");
 76 }
 77 
 78 void solve2()
 79 {
 80   LL ans=0,res=0;
 81   for (int i=0;i<=31;i++)
 82     for (int j=0;j<=31;j++)
 83     {
 84       bool c1,c2,c3,c4; c1=c2=c3=c4=0;
 85       for (int k=0;k<=31;k++)
 86       {
 87         if (((ji.a[k]>>i)&1)==1 && ((ji.a[k]>>j)&1)==1) c1=1;
 88         if (((ji.a[k]>>i)&1)==1 && ((ji.a[k]>>j)&1)==0) c2=1;
 89         if (((ji.a[k]>>i)&1)==0 && ((ji.a[k]>>j)&1)==1) c3=1;
 90         if (((ji.a[k]>>i)&1)==0 && ((ji.a[k]>>j)&1)==0) c4=1;
 91       }
 92       if (!(c1 || c3) || !(c1 || c2)) continue;
 93       if (!(c3 || c2))
 94       {
 95         if (i+j>0) ans+=(1ll<<(i+j-1));
 96         else res+=2;
 97       }
 98       else
 99       {
100         if (i+j>1) ans+=(1ll<<(i+j-2));
101         else res+=(1<<(i+j));
102       }
103     }
104   printf("%llu",ans+(res>>2));
105   if (res&3) printf(".5");
106 }
107 
108 LL p[66]; int lp=0;
109 void solve3()
110 {
111   for (int i=0;i<=63;i++) if (ji.a[i]) p[lp++]=ji.a[i];
112   LL ans=0,res=0;
113   for (int i=0;i<(1<<lp);i++)
114   {
115     LL now=0;
116     for (int j=0;j<lp;j++) if ((i>>j)&1) now^=p[j];
117     LL x=0,y=1;
118     for (int j=0;j<K;j++)
119     {
120       x*=now; y*=now;
121       x+=y>>lp; y=y&((1<<lp)-1);
122     }
123     res+=y; ans+=x;
124   }
125   printf("%llu",ans+(res>>lp));
126   if (res&((1<<lp)-1)) printf(".5");
127 }
128 
129 int main()
130 {
131   scanf("%d%d",&n,&K);
132   for (int i=1;i<=n;i++) ji.insert(qread());
133   ji.rebuild();
134   if (K==1) solve1();
135   else if (K==2) solve2();
136   else solve3();
137   return 0;
138 }
View Code

 

posted @ 2018-04-24 15:22  Blue233333  阅读(171)  评论(0编辑  收藏  举报