【BZOJ1095】【ZJOI2007】捉迷藏 [动态点分治]

捉迷藏

Time Limit: 40 Sec  Memory Limit: 256 MB
[Submit][Status][Discuss]

Description

 捉迷藏 Jiajia和Wind是一对恩爱的夫妻,并且他们有很多孩子。某天,Jiajia、Wind和孩子们决定在家里玩捉迷藏游戏。
 他们的家很大且构造很奇特,由N个屋子和N-1条双向走廊组成,这N-1条走廊的分布使得任意两个屋子都互相可达。
 游戏是这样进行的,孩子们负责躲藏,Jiajia负责找,而Wind负责操纵这N个屋子的灯。
 在起初的时候,所有的灯都没有被打开。
 每一次,孩子们只会躲藏在没有开灯的房间中,但是为了增加刺激性,孩子们会要求打开某个房间的电灯或者关闭某个房间的电灯。
 为了评估某一次游戏的复杂性,Jiajia希望知道可能的最远的两个孩子的距离(即最远的两个关灯房间的距离)。
 我们将以如下形式定义每一种操作:
 C(hange) i 改变第i房间的照明状态,若原来打开,则关闭;若原来关闭,则打开。
 G(ame) 开始一次游戏,查询最远的两个关灯房间的距离。

Input

 第一行包含一个整数N,表示房间的个数,房间将被编号为1,2,3…N的整数。
 接下来N-1行每行两个整数a, b,表示房间a与房间b之间有一条走廊相连。
 接下来一行包含一个整数Q,表示操作次数。
 接着Q行,每行一个操作,如上文所示。

Output

 对于每一个操作Game,输出一个非负整数,表示最远的两个关灯房间的距离。若只有一个房间是关着灯的,输出0;若所有房间的灯都开着,输出-1。

Sample Input

 8
 1 2
 2 3
 3 4
 3 5
 3 6
 6 7
 6 8
 7
 G
 C 1
 G
 C 2
 G
 C 1
 G

Sample Output

 4
 3
 3
 4

HINT

 对于100%的数据, N ≤100000, M ≤500000。

Main idea

 给定一棵树,有0点或者1点,每次查询最远的两个1点之间的距离,需要支持修改0和1。

Solution

 我们先观察一下数据,由于n<=10^5,所以O(n^2)的做法不可行。我们先考虑如何静态查询,首先我们第一反应想到了树形DP,然后发现这种方法无法优化。考虑一下有什么方法是log级别的呢?我们想到了点分,静态点分的做法就是每次取出重心,然后查询最深的1点的深度即可,要如何优化呢?发现如果点分可以动态实现的话就可以AC了。那么现在确定了算法:动态点分治
 我们先从点分的角度来剖析一下,点分其实就相当于每次找到重心,处理和重心有关的路径,然后把重心割掉,将树分为多个小块,这样将所有路径上的信息存到了重心上,降低规模处理问题,有效降低复杂度。那么动态点分治就相当于用线段树处理序列问题一样,在分治的框架上加上了对于每个点的信息维护,对于每个点用堆来维护信息,这样来实现信息的维护与查询。
 我们分几步来实现:
 1. 建立“重心树”:我们发现我们在点分中重心存着路径的信息,所以我们只要维护跟重心有关的信息就可以了,考虑到分治过程的性质,所以修改了一个点,只会影响到这个点作为一个重心时以上的重心(以下称为“父重心”),所以我们先根据找重心的过程建立一棵“重心树”,一个点(作为重心时)隔开后得到的若干棵子树中的每一个重心的父重心就是这个点(这个点称为“子重心”),所以可以证明这棵树的深度是log级别的。每次只需要修改这个点在重心树中到根的路径上的点。
 2. 构建可删堆:由于我们要维护的是最长链,思考静态的时候要维护的就是最大值,那么动态时我们就需要一个数据结构来维护这些最大值,支持更改与删除等操作,我们想到了“堆”,由于这个堆是需要支持删除操作的,这里讨论一下怎么删除:对于每个heap堆再开一个del堆,删除一个点的时候将要删除的值加入到del堆里面,然后调取top的时候如果heap堆和del堆的堆顶是一样的同时pop掉,直到不一样的时候的top就是真正的top了,其余操作类似。
 3. 维护信息:对于每个点开两个堆维护信息,第一个c堆维护“这个重心的子树(包括这个重心)到父重心的距离”(求距离用LCA即可),第二个b堆维护“这个重心隔开后的几个子树中的最大深度(也就是子重心c堆的堆顶)”,然后全局开一个A堆维护“每一个b堆的最大值和次大值”,那么显然答案就是堆A的top。
 4. 修改操作:这里讨论一下将1点变为0点的操作(0变为1类似),每次修改一个点显然需要直接影响到c堆,将在重心树中到根位置的中的点的c堆中删除掉这个点的值,就会影响到b堆,然后最终影响到A堆。每次修改先删除掉堆A的top,然后在父重心的b堆中删除掉这个点的c堆的top,删除掉这个c堆的top,然后再在父重心的b堆中加入这个点的c堆的top即可,修改的时候再维护一下A堆即可,处理一下细节。

Code

 1 #include<iostream> 
 2 #include<algorithm> 
 3 #include<cstdio> 
 4 #include<cstring> 
 5 #include<cstdlib> 
 6 #include<cmath>
 7 #include<queue>
 8 using namespace std; 
 9    
 10 const int ONE=100005;
 11  
 12 int n,T;
 13 int x,y;
 14 int next[ONE*2],first[ONE*2],go[ONE*2],tot;
 15 int Dep[ONE],Turnoff[ONE],Light;
 16 int fat[ONE];
 17 int f[ONE][21];
 18 char ch[10];
 19  
 20 int get()
 21 { 
 22     int res,Q=1;  char c;
 23     while( (c=getchar())<48 || c>57)
 24     if(c=='-')Q=-1;
 25     if(Q) res=c-48; 
 26     while((c=getchar())>=48 && c<=57) 
 27     res=res*10+c-48; 
 28     return res*Q; 
 29 }
 30  
 31 int Add(int u,int v)
 32 {
 33     next[++tot]=first[u];  first[u]=tot;  go[tot]=v;
 34     next[++tot]=first[v];  first[v]=tot;  go[tot]=u;
 35 }
 36  
 37  
 38 struct Heap_deal
 39 {
 40     priority_queue <int> heap,delet;
 41      
 42     void add(int x) {heap.push(x);}
 43     void del(int x) {delet.push(x);}
 44     void Pop()
 45     {
 46       while(!delet.empty() && heap.top()==delet.top())
 47       {
 48         heap.pop();
 49         delet.pop();
 50       }
 51       heap.pop();
 52     }
 53      
 54     int Top()
 55     {
 56       while(!delet.empty() && heap.top()==delet.top())
 57       {
 58         heap.pop();
 59         delet.pop();
 60       }
 61       return heap.top();
 62     }
 63      
 64     int SecondTop()
 65     {
 66       int jilu1=Top(); Pop();
 67       int jilu2=Top(); add(jilu1);
 68       return jilu2;
 69     }
 70      
 71     int Size()
 72     {
 73       return heap.size()-delet.size();
 74     }
 75 }A,b[ONE],c[ONE];
 76  
 77 void ADD(Heap_deal &a)
 78 {
 79     if(a.Size()>=2)
 80     {
 81       int r1=a.Top();
 82       int r2=a.SecondTop();
 83       A.add( r1+r2 );
 84     }
 85 }
 86  
 87 void DEL(Heap_deal &a)
 88 {
 89     if(a.Size()>=2)
 90     {
 91       int r1=a.Top();
 92       int r2=a.SecondTop();
 93       A.del( r1+r2 );
 94     }
 95 }
 96  
 97 namespace PartLCA
 98 {
 99     void Deal_first(int u,int father)
100     {
101       Dep[u]=Dep[father]+1;
102       for(int i=0;i<=19;i++)
103       {
104         f[u][i+1]=f[f[u][i]][i];
105       }
106           
107       for(int e=first[u];e;e=next[e])
108       {
109         int v=go[e];
110         if(v==father) continue;
111         f[v][0]=u;
112         Deal_first(v,u);
113       }
114     }
115      
116     int LCA(int x,int y)
117     {
118       if(Dep[x]<Dep[y]) swap(x,y);
119       for(int i=20;i>=0;i--)
120       {
121         if(Dep[f[x][i]]>=Dep[y]) x=f[x][i];
122         if(x==y) return x;
123       }
124        
125       for(int i=20;i>=0;i--)
126       {
127         if(f[x][i]!=f[y][i])
128         {
129           x=f[x][i];
130           y=f[y][i];
131         }
132       }
133       return f[x][0];
134     }
135      
136     int dist(int x,int y)
137     {
138       return Dep[x]+Dep[y]-2*Dep[LCA(x,y)];
139     }
140 }
141  
142  
143 namespace PointF
144 {
145     int Min,center,vis_center[ONE];
146      
147     struct power
148     {
149       int size,maxx;
150     }S[ONE];
151      
152      
153     void Getsize(int u,int father)
154     {
155       S[u].size=1;
156       S[u].maxx=0;
157       for(int e=first[u];e;e=next[e])
158       {
159         int v=go[e];
160         if(v==father || vis_center[v]) continue;
161         Getsize(v,u);
162         S[u].size+=S[v].size;
163         S[u].maxx=max(S[u].maxx,S[v].size);
164       }
165     }
166       
167     void Getcenter(int u,int father,int total)
168     {
169       S[u].maxx=max(S[u].maxx,total-S[u].size);
170       if(S[u].maxx<Min)
171       {
172         Min=S[u].maxx;
173         center=u;
174       }
175        
176       for(int e=first[u];e;e=next[e])
177       {
178         int v=go[e];
179         if(v==father || vis_center[v]) continue;
180         Getcenter(v,u,total);
181       }
182     }
183      
184     void Add_c(int u,int father,int center)
185     {
186       c[center].add(PartLCA::dist(u,fat[center]));
187       for(int e=first[u];e;e=next[e])
188       {
189         int v=go[e];
190         if(v==father || vis_center[v]) continue;
191         Add_c(v,u,center);
192       }
193     }
194      
195      
196     void New_tree(int u,int Last)
197     {
198       Min=n;
199       Getsize(u,0);
200       Getcenter(u,0,S[u].size);
201       vis_center[center]=1;
202        
203       fat[center]=Last;
204       if(Last!=0) Add_c(center,0,center);
205       if(c[center].Size()) b[Last].add(c[center].Top());
206        
207       int root=center;
208       for(int e=first[center];e;e=next[e])
209       {
210         int v=go[e];
211         if(vis_center[v]) continue;
212         New_tree(v,root);
213       }
214     }
215 }
216  
217 namespace Control
218 {
219     void Turn_off(int x)
220     {
221       for(int i=x;fat[i];i=fat[i])
222       {
223         DEL(b[fat[i]]);
224         if(c[i].Size()) b[fat[i]].del(c[i].Top());
225          
226         c[i].del(PartLCA::dist(fat[i],x));
227            
228         if(c[i].Size()) b[fat[i]].add(c[i].Top());
229         ADD(b[fat[i]]);
230       }
231     }
232      
233     void Turn_on(int x)
234     {
235       for(int i=x;fat[i];i=fat[i])
236       {
237         DEL(b[fat[i]]);
238         if(c[i].Size()) b[fat[i]].del(c[i].Top());
239          
240         c[i].add(PartLCA::dist(fat[i],x));
241           
242         if(c[i].Size()) b[fat[i]].add(c[i].Top());
243         ADD(b[fat[i]]);
244       }
245     }
246 }
247  
248  
249 int main()
250 {
251     n=get();
252     Light=n;
253     for(int i=1;i<=n;i++) Turnoff[i]=1;
254     for(int i=1;i<n;i++)
255     {
256       x=get();  y=get();
257       Add(x,y);
258     }
259      
260     PartLCA::Deal_first(1,0);
261     PointF::New_tree(1,0);
262      
263     for(int i=1;i<=n;i++) ADD(b[i]);
264      
265     T=get();
266     while(T--)
267     {
268       scanf("%s",ch);
269       if(ch[0]=='G')
270       {
271         if(Light==0) printf("-1");
272         else if(Light==1) printf("0");
273         else printf("%d",A.Top());
274         printf("\n");
275       }
276        
277       if(ch[0]=='C')
278       {
279         x=get();
280         if(Turnoff[x])
281         {
282           Turnoff[x]=0;
283           Light--;
284           Control::Turn_off(x);
285         }
286         else
287         {
288           Turnoff[x]=1;
289           Light++;
290           Control::Turn_on(x);
291         }
292       }
293     }
294 }
View Code

 

posted @ 2017-02-25 10:28  BearChild  阅读(1279)  评论(6编辑  收藏