BZOJ4300 绝世好题

BZOJ4300 绝世好题

题目传送门

题解

比较简单的\(DP\),记\(f[i]\)表示第\(i\)位为1,最长的长度为多少。只需要枚举每一个数字,对于这个数字二进制下为1的那一位进行更新就行了。

code

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
bool Finish_read;
template<class T>inline void read(T &x){Finish_read=0;x=0;int f=1;char ch=getchar();while(!isdigit(ch)){if(ch=='-')f=-1;if(ch==EOF)return;ch=getchar();}while(isdigit(ch))x=x*10+ch-'0',ch=getchar();x*=f;Finish_read=1;}
template<class T>inline void print(T x){if(x/10!=0)print(x/10);putchar(x%10+'0');}
template<class T>inline void writeln(T x){if(x<0)putchar('-');x=abs(x);print(x);putchar('\n');}
template<class T>inline void write(T x){if(x<0)putchar('-');x=abs(x);print(x);}
/*================Header Template==============*/
const int maxn=1e5+500;
int n;
int a[maxn];
int f[40];
/*==================Define Area================*/
int main() {
	read(n);
	for(int i=1;i<=n;i++) {
		read(a[i]);
	}
	for(int i=1;i<=n;i++) {
		int p=a[i];
		int len=0;
		for(int j=0;j<=30;j++) {
			if(p&(1<<j)) len=max(len,f[j]+1);
		}
		for(int j=0;j<=30;j++) {
			if(p&(1<<j)) f[j]=len;
		}
	}
	int ans=0;
	for(int i=0;i<40;i++) {
		ans=max(ans,f[i]);
	}
	printf("%d\n",ans);
	return 0;
}
「我不敢下苦功琢磨自己,怕终于知道自己并非珠玉;然而心中既存着一丝希冀,便又不肯甘心与瓦砾为伍。」
posted @ 2018-08-06 17:52  Apocrypha  阅读(124)  评论(0编辑  收藏  举报