java实现敏感词过滤(DFA算法)

小Alan在最近的开发中遇到了敏感词过滤,便去网上查阅了很多敏感词过滤的资料,在这里也和大家分享一下自己的理解。

 

敏感词过滤应该是不用给大家过多的解释吧?讲白了就是你在项目中输入某些字(比如输入xxoo相关的文字时)时要能检

测出来,很多项目中都会有一个敏感词管理模块,在敏感词管理模块中你可以加入敏感词,然后根据加入的敏感词去过滤输

入内容中的敏感词并进行相应的处理,要么提示,要么高亮显示,要么直接替换成其它的文字或者符号代替。 

 

敏感词过滤的做法有很多,我简单描述我现在理解的几种:

①查询数据库当中的敏感词,循环每一个敏感词,然后去输入的文本中从头到尾搜索一遍,看是否存在此敏感词,有则做相

应的处理,这种方式讲白了就是找到一个处理一个。

优点:so easy。用java代码实现基本没什么难度。

缺点:这效率让我心中奔过十万匹草泥马,而且匹配的是不是有些蛋疼,如果是英文时你会发现一个很无语的事情,比如英文

a是敏感词,那我如果是一篇英文文档,那程序它妹的得处理多少次敏感词?谁能告诉我?

②传说中的DFA算法(有穷自动机),也正是我要给大家分享的,毕竟感觉比较通用,算法的原理希望大家能够自己去网上查查

资料,这里就不详细说明了。

优点:至少比上面那sb效率高点。

缺点:对于学过算法的应该不难,对于没学过算法的用起来也不难,就是理解起来有点gg疼,匹配效率也不高,比较耗费内存,

敏感词越多,内存占用的就越大。

③第三种在这里要特别说明一下,那就是你自己去写一个算法吧,或者在现有的算法的基础上去优化,这也是小Alan追求的至

高境界之一,如果哪位淫兄有自己的想法一定别忘了小Alan,可以加小Alan的QQ:810104041教小Alan两招耍耍。

 

那么,传说中的DFA算法是怎么实现的呢?

第一步:敏感词库初始化(将敏感词用DFA算法的原理封装到敏感词库中,敏感词库采用HashMap保存),代码如下:

 1 package com.cfwx.rox.web.sysmgr.util;
 2 
 3 import java.util.HashMap;
 4 import java.util.HashSet;
 5 import java.util.Iterator;
 6 import java.util.List;
 7 import java.util.Map;
 8 import java.util.Set;
 9 
 10 import com.cfwx.rox.web.common.model.entity.SensitiveWord;
 11 
 12 /**
 13 * 敏感词库初始化
 14 * 
 15 * @author AlanLee
 16 *
 17 */
 18 public class SensitiveWordInit
 19 {
 20   /**
 21   * 敏感词库
 22   */
 23   public HashMap sensitiveWordMap;
 24 
 25   /**
 26   * 初始化敏感词
 27   * 
 28   * @return
 29   */
 30   public Map initKeyWord(List<SensitiveWord> sensitiveWords)
 31   {
 32     try
 33     {
 34       // 从敏感词集合对象中取出敏感词并封装到Set集合中
 35       Set<String> keyWordSet = new HashSet<String>();
 36       for (SensitiveWord s : sensitiveWords)
 37       {
 38         keyWordSet.add(s.getContent().trim());
 39       }
 40       // 将敏感词库加入到HashMap中
 41       addSensitiveWordToHashMap(keyWordSet);
 42     }
 43     catch (Exception e)
 44     {
 45       e.printStackTrace();
 46     }
 47     return sensitiveWordMap;
 48   }
 49 
 50   /**
 51   * 封装敏感词库
 52   * 
 53   * @param keyWordSet
 54   */
 55   @SuppressWarnings("rawtypes")
 56   private void addSensitiveWordToHashMap(Set<String> keyWordSet)
 57   {
 58     // 初始化HashMap对象并控制容器的大小
 59     sensitiveWordMap = new HashMap(keyWordSet.size());
 60     // 敏感词
 61     String key = null;
 62     // 用来按照相应的格式保存敏感词库数据
 63     Map nowMap = null;
 64     // 用来辅助构建敏感词库
 65     Map<String, String> newWorMap = null;
 66     // 使用一个迭代器来循环敏感词集合
 67     Iterator<String> iterator = keyWordSet.iterator();
 68     while (iterator.hasNext())
 69     {
 70       key = iterator.next();
 71       // 等于敏感词库,HashMap对象在内存中占用的是同一个地址,所以此nowMap对象的变化,sensitiveWordMap对象也会跟着改变
 72       nowMap = sensitiveWordMap;
 73       for (int i = 0; i < key.length(); i++)
 74       {
 75         // 截取敏感词当中的字,在敏感词库中字为HashMap对象的Key键值
 76         char keyChar = key.charAt(i);
 77 
 78         // 判断这个字是否存在于敏感词库中
 79         Object wordMap = nowMap.get(keyChar);
 80         if (wordMap != null)
 81         {
 82           nowMap = (Map) wordMap;
 83         }
 84         else
 85         {
 86           newWorMap = new HashMap<String, String>();
 87           newWorMap.put("isEnd", "0");
 88           nowMap.put(keyChar, newWorMap);
 89           nowMap = newWorMap;
 90         }
 91 
 92         // 如果该字是当前敏感词的最后一个字,则标识为结尾字
 93         if (i == key.length() - 1)
 94         {
 95           nowMap.put("isEnd", "1");
 96         }
 97         System.out.println("封装敏感词库过程:"+sensitiveWordMap);
 98       }
 99       System.out.println("查看敏感词库数据:" + sensitiveWordMap);
100     }
101   }
102 }

 

第二步:写一个敏感词过滤工具类,里面可以写上自己需要的方法,代码如下:

 1 package com.cfwx.rox.web.sysmgr.util;
 2 
 3 import java.util.HashSet;
 4 import java.util.Iterator;
 5 import java.util.Map;
 6 import java.util.Set;
 7 
 8 /**
 9 * 敏感词过滤工具类
 10 * 
 11 * @author AlanLee
 12 *
 13 */
 14 public class SensitivewordEngine
 15 {
 16   /**
 17   * 敏感词库
 18   */
 19   public static Map sensitiveWordMap = null;
 20 
 21   /**
 22   * 只过滤最小敏感词
 23   */
 24   public static int minMatchTYpe = 1;
 25 
 26   /**
 27   * 过滤所有敏感词
 28   */
 29   public static int maxMatchType = 2;
 30 
 31   /**
 32   * 敏感词库敏感词数量
 33   * 
 34   * @return
 35   */
 36   public static int getWordSize()
 37   {
 38     if (SensitivewordEngine.sensitiveWordMap == null)
 39     {
 40       return 0;
 41     }
 42     return SensitivewordEngine.sensitiveWordMap.size();
 43   }
 44 
 45   /**
 46   * 是否包含敏感词
 47   * 
 48   * @param txt
 49   * @param matchType
 50   * @return
 51   */
 52   public static boolean isContaintSensitiveWord(String txt, int matchType)
 53   {
 54     boolean flag = false;
 55     for (int i = 0; i < txt.length(); i++)
 56     {
 57       int matchFlag = checkSensitiveWord(txt, i, matchType);
 58       if (matchFlag > 0)
 59       {
 60         flag = true;
 61       }
 62     }
 63     return flag;
 64   }
 65 
 66   /**
 67   * 获取敏感词内容
 68   * 
 69   * @param txt
 70   * @param matchType
 71   * @return 敏感词内容
 72   */
 73   public static Set<String> getSensitiveWord(String txt, int matchType)
 74   {
 75     Set<String> sensitiveWordList = new HashSet<String>();
 76 
 77     for (int i = 0; i < txt.length(); i++)
 78     {
 79       int length = checkSensitiveWord(txt, i, matchType);
 80       if (length > 0)
 81       {
 82         // 将检测出的敏感词保存到集合中
 83         sensitiveWordList.add(txt.substring(i, i + length));
 84         i = i + length - 1;
 85       }
 86     }
 87 
 88     return sensitiveWordList;
 89   }
 90 
 91   /**
 92   * 替换敏感词
 93   * 
 94   * @param txt
 95   * @param matchType
 96   * @param replaceChar
 97   * @return
 98   */
 99   public static String replaceSensitiveWord(String txt, int matchType, String replaceChar)
100   {
101     String resultTxt = txt;
102     Set<String> set = getSensitiveWord(txt, matchType);
103     Iterator<String> iterator = set.iterator();
104     String word = null;
105     String replaceString = null;
106     while (iterator.hasNext())
107     {
108       word = iterator.next();
109       replaceString = getReplaceChars(replaceChar, word.length());
110       resultTxt = resultTxt.replaceAll(word, replaceString);
111     }
112 
113     return resultTxt;
114   }
115 
116   /**
117   * 替换敏感词内容
118   * 
119   * @param replaceChar
120   * @param length
121   * @return
122   */
123   private static String getReplaceChars(String replaceChar, int length)
124   {
125     String resultReplace = replaceChar;
126     for (int i = 1; i < length; i++)
127     {
128       resultReplace += replaceChar;
129     }
130 
131     return resultReplace;
132   }
133 
134   /**
135   * 检查敏感词数量
136   * 
137   * @param txt
138   * @param beginIndex
139   * @param matchType
140   * @return
141   */
142   public static int checkSensitiveWord(String txt, int beginIndex, int matchType)
143   {
144     boolean flag = false;
145     // 记录敏感词数量
146     int matchFlag = 0;
147     char word = 0;
148     Map nowMap = SensitivewordEngine.sensitiveWordMap;
149     for (int i = beginIndex; i < txt.length(); i++)
150     {
151       word = txt.charAt(i);
152       // 判断该字是否存在于敏感词库中
153       nowMap = (Map) nowMap.get(word);
154       if (nowMap != null)
155       {
156         matchFlag++;
157         // 判断是否是敏感词的结尾字,如果是结尾字则判断是否继续检测
158         if ("1".equals(nowMap.get("isEnd")))
159         {
160           flag = true;
161           // 判断过滤类型,如果是小过滤则跳出循环,否则继续循环
162           if (SensitivewordEngine.minMatchTYpe == matchType)
163           {
164             break;
165           }
166         }
167       }
168       else
169       {
170         break;
171       }
172     }
173     if (!flag)
174     {
175       matchFlag = 0;
176     }
177     return matchFlag;
178   }
179 
180 }

 

第三步:一切都准备就绪,当然是查询好数据库当中的敏感词,并且开始过滤咯,代码如下:

 1 @SuppressWarnings("rawtypes")
 2   @Override
 3   public Set<String> sensitiveWordFiltering(String text)
 4   {
 5     // 初始化敏感词库对象
 6     SensitiveWordInit sensitiveWordInit = new SensitiveWordInit();
 7     // 从数据库中获取敏感词对象集合(调用的方法来自Dao层,此方法是service层的实现类)
 8     List<SensitiveWord> sensitiveWords = sensitiveWordDao.getSensitiveWordListAll();
 9     // 构建敏感词库
10     Map sensitiveWordMap = sensitiveWordInit.initKeyWord(sensitiveWords);
11     // 传入SensitivewordEngine类中的敏感词库
12     SensitivewordEngine.sensitiveWordMap = sensitiveWordMap;
13     // 得到敏感词有哪些,传入2表示获取所有敏感词
14     Set<String> set = SensitivewordEngine.getSensitiveWord(text, 2);
15     return set;
16   }

 

最后一步:在Controller层写一个方法给前端请求,前端获取到需要的数据并进行相应的处理,代码如下:

 1 /**
 2   * 敏感词过滤
 3   * 
 4   * @param text
 5   * @return
 6   */
 7   @RequestMapping(value = "/word/filter")
 8   @ResponseBody
 9   public RespVo sensitiveWordFiltering(String text)
10   {
11     RespVo respVo = new RespVo();
12     try
13     {
14       Set<String> set = sensitiveWordService.sensitiveWordFiltering(text);
15       respVo.setResult(set);
16     }
17     catch (Exception e)
18     {
19       throw new RoxException("过滤敏感词出错,请联系维护人员");
20     }
21 
22     return respVo;
23   }

 

小Alan在代码中写了不少的注释,希望大家能够动动自己的脑筋好好的理解一下。

 

可爱博主:AlanLee

博客地址:http://www.cnblogs.com/AlanLee

本文出自博客园,欢迎大家加入博客园。

posted @ 2016-03-28 16:35  AlanLee-Java  阅读(34940)  评论(5编辑  收藏  举报