2018 Multi-University Training Contest 4

Problem A. Integers Exhibition

找出所有非$233-mogic$数,初始化只有$1$,每次枚举一个素数去暴力它的幂

对这样生成的所有数,从小到大,维护因子数最多的$234$个,如果有$234$个数因子比它多这个数就删掉

最后再统计一遍所有非$0-mogic$到非$233-mogic$数

 1 #include <bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 typedef long long LL;
 4 const LL MAXN = 1000000000001000000LL;
 5 map<LL, LL> mp, cd;
 6 map<LL, LL> :: iterator it;
 7 priority_queue<LL> pq;
 8 vector<LL> v[234];
 9 
10 bool pr(int i) {
11   for (int j = 2; j < i; ++j)
12     if (i % j == 0) return false;
13   return true;
14 }
15 
16 // BIT
17 int c[103682];
18 int lowbit(int s) {
19   return s & (-s);
20 }
21 void modify(int i, int x) {
22   while (i < 103682) c[i] += x, i += lowbit(i);
23   return;
24 }
25 int query(int i) {
26   int ret = 0;
27   while (i > 0) ret += c[i], i -= lowbit(i);
28   return ret;
29 }
30 
31 int main() {
32   mp[1] = 1;
33   for(int i = 2; i <= 293; ++i) {
34     if(!pr(i)) continue;
35     cd.clear();
36     for(it = mp.begin(); it != mp.end(); ++it) {
37       LL fi = (*it).first, se = (*it).second, p = 0;
38       cd[fi] = se;
39       for(LL j = fi; j <= MAXN / i; j *= i) {
40         cd[j * i] = se * (++p + 1);
41       }
42     }
43     mp.clear();
44     while(!pq.empty()) pq.pop();
45     for(it = cd.begin(); it != cd.end(); ++it) {
46       LL fi = (*it).first, se = (*it).second;
47       if(pq.size() < 234 || -pq.top() <= se) {
48         pq.push(-se);
49         if(pq.size() > 234) pq.pop();
50         mp[fi] = se;
51       }
52     }
53   }
54   for(it = mp.begin(); it != mp.end(); ++it) {
55     LL fi = (*it).first, se = (*it).second;
56     int x = query(103680 - se);
57     for(int i = x; i <= 233; ++i) v[i].push_back(fi);
58     modify(103681 - se, 1);
59   }
60   int T;
61   scanf("%d", &T);
62   while(T--) {
63     LL N, K;
64     scanf("%lld %lld", &N, &K);
65     LL l = 1, r = MAXN;
66     while(l < r) {
67       LL m = (l + r) / 2;
68       LL o = upper_bound(v[K].begin(), v[K].end(), m) - v[K].begin();
69       if(m - o >= N) r = m;
70       else l = m + 1;
71     }
72     printf("%lld\n", r);
73   }
74   return 0;
75 }
Aguin

 

Problem B. Harvest of Apples

取根号行把每项都打出来,然后每个询问往左上角跳至多根号步,惨遭卡常

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 long long a[100010],b[100010],c[600][100010],d[100010],e[100010];
 4 long long T,n,m,i,j,k,s,t,x,p1,p2,temp,ans,mod=1e9+7,v;
 5 namespace fastIO{
 6 #define BUF_SIZE 100000
 7 #define OUT_SIZE 100000
 8 #define ll long long
 9   //fread->read
 10   bool IOerror=0;
 11   inline char nc(){
 12     static char buf[BUF_SIZE],*p1=buf+BUF_SIZE,*pend=buf+BUF_SIZE;
 13     if (p1==pend){
 14       p1=buf; pend=buf+fread(buf,1,BUF_SIZE,stdin);
 15       if (pend==p1){IOerror=1;return -1;}
 16       //{printf("IO error!\n");system("pause");for (;;);exit(0);}
 17     }
 18     return *p1++;
 19   }
 20   inline bool blank(char ch){return ch==' '||ch=='\n'||ch=='\r'||ch=='\t';}
 21   inline void read(long long &x){
 22     bool sign=0; char ch=nc(); x=0;
 23     for (;blank(ch);ch=nc());
 24     if (IOerror)return;
 25     if (ch=='-')sign=1,ch=nc();
 26     for (;ch>='0'&&ch<='9';ch=nc())x=x*10+ch-'0';
 27     if (sign)x=-x;
 28   }
 29 #undef ll
 30 #undef OUT_SIZE
 31 #undef BUF_SIZE
 32 };
 33 using namespace fastIO;
 34 long long ksm(long long x,long long y,long long mod)
 35 {
 36   long long temp=1;
 37   while (y>0)
 38   {
 39     if (y%2==1) temp=temp*x%mod;
 40     y/=2;
 41     x=x*x%mod;
 42   }
 43   return temp;
 44 }
 45 int main()
 46 {
 47 //  clock_t startTime,endTime;
 48 //  startTime = clock();
 49 //  freopen("data.txt", "r", stdin);
 50 //  freopen("ans.txt", "w", stdout);
 51   // a fac
 52   // b inv_fac
 53   // c [.. ,...]
 54   // d inv
 55   // e pow(2, )
 56   e[0]=d[0]=a[0]=b[0]=1;
 57   for (i=1;i<=1e5;i++)
 58   {
 59     d[i]=ksm(i,mod-2,mod);
 60     a[i]=a[i-1]*i%mod;
 61     b[i]=b[i-1]*d[i]%mod;
 62     e[i]=e[i-1]*2%mod;
 63   }
 64   // size
 65   temp=279;
 66   for (i=1;i<=100000/temp;i++)
 67   {
 68     c[i][0]=1;t=1;s=i*temp;
 69     for (j=1;j<=(s+1)/2;j++)
 70     {
 71       t=t*(s-j+1)%mod;
 72       t=t*d[j]%mod;
 73       c[i][j]=c[i][j-1]+t;
 74       if(c[i][j] >= mod) c[i][j] -= mod;
 75     }
 76     for (j=(s+1)/2+1;j<s;j++)
 77     {
 78         c[i][j]=e[s]-c[i][s-j-1];
 79         if(c[i][j] <0) c[i][j] += mod;
 80     }
 81     c[i][s]=e[s];
 82   }
 83 //  endTime = clock();
 84 //  cout << "Totle Time : " <<(double)(endTime - startTime) / CLOCKS_PER_SEC << "s" << endl;
 85 
 86 
 87   scanf("%lld", &T);
 88   // read(T);
 89   while (T--)
 90   {
 91     scanf("%lld %lld", &n, &m);
 92     // read(n);read(m);
 93     if (n==m)
 94     {
 95       printf("%lld\n",e[n]);
 96       continue;
 97     }
 98     ans=0;i=n;v=0;
 99     while (i%temp!=0&&m>0)
100     {
101       s=a[i-1]*b[m]%mod;
102       s=s*b[i-1-m]%mod;
103       ans=(ans+e[v]*s)%mod;
104       v++;
105       i--;m--;
106     }
107     if (m==0) ans=(ans+e[v])%mod;
108     else
109     {
110       k=i/temp;
111       ans=(ans+c[k][m]*e[v])%mod;
112     }
113     printf("%lld\n",ans);
114   }
115 //  endTime = clock();
116 //  cout << "Totle Time : " <<(double)(endTime - startTime) / CLOCKS_PER_SEC << "s" << endl;
117 }
谈学姐

 

Problem C. Problems on a Tree

感觉没有那么好做阿?

维护每个$1/2$连通块和大小,全$1$连通块和大小,以及全$1$连通块子树中只隔一个$3$的$1/2$连通块大小之和

询问一查询一下$t$所在$1/2$连通块和$s$所在的全$1$连通块是否只隔一条$3$边,是的话必定一个是另一个的父亲

询问二的贡献有三部分,$s$所在的全$1$块大小,$s$所在的子树中只隔一条$3$边的$1/2$块大小之和,若$s$所在全$1$块的父边是$3$还要加上父亲的$1/2$块大小

当$3$变为$2$时,先对两个块的父亲所在全$1$块中删去子树隔一条$3$边的$1/2$块大小贡献,合并两个块再加回去

当$2$变为$1$时,两个全$1$块的子树中只隔一条$3$边的$1/2$块大小贡献也要合并

 1 #include <bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 const int maxn = 1e5 + 10;
 4 typedef pair<int, int> pii;
 5 map<pii, int> mp;
 6 map<pii, int> :: iterator it;
 7 vector<int> G[maxn];
 8 
 9 int F[maxn], D[maxn], c[maxn];
10 void dfs(int x, int f, int d) {
11   F[x] = f, D[x] = d;
12   for(int i = 0; i < G[x].size(); ++i) {
13     int to = G[x][i];
14     if(to == f) continue;
15     dfs(to, x, d + 1);
16   }
17 }
18 
19 int fa[2][maxn], r[2][maxn];
20 int Find(int o, int x) {
21   return fa[o][x] == x ? x : fa[o][x] = Find(o, fa[o][x]);
22 }
23 void Union(int o, int x, int y) {
24   int fu = Find(o, x), fv = Find(o, y);
25   if(D[fu] < D[fv]) swap(fu, fv);
26   if(fu != fv) {
27     fa[o][fu] = fv, r[o][fv] += r[o][fu];
28     if(o == 0) c[fv] += c[fu];
29   }
30 }
31 
32 int main() {
33   int T;
34   scanf("%d", &T);
35   while(T--) {
36     int n, m;
37     scanf("%d %d", &n, &m);
38     for(int i = 1; i <= n; ++i) fa[0][i] = fa[1][i] = i, r[0][i] = r[1][i] = 1, c[i] = 0, G[i].clear();
39     mp.clear();
40     for(int i = 1; i < n; ++i) {
41       int u, v, w;
42       scanf("%d %d %d", &u, &v, &w);
43       G[u].push_back(v), G[v].push_back(u);
44       if(u > v) swap(u, v);
45       mp[pii(u, v)] = w;
46     }
47     dfs(1, 0, 1);
48     for(it = mp.begin(); it != mp.end(); ++it) {
49       int u = (*it).first.first, v = (*it).first.second, w = (*it).second;
50       if(w == 1) Union(0, u, v);
51       if(w <= 2) Union(1, u, v);
52     }
53     for(it = mp.begin(); it != mp.end(); ++it) {
54       int u = (*it).first.first, v = (*it).first.second, w = (*it).second;
55       if(D[u] > D[v]) swap(u, v);
56       if(w == 3) c[Find(0, u)] += r[1][Find(1, v)];
57     }
58     while(m--) {
59       int a, b, s, t;
60       scanf("%d %d %d %d", &a, &b, &s, &t);
61       if(a > b) swap(a, b);
62       int w = mp[pii(a, b)];
63       if(w == 3) {
64         c[Find(0, F[Find(1, a)])] -= r[1][Find(1, a)];
65         c[Find(0, F[Find(1, b)])] -= r[1][Find(1, b)];
66         Union(1, a, b);
67         mp[pii(a, b)] = 2;
68         c[Find(0, F[Find(1, b)])] += r[1][Find(1, b)];
69       }
70       if(w == 2) {
71         Union(0, a, b);
72         mp[pii(a, b)] = 1;
73       }
74       int ans1 = 0, ans2 = r[1][Find(1, s)] + c[Find(0, s)];
75       if(Find(1, s) == Find(1, t) || Find(1, F[Find(0, s)]) == Find(1, t) || Find(0, F[Find(1, t)]) == Find(0, s)) ans1 = 1;
76       if(mp[pii(min(F[Find(0, s)], Find(0, s)), max(F[Find(0, s)], Find(0, s)))] == 3) ans2 += r[1][Find(1, F[Find(0, s)])];
77       printf("%d %d\n", ans1, ans2);
78     }
79   }
80   return 0;
81 }
Aguin

 

Problem D. Nothing is Impossible

心灵相通

 1 #include <bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 int a[111], b[111], id[111];
 4 typedef long long LL;
 5 
 6 bool cmp(int i, int j) {
 7   return b[i] < b[j];
 8 }
 9 
10 int main() {
11   int T;
12   scanf("%d", &T);
13   while(T--) {
14     int n, m;
15     scanf("%d %d", &n, &m);
16     for(int i = 1; i <= n; ++i) scanf("%d %d", a + i, b + i), id[i] = i;
17     sort(id + 1, id + 1 + n, cmp);
18     LL t = 1, ans = 0;
19     for(int i = 1; i <= n; ++i) {
20       int x = id[i];
21       if(t * (b[x] + 1) <= m) t *= (b[x] + 1), ans++;
22     }
23     printf("%lld\n", ans);
24   }
25   return 0;
26 }
Aguin

 

Problem E. Matrix from Arrays

暴力循环节

 1 #include <bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 typedef long long LL;
 4 LL A[11];
 5 
 6 int L, d[11] = {0, 1, 4, 3, 8, 5, 12, 7, 16, 9, 20};
 7 LL cal(LL x, LL y) {
 8   return ((x + y) * (x + y + 1) / 2 + x) % L;
 9 }
10 
11 int main() {
12   int T;
13   scanf("%d", &T);
14   while(T--) {
15     int Q;
16     scanf("%d", &L);
17     for(int i = 0; i < L; ++i) scanf("%lld", A + i);
18     scanf("%d", &Q);
19     for(int i = 0; i < Q; ++i) {
20       LL x0, y0, x1, y1;
21       scanf("%lld %lld %lld %lld", &x0, &y0, &x1, &y1);
22       LL ans = 0, tmp = 0;
23 
24       for(LL j = x0; j < x0 + d[L]; ++j)
25         for(LL k = y0; k < y0 + d[L]; ++k)
26           tmp += A[cal(j, k)];
27       ans += tmp * ((x1 - x0 + 1) / d[L]) * ((y1 - y0 + 1) / d[L]);
28 
29       if(y1 - y0 + 1 > d[L]) {
30         tmp = 0;
31         for(LL j = x0 + (x1 - x0 + 1) / d[L] * d[L]; j <= x1; ++j)
32           for(LL k = y0; k < y0 + d[L]; ++k)
33             tmp += A[cal(j, k)];
34         ans += tmp * ((y1 - y0 + 1) / d[L]);
35       }
36 
37       if(x1 - x0 + 1 > d[L]) {
38         tmp = 0;
39         for(LL k = y0 + (y1 - y0 + 1) / d[L] * d[L]; k <= y1; ++k)
40           for(LL j = x0; j < x0 + d[L]; ++j)
41             tmp += A[cal(j, k)];
42         ans += tmp * ((x1 - x0 + 1) / d[L]);
43       }
44 
45       for(LL j = x0 + (x1 - x0 + 1) / d[L] * d[L]; j <= x1; ++j)
46         for(LL k = y0 + (y1 - y0 + 1) / d[L] * d[L]; k <= y1; ++k)
47           ans += A[cal(j, k)];
48       printf("%lld\n", ans);
49     }
50   }
51   return 0;
52 }
Aguin

 

Problem F. Travel Through Time

可持久化平衡树不太会会阿?

 

Problem G. Depth-First Search

依然感觉没那么好做阿大家都是神仙吗?

每个子树里面要维护名次,每次还要把一个系数传递下去T^T

 1 #include <bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 const int maxn = 1e6 + 10;
 4 typedef long long ll;
 5 const ll mod = 1e9 + 7;
 6 vector<int> G[maxn];
 7 int B[maxn], deg[maxn];
 8 ll fac[maxn], inv_fac[maxn];
 9 
 10 vector<int> c[maxn];
 11 int lowbit(int s) {
 12   return s & (-s);
 13 }
 14 void modify(int o, int x, int v) {
 15   for (int i = x; i < c[o].size(); i += lowbit(i)) c[o][i] += v;
 16 }
 17 int query(int o, int x) {
 18   int ret = 0;
 19   for (int i = x; i > 0; i -= lowbit(i)) ret += c[o][i];
 20   return ret;
 21 }
 22 
 23 ll f[maxn];
 24 vector<int> v[maxn];
 25 set<int> s[maxn];
 26 void dfs1(int x, int fa) {
 27   f[x] = 1;
 28   v[x].clear(), s[x].clear();
 29   for(int i = 0; i < G[x].size(); ++i) {
 30     int to = G[x][i];
 31     if(to == fa) continue;
 32     dfs1(to, x), f[x] = f[x] * f[to] % mod, v[x].push_back(to), s[x].insert(to);
 33   }
 34   f[x] = f[x] * fac[v[x].size()] % mod;
 35   sort(v[x].begin(), v[x].end());
 36   c[x] = vector<int> (v[x].size() + 1, 0);
 37   for(int i = 0; i < v[x].size(); ++i) modify(x, i + 1, 1);
 38 }
 39 
 40 ll fp(ll a, ll b) {
 41   ll ret = 1ll;
 42   while (b) {
 43     if (b & 1) ret = ret * a % mod;
 44     a = a * a % mod;
 45     b >>= 1;
 46   }
 47   return ret;
 48 }
 49 ll inv(ll x) {
 50   return fp(x, mod - 2);
 51 }
 52 
 53 ll ans, p;
 54 void dfs2(int x, ll o) {
 55   ++p;
 56   ll t = 1;
 57   for(int i = 0; i < v[x].size(); ++i) t = t * f[v[x][i]] % mod;
 58   while(s[x].size()) {
 59     int y = lower_bound(v[x].begin(), v[x].end(), B[p]) - v[x].begin();
 60     assert(y <= v[x].size());
 61     ans = (ans + o * t % mod * query(x, y) % mod * fac[s[x].size() - 1]) % mod;
 62     if(!p) return;
 63     if(p && s[x].find(B[p]) == s[x].end()) {p = 0; return;}
 64     else {
 65       modify(x, y + 1, -1);
 66       s[x].erase(B[p]);
 67       t = t * inv(f[B[p]]) % mod;
 68       dfs2(B[p], o * fac[s[x].size()] % mod * t % mod);
 69     }
 70   }
 71 }
 72 
 73 int main() {
 74   fac[0] = 1;
 75   for(int i = 1; i < maxn; ++i) fac[i] = fac[i - 1] * i % mod;
 76   inv_fac[0] = inv_fac[1] = 1;
 77   for(int i = 2; i < maxn; ++i) inv_fac[i] = (mod - mod / i) * inv_fac[mod % i] % mod;
 78   for(int i = 3; i < maxn; ++i) inv_fac[i] = inv_fac[i] * inv_fac[i - 1] % mod;
 79   int T;
 80   scanf("%d", &T);
 81   while(T--) {
 82     int n;
 83     scanf("%d", &n);
 84     for(int i = 1; i <= n; ++i) scanf("%d", B + i), deg[i] = 0, G[i].clear();
 85     B[n + 1] = 0;
 86     for(int i = 1; i < n; ++i) {
 87       int u, v;
 88       scanf("%d %d", &u, &v);
 89       G[u].push_back(v);
 90       G[v].push_back(u);
 91       deg[u]++, deg[v]++;
 92     }
 93     ans = 0;
 94     ll tmp = 1;
 95     for(int i = 1; i <= n; ++i) tmp = tmp * fac[deg[i] - 1] % mod;
 96     for(int i = 1; i < B[1]; ++i)
 97       ans = (ans + tmp * inv_fac[deg[i] - 1] % mod * fac[deg[i]]) % mod;
 98     dfs1(B[1], 0);
 99     p = 1, dfs2(B[1], 1);
100     printf("%lld\n", ans);
101   }
102   return 0;
103 }
Aguin

 

Problem H. Eat Cards, Have Fun

啥玩意儿阿?

 

Problem I. Delightful Formulas

咋回事阿?

 

Problem J. Let Sudoku Rotate

谈学姐写的啥玩意儿?

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 long long a[20][20],b[20][20],c[10],d[10][5],e[10];
 4 char ch;
 5 long long n,i,j,k,s,t,T,x,y,f,tot=0,q,ans;
 6 int main()
 7 {
 8     scanf("%d",&T);
 9     getchar();
 10     while (T--)
 11     {
 12         for (i=1;i<=16;i++)
 13         {
 14             j=0;
 15             ch=getchar();
 16             while (j<16)
 17             {
 18                 if ((ch>='0'&&ch<='9')||(ch>='A'&&ch<='F'))
 19                   {
 20 
 21                     j++;
 22                     if (ch>='1'&&ch<='9') a[i][j]=ch-48; else a[i][j]=ch-'A'+10;
 23                     if (ch=='0') a[i][j]=16;
 24                   }
 25                 ch=getchar();
 26             }
 27 
 28         }
 29         for (q=1;q<=16;q+=4)
 30         {
 31         memset(c,0,sizeof c);
 32         while (c[0]==0)
 33         {
 34             for (i=1;i<=16;i++)
 35                 for (j=1;j<=16;j++)
 36                     b[i][j]=a[i][j];
 37             for (i=1;i<=4;i++)
 38             {
 39                 for (j=1;j<=c[i];j++)
 40                 {
 41                     x=q;y=(i-1)*4+1;
 42                     t=b[x][y];
 43                     b[x][y]=b[x+3][y];
 44                     b[x+3][y]=b[x+3][y+3];
 45                     b[x+3][y+3]=b[x][y+3];
 46                     b[x][y+3]=t;
 47                     t=b[x+1][y];
 48                     b[x+1][y]=b[x+3][y+1];
 49                     b[x+3][y+1]=b[x+2][y+3];
 50                     b[x+2][y+3]=b[x][y+2];
 51                     b[x][y+2]=t;
 52                     t=b[x][y+1];
 53                     b[x][y+1]=b[x+2][y];
 54                     b[x+2][y]=b[x+3][y+2];
 55                     b[x+3][y+2]=b[x+1][y+3];
 56                     b[x+1][y+3]=t;
 57                     t=b[x+1][y+1];
 58                     b[x+1][y+1]=b[x+2][y+1];
 59                     b[x+2][y+1]=b[x+2][y+2];
 60                     b[x+2][y+2]=b[x+1][y+2];
 61                     b[x+1][y+2]=t;
 62                 }
 63             }
 64             f=0;
 65             for (i=q;i<=q+3;i++)
 66             {
 67                 s=0;t=1;
 68                 for (j=1;j<=16;j++)
 69                 {
 70                     s+=b[i][j];
 71                     t*=b[i][j];
 72                     if (t>20922789888000) break;
 73                 }
 74                 if (s!=136||t!=20922789888000)
 75                 {
 76                     f=1;
 77                     break;
 78                 }
 79             }
 80             if (f==0)
 81             {
 82                 t=(q-1)/4+1;
 83                 d[t][1]=c[1];d[t][2]=c[2];d[t][3]=c[3];d[t][4]=c[4];
 84                 break;
 85             }
 86             k=4;
 87             while (c[k]==3)
 88             {
 89                 c[k]=0;
 90                 k--;
 91             }
 92             c[k]++;
 93         }
 94                 t=(q-1)/4+1;
 95         }
 96         ans=10000;
 97         memset(e,0,sizeof e);
 98         while (e[0]==0)
 99         {
100             for (i=1;i<=16;i++)
101                 for (j=1;j<=16;j++)
102                     b[i][j]=a[i][j];
103             for (q=1;q<=4;q++)
104             {
105                 for (i=1;i<=4;i++)
106                 {
107                     c[i]=(d[q][i]+2*e[q])%4;
108                 }
109                 for (i=1;i<=4;i++)
110                 {
111                 for (j=1;j<=c[i];j++)
112                 {
113                     x=(q-1)*4+1;y=(i-1)*4+1;
114                     t=b[x][y];
115                     b[x][y]=b[x+3][y];
116                     b[x+3][y]=b[x+3][y+3];
117                     b[x+3][y+3]=b[x][y+3];
118                     b[x][y+3]=t;
119                     t=b[x+1][y];
120                     b[x+1][y]=b[x+3][y+1];
121                     b[x+3][y+1]=b[x+2][y+3];
122                     b[x+2][y+3]=b[x][y+2];
123                     b[x][y+2]=t;
124                     t=b[x][y+1];
125                     b[x][y+1]=b[x+2][y];
126                     b[x+2][y]=b[x+3][y+2];
127                     b[x+3][y+2]=b[x+1][y+3];
128                     b[x+1][y+3]=t;
129                     t=b[x+1][y+1];
130                     b[x+1][y+1]=b[x+2][y+1];
131                     b[x+2][y+1]=b[x+2][y+2];
132                     b[x+2][y+2]=b[x+1][y+2];
133                     b[x+1][y+2]=t;
134                 }
135                 }
136             }
137             f=0;
138             for (i=1;i<=16;i++)
139             {
140                 s=0;t=1;
141                 for (j=1;j<=16;j++)
142                 {
143                     s+=b[j][i];
144                     t*=b[j][i];
145                     if (t>20922789888000) break;
146                 }
147                 if (s!=136||t!=20922789888000)
148                 {
149                     f=1;
150                     break;
151                 }
152             }
153             if (f==0)
154             {
155                 s=0;
156                 for (q=1;q<=4;q++)
157             {
158                 for (i=1;i<=4;i++)
159                 {
160                     s+=(d[q][i]+2*e[q])%4;
161                 }
162             }
163                 if (s<ans) ans=s;
164             }
165             k=4;
166             while (e[k]==1)
167             {
168                 e[k]=0;
169                 k--;
170             }
171             e[k]++;
172         }
173         printf("%lld\n",ans);
174     }
175 }
谈学姐

 

Problem K. Expression in Memories

随便判判

 1 #include <bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 char s[555];
 4 
 5 bool d(char c) {
 6   return c >= '0' && c <= '9';
 7 }
 8 
 9 int main() {
10   int T;
11   scanf("%d", &T);
12   while(T--) {
13     scanf("%s", s + 1);
14     int l = strlen(s + 1), ok = 1;
15     for(int i = 1; i <= l; ++i) {
16       if(s[i] == '?') s[i] = '1';
17       if(s[i] == '0' && i < l) {
18         if(i > 1 && d(s[i - 1])) continue;
19         if(d(s[i + 1])) ok = 0;
20         if(s[i + 1] == '?') s[i + 1] = '+';
21       }
22       if(s[i] == '+' || s[i] == '*') {
23         if(i == 1) ok = 0;
24         else if(i == l) ok = 0;
25         else if(s[i + 1] == '+' || s[i + 1] == '*') ok = 0;
26         else if(s[i + 1] == '?') s[i + 1] = '1';
27       }
28     }
29     if(!ok) puts("IMPOSSIBLE");
30     else puts(s + 1);
31   }
32   return 0;
33 }
Aguin

 

Problem L. Graph Theory Homework

签到题

 1 #include <bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 const int maxn = 1e5 + 10;
 4 int w[maxn];
 5 
 6 int main() {
 7   int T;
 8   scanf("%d", &T);
 9   while(T--) {
10     int n;
11     scanf("%d", &n);
12     for(int i = 1; i <= n; ++i) scanf("%d", w + i);
13     printf("%d\n", (int) sqrt(abs(w[1] - w[n])));
14   }
15   return 0;
16 }
Aguin

 

posted @ 2018-08-06 10:29  Aguin  阅读(217)  评论(0编辑  收藏