bzoj1050

最小生成树

其实这道题是最小生成树的变种,我们发现答案不一定在最小/最大生成树上,最短路算法也不可行,因为我们我们并不是希望最小值尽量的大,最大值尽量的小,这样不一定是最优的,那么我们枚举最小的边,然后将大于他的边依次加入,直到联通,每次求出最大的边和枚举的最小边就是当前答案,更新即可。最大/最小生成树满足使这些点之间的边最大值最小或最小值最大,是一个很好的性质

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 100010;
struct edge {
  int u, v, w;
  bool friend operator < (edge A, edge B)
  {
    return A.w < B.w;
  }
} e[N];
int n, m, s, t, ans_mx = -1, ans_mn = -1;
int fa[N];
double ans = 1e9;
int find(int x)
{
  return x == fa[x] ? x : fa[x] = find(fa[x]);
}
int main()
{
//  freopen("comf.in", "r", stdin);
//  freopen("comf.out", "w", stdout);
  scanf("%d%d", &n, &m);
  for(int i = 1; i <= m; ++i) scanf("%d%d%d", &e[i].u, &e[i].v, &e[i].w);
  scanf("%d%d", &s, &t);
  sort(e + 1, e + m + 1);
  for(int i = 1; i <= m; ++i)
  {
    for(int j = 1; j <= n; ++j) fa[j] = j;
    fa[e[i].u] = e[i].v;
    int mx = e[i].w, mn = e[i].w;
    for(int j = i + 1; j <= m; ++j) 
    {
      if(find(s) == find(t)) break;
      int a = find(e[j].u), b = find(e[j].v);
      if(a == b) continue;
      mx = max(mx, e[j].w);
      fa[b] = a;
    }
    if((double)mx / (double)mn < ans && find(s) == find(t)) 
    {
      ans = (double)mx / (double)mn;
      ans_mx = mx;
      ans_mn = mn;
    }
  }
  if(ans_mx == -1 && ans_mn == -1) puts("IMPOSSIBLE");
  else
  {
    int t = __gcd(ans_mx, ans_mn);
    ans_mx /= t;
    ans_mn /= t;
    printf("%d", ans_mx);
    if(ans_mn != 1) printf("/%d\n", ans_mn);
  }
//  fclose(stdin);
//  fclose(stdout);
  return 0;
}
View Code

 

posted @ 2017-08-14 15:00  19992147  阅读(50)  评论(0编辑  收藏