js 深浅拷贝 笔记总结

一、js 数据类型

 javaScritp的数据类型有:数值类型、字符串类型、布尔类型、null、undefined、对象(数组、正则表达式、日期、函数),大致分成两种:基本数据类型和引用数据类型

     其中:

    (1)基本数据类型:数值、字符串、布尔、null、undefined (值类型)
 (2)复杂(复合)数据类型:对象 (引用类型)

 基本数据类型保存在栈内存,引用类型保存在堆内存中。根本原因在于保存在栈内存的必须是大小固定的数据,引用类型的大小不固定,只能保存在堆内存中,但是可以把它的地址写在栈内存中以供我们访问

 如果是基本数据类型,则按值访问,操作的就是变量保存的值;如果是引用类型的值,我们只是通过保存在变量中的引用类型的地址来操作实际对象

 

举例:

var a = 1;//定义了一个number类型
var obj1 = {//定义了一个object类型
  name:'obj'
};

 1、基本类型的复制

var a = 1;
var b = a;//复制
console.log(b)//1
a = 2;//改变a的值
console.log(b)//1

赋值的时候,在栈内存中重新开辟内存,存放变量b,所以在栈内存中分别存放着变量a、b各自的值,修改时互不影响

 

 2、引用类型的复制

var color1 = ['red','green'];
var color2 = color1;//复制
console.log(color2)//['red','green'];
color1.push('black') ;//改变color1的值
console.log(color2)//['red','green','black']
color1与color2指向堆内存中同一地址的同一对象,复制的只是引用地址


因此,对于引用类型的复制,简单赋值无用,需要拷贝。拷贝存在两种类型:深拷贝与浅拷贝

 

二、深浅拷贝 

浅拷贝只复制指向某个对象的指针,而不复制对象本身,新旧对象还是共享同一块内存。但深拷贝会另外创造一个一模一样的对象,新对象跟原对象不共享内存,修改新对象不会改到原对象
1、浅拷贝
    浅拷贝只是拷贝基本类型的数据,如果父对象的属性等于数组或另一个对象,那么实际上,子对象获得的只是一个内存地址,因此存在父对象被篡改的可能,浅拷贝只复制指向某个对象的指针,而不复制对象本身,新旧对象还是共享同一块内存

    var Nation = { 
      nation: '中国'
    };function extendCopy(p) { 
      var c = {}; 
      for (var i in p) {  
        c[i] = p[i]; 
      } 
      return c;
    }
    var Doctor = extendCopy(Nation);
    Doctor.career = '医生';
    Doctor.nation = '美国';
    console.log(Doctor.nation); // 美国
    console.log(Nation.nation); // 中国
    console.log(Doctor.career); // 医生
    console.log(Doctor.__proto_ === Nation.__proto_) // true
   // 这里涉及到使用拷贝父对象的属性实现继承

 

    var obj = {
     a: "hello",
     b:{
       a: "world",
       b: 21
      },
     c:["Bob", "Tom", "Jenny"],
     d:function() {
       alert("hello world");
      }
    }
    
    var obj1 = simpleClone(obj);
    console.log('obj1=>>>',obj1);
    // 1、
    obj1.c = ['mm', "Tom", "Jenny"]; // 一层,作为整体,重写,全改变;改变属性值,不改变原对象
    console.log('obj=>>>',obj); //obj.c => ["Bob", "Tom", "Jenny"]
   // 2、
  obj1.c[0] = 'mm'; // 浅拷贝时,改变属性的属性值,改变原对象
console.log('obj=>>>',obj); //obj.c => ["mm", "Tom", "Jenny"]

 

浅拷贝函数:

    function simpleClone(initalObj) {  
     var obj = {};  
     for ( var i in initalObj) {
      obj[i] = initalObj[i];
     }  
     return obj;
    }

 

2、深拷贝

 深拷贝就是能够实现真正意义上的数组和对象的拷贝。递归调用"浅拷贝"。(深拷贝会另外创造一个一模一样的对象,新对象跟原对象不共享内存,修改新对象不会改到原对象)

深拷贝函数:

写法一:
    function deepClone(initalObj, finalObj) {
      var obj = finalObj || {};
      for (var i in initalObj) {
        var prop = initalObj[i];
     
        // 避免相互引用对象导致死循环,如initalObj.a = initalObj的情况
        if(prop === obj) {
          continue;
        }
     
        if (typeof prop === 'object') {
          obj[i] = (prop.constructor === Array) ? [] : {};
          arguments.callee(prop, obj[i]);
        } else {
          obj[i] = prop;
        }
      }
      return obj;
    }


写法二:
    function deepClone(initalObj, finalObj) {
      var obj = finalObj || {};
      for (var i in initalObj) {
        var prop = initalObj[i];
     
        // 避免相互引用对象导致死循环,如initalObj.a = initalObj的情况
        if(prop === obj) {
          continue;
        }
     
        if (typeof prop === 'object') {
          obj[i] = (prop.constructor === Array) ? [] : Object.create(prop);
        } else {
          obj[i] = prop;
        }
      }
      return obj;
    }

 

三、深拷贝的应用实例

    // jquery 有提供一个$.extend可以用来做 Deep Copy。
    var $ = require('jquery');
    var obj1 = {
      a: 1,
      b: { f: { g: 1 } },
      c: [1, 2, 3]
    };
    var obj2 = $.extend(true, {}, obj1);
    console.log(obj1.b.f === obj2.b.f);
    // false
    
    // 函数库lodash,有提供_.cloneDeep用来做 Deep Copy。
    var _ = require('lodash');
    var obj1 = {
      a: 1,
      b: { f: { g: 1 } },
      c: [1, 2, 3]
    };
    var obj2 = _.cloneDeep(obj1);
    console.log(obj1.b.f === obj2.b.f);
    // false

 

posted @ 2018-03-25 18:05 adash 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏