bzoj 1083(&vijos 1190): [SCOI2005]繁忙的都市 && bzoj 1601: [Usaco2008 Oct]灌水

     繁忙的都市

描述

城市C是一个非常繁忙的大都市,城市中的道路十分的拥挤,于是市长决定对其中的道路进行改造。城市C的道路是这样分布的:城市中有n个交叉路口,有些交叉路口之间有道路相连,两个交叉路口之间最多有一条道路相连接。这些道路是双向的,且把所有的交叉路口直接或间接的连接起来了。每条道路都有一个分值,分值越小表示这个道路越繁忙,越需要进行改造。但是市政府的资金有限,市长希望进行改造的道路越少越好,于是他提出下面的要求:
1.改造的那些道路能够把所有的交叉路口直接或间接的连通起来。

2.在满足要求1的情况下,改造的道路尽量少。

3.在满足要求1、2的情况下,改造的那些道路中分值最大的道路分值尽量小。

任务:作为市规划局的你,应当作出最佳的决策,选择那些道路应当被修建。

格式

输入格式

第一行有两个整数n,m表示城市有n个交叉路口,m条道路。接下来m行是对每条道路的描述,u, v, c表示交叉路口u和v之间有道路相连,分值为c。(1≤n≤300,1≤c≤10000)

输出格式

两个整数s, max,表示你选出了几条道路,分值最大的那条道路的分值是多少。

样例1

样例输入1

4 5
1 2 3
1 4 5
2 4 7
2 3 6
3 4 8

样例输出1

3 6

限制

每个测试点1s

------------

解:最小生成树;

 

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using std::sort;
using std::max;
const int N=100010;
struct node
{
  int v,u,p;
}e[N];
int fa[312];
bool cmp(node a,node b){return a.p<b.p;}
int find(int x)
{
  if(x!=fa[x]) fa[x]=find(fa[x]);
  return fa[x]; 
}
int main()
{
  int n,m;
  scanf("%d %d",&n,&m);
  for(int i=1;i<=m;i++)
    scanf("%d %d %d",&e[i].v,&e[i].u,&e[i].p);
  for(int i=1;i<=n;i++) fa[i]=i;
  sort(e+1,e+1+m,cmp);
  int ans=0;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    int p=find(e[i].v),q=find(e[i].u);
    if(p!=q)
    {
//      printf("********\n");
      fa[p]=fa[q];
      ans=max(ans,e[i].p);
    }
  }
  printf("%d %d",n-1,ans);
  return 0;
}
繁忙的都市

 

============           

           1601: [Usaco2008 Oct]灌水

Time Limit: 5 Sec  Memory Limit: 162 MB

Description

Farmer John已经决定把水灌到他的n(1<=n<=300)块农田,农田被数字1到n标记。把一块土地进行灌水有两种方法,从其他农田饮水,或者这块土地建造水库。 建造一个水库需要花费wi(1<=wi<=100000),连接两块土地需要花费Pij(1<=pij<=100000,pij=pji,pii=0). 计算Farmer John所需的最少代价。

Input

*第一行:一个数n

*第二行到第n+1行:第i+1行含有一个数wi

*第n+2行到第2n+1行:第n+1+i行有n个被空格分开的数,第j个数代表pij。

Output

*第一行:一个单独的数代表最小代价.

Sample Input

4
5
4
4
3
0 2 2 2
2 0 3 3
2 3 0 4
2 3 4 0

Sample Output

9


输出详解:

Farmer John在第四块土地上建立水库,然后把其他的都连向那一个,这样就要花费3+2+2+2=9
--------------------
解:同上;
但要将每个点与0连起来;
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using std::sort;
const int N=100010;
struct node
{
  int v,u,p;
}e[N];
int c[312],fa[312];
bool cmp(node a,node b){return a.p<b.p;}
int find(int x)
{
  if(x!=fa[x]) fa[x]=find(fa[x]);
  return fa[x];
}
int main()
{
  int n;
  scanf("%d",&n);
  int cnt=0;
  int x;
  for(int i=1;i<=n;i++) 
  {
    fa[i]=i;
    scanf("%d",&x);
    e[++cnt].v=0,e[cnt].u=i,e[cnt].p=x;
  }    
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
    {
      scanf("%d",&x);
      if(i>j) e[++cnt].v=i,e[cnt].u=j,e[cnt].p=x;
    }
  sort(e+1,e+1+cnt,cmp);
// for(int i=1;i<=cnt;i++)
//   printf("std:: %d %d %d\n",e[i].v,e[i].u,e[i].p);
   
  int ans=0;
  for(int i=1;i<=cnt;i++)
  {
    int p=find(e[i].v),q=find(e[i].u);
    if(p!=q) fa[p]=fa[q],ans+=e[i].p;    
  }
  printf("%d",ans);
  return 0;
}
灌水

====================

posted @ 2017-10-18 14:00  12fs  阅读(101)  评论(0编辑  收藏  举报