path -第k短路

题意:
给你一个有向图,任意一个点和边都可以经过很多次,问你整个图中,任意起点终点的k短路的长度是多少?你需要回答q个询问,每个询问给一个k

分析:
没有起点和终点,那么我们就将所有的边放到优先级队列里面,建立一个最小堆,这样就可以从堆中取出最小边权的起点,然后去扩展这个起点的下一个边和下一个点的边,这样就可以找到前k条最小的边了

链接:https://blog.csdn.net/c___c18/article/details/100085336

链接里的代码可过,我照着链接代码写了一遍一直tl

 1 #include<cstdio>
 2 #include<iostream>
 3 #include<cstring>
 4 #include<algorithm>
 5 #include<queue>
 6 #include<stack>
 7 #include <bitset>
 8 #include<set>
 9 #include<map>
10 #include<unordered_map>
11 #include<vector>
12 #include<cmath>
13 typedef long long ll;
14 using namespace std;
15 typedef pair<ll, int> pa;
16 const int N = 5e4 + 1000;
17 vector<pa>ve[N];
18 const int INF = 0x3f3f3f3f;
19 int ans[N], maxk = 0, n, m, q, qq[N];
20 struct node {
21   int id, now, to;
22   ll dis;
23   //优先队列进队时,权重小的放前面
24   bool operator <(const node& a)const {
25     return dis > a.dis;
26   }
27 };
28 priority_queue<node> pr;
29 void dfs() {
30   int cnt = 0;
31   while (!pr.empty()) {
32     //选择整张图的权重最小值
33     node x = pr.top();
34     pr.pop();
35     node t;
36     ans[++cnt] = x.dis;
37     if (cnt >= maxk) {
38       break;
39     }
40     //当x点还有临边时,将x的下一个最短权重边加入队列
41     if (x.id + 1 < ve[x.now].size()) {
42       t.dis = x.dis - ve[x.now][x.id].first + ve[x.now][x.id + 1].first;
43       t.id = x.id + 1;
44       t.to = ve[x.now][x.id + 1].second;
45       t.now = x.now;
46       pr.push(t);
47     }
48     //若当前最短边的汇点有指向别的点的边,则取汇点y到别的边z的最短长度边,x,z加入队列
49     if (ve[x.to].size()) {
50       t.dis = x.dis + ve[x.to][0].first;
51       t.id = 0;
52       t.now = x.to;
53       t.to = ve[x.to][0].second;
54       pr.push(t);
55     }
56   }
57 }
58 int main() {
59   int T;
60   cin >> T;
61   while (T--) {
62     //清空优先队列和容器
63     while (!pr.empty()) {
64       pr.pop();
65     }
66     cin >> n >> m >> q;
67     for (int i = 1; i <= n; i++) {
68       ve[i].clear();
69     }
70     //将w和v放入下标为u的容器内
71     for (int i = 1; i <= m; i++) {
72       int u, v, w;
73       cin >> u >> v >> w;
74       ve[u].push_back({ w,v });
75     }
76     //将顶点内的权重排序,把顶点到临边权重最小值放入优先队列
77     for (int i = 1; i <= n; i++) {
78       if (ve[i].size()) {
79         sort(ve[i].begin(), ve[i].end());
80         pr.push({ 0,i,ve[i][0].second,ve[i][0].first });
81       }
82     }
83     //找出k的最大值
84     for (int i = 1; i <= q; i++) {
85       cin >> qq[i];
86       maxk = max(maxk, qq[i]);
87     }
88     dfs();
89     for (int i = 1; i <= q; i++) {
90       cout << ans[qq[i]] << endl;
91     }
92   }
93   return 0;
94 }

 

posted @ 2020-08-05 20:36  吉吉的奥利奥  阅读(21)  评论(0编辑  收藏