bzoj2594 [Wc2006]水管局长数据加强版 离线+LCT维护边权

LCT维护边权势把每条边都当成一个点赋予点权,原来的点当然也保留,如果求和点权赋为0,求max点权赋为-INF,如果都要求,那就弄两三个点权。

需要注意的是,LCT的link操作必须换根,如果不把x设为根而直接pre[x]=y的话,结果并不是连接x和y而是连接x的splay的根和y。在弹飞绵羊的题中之所以不用换根是因为x本来就是根。

#include<bits/stdc++.h>
#define REP(i,a,b) for(int i=a;i<=b;i++)
#define MS0(a) memset(a,0,sizeof(a))

using namespace std;

typedef long long ll;
const int maxn=1500100;
const int INF=1e9+10;

int getint()
{
  char ch=getchar();
  for(;ch>'9'||ch<'0';ch=getchar());
  int tmp=0;
  for(;'0'<=ch&&ch<='9';ch=getchar())
  tmp=tmp*10+int(ch)-48;
  return tmp;
}

int n,m,qn;
struct Edge
{
  int u,v,w;
  bool e;
  friend bool operator<(Edge A,Edge B)
  {
    return A.u==B.u?A.v<B.v:A.u<B.u;
  }
};Edge e[maxn];
struct Query
{
  int op,x,y;
};Query q[maxn];
int pre[maxn],ch[maxn][2],rev[maxn];
struct Node
{
  int w,id;
  friend bool operator<(Node A,Node B)
  {
    return A.w<B.w;
  }
};Node val[maxn],Max[maxn];
int fa[maxn];
int u,v,w;
int op,x,y;
int ans[maxn],cnt;

bool cmp(Edge A,Edge B)
{
  return A.w<B.w;
}

int bin(int l,int r,int x,int y)
{
  int res=l;
  while(l<=r){
    int m=(l+r)>>1;
    if(e[m].u==x&&e[m].v==y) return m;
    if(x>e[m].u||(x==e[m].u&&y>e[m].v)) l=m+1;
    else r=m-1;
  }
}

int find(int x)
{
  return fa[x]==x?x:fa[x]=find(fa[x]);
}

bool isroot(int x)
{
  return ch[pre[x]][0]!=x&&ch[pre[x]][1]!=x;
}

void update_rev(int x)
{
  if(!x) return;
  swap(ch[x][0],ch[x][1]);
  rev[x]^=1;
}

void up(int x)
{
  Max[x]=max(val[x],max(Max[ch[x][0]],Max[ch[x][1]]));
}

void down(int x)
{
  if(rev[x]){
    update_rev(ch[x][0]);
    update_rev(ch[x][1]);
    rev[x]=0;
  }
}

void Pd(int x)
{
  if(!isroot(x)) Pd(pre[x]);
  down(x);
}

void rot(int x,int kind)
{
  int y=pre[x];
  ch[y][kind^1]=ch[x][kind];
  pre[ch[x][kind]]=y;
  if(!isroot(y)) ch[pre[y]][ch[pre[y]][1]==y]=x;
  pre[x]=pre[y];
  ch[x][kind]=y;
  pre[y]=x;
  up(y);
}

void splay(int x)
{
  Pd(x);
  while(!isroot(x)){
    if(isroot(pre[x])) rot(x,ch[pre[x]][0]==x);
    else{
      int y=pre[x],z=pre[y];
      int kind=ch[y][0]==x,one=0;
      if(ch[y][0]==x&&ch[z][0]==y) one=1;
      if(ch[y][1]==x&&ch[z][1]==y) one=1;
      if(one) rot(y,kind),rot(x,kind);
      else rot(x,kind),rot(x,kind^1);
    }
  }
  up(x);
}

int access(int x)
{
  int t=0;
  while(x){
    splay(x);
    ch[x][1]=t;
    t=x;x=pre[x];
    up(t);
  }
  return t;
}

void makeroot(int x)
{
  access(x);
  splay(x);
  update_rev(x);
}

void link(int x,int y)
{
  makeroot(x);
  pre[x]=y;
}

void cut(int x,int y)
{
  makeroot(x);
  access(y);
  splay(y);
  ch[y][0]=pre[x]=0;
}

Node query(int x,int y)
{
  makeroot(x);
  access(y);
  splay(y);
  return Max[y];
}

int main()
{
  freopen("in.txt","r",stdin);
  while(~scanf("%d%d%d",&n,&m,&qn)){
    REP(i,1,n) fa[i]=i;
    REP(i,1,m){
      u=getint();v=getint();w=getint();
      if(u>v) swap(u,v);
      e[i]={u,v,w,1};
    }
    sort(e+1,e+m+1);
    REP(i,1,qn){
      op=getint();x=getint();y=getint();
      if(x>y) swap(x,y);
      q[i]={op,x,y};
      if(op==2){
        int k=bin(1,m,x,y);
        e[k].e=0;
      }
    }
    sort(e+1,e+m+1,cmp);
    REP(i,1,m){
      if(e[i].e==0) continue;
      x=find(e[i].u),y=find(e[i].v);
      if(x==y) e[i].e=0;
      else fa[x]=y;
    }
    sort(e+1,e+m+1);
    REP(i,0,n+m) pre[i]=rev[i]=0,MS0(ch[i]),val[i]={-INF,i},Max[i]={-INF,i};
    REP(i,1,m){
      if(e[i].e==0) continue;
      x=e[i].u,y=e[i].v,w=e[i].w;
      val[n+i].w=Max[n+i].w=w;
      link(x,n+i);
      link(y,n+i);
    }
    Node tmp;int xx,yy;cnt=0;
    for(int i=qn;i>=1;i--){
      op=q[i].op,x=q[i].x,y=q[i].y;
      tmp=query(x,y);
      if(op==1) ans[++cnt]=tmp.w;
      else{
        int k=bin(1,m,x,y);
        if(e[k].w<tmp.w){
          xx=e[tmp.id-n].u,yy=e[tmp.id-n].v;
          cut(tmp.id,xx);
          cut(tmp.id,yy);
          pre[n+k]=rev[n+k]=0;MS0(ch[n+k]);
          val[n+k]=Max[n+k]={e[k].w,n+k};
          link(x,n+k);
          link(y,n+k);
        }
      }
    }
    for(int i=cnt;i>=1;i--) printf("%d\n",ans[i]);
  }
  return 0;
}
View Code

 

没有AC不了的题,只有不努力的ACMER!
posted @ 2016-03-02 13:31  __560  阅读(197)  评论(0编辑  收藏  举报