fangyukuan

永无止境的追求...追求卓越!!!

  博客园 :: 首页 :: 博问 :: 闪存 :: 新随笔 :: 联系 :: 订阅 订阅 :: 管理 ::

2012年5月7日

摘要:jsoncpp一个全局对象比其它全局对象更早被析构,导致崩溃。 阅读全文
posted @ 2012-05-07 01:24 fangyukuan 阅读(6410) 评论(2) 推荐(2) 编辑