dudumao

活得诚实,活得正直,专注极致,追随热情,忠于自我

  :: 首页 :: 博问 :: 闪存 :: 新随笔 :: 联系 :: 订阅 订阅 :: 管理 ::
  114 随笔 :: 1 文章 :: 36 评论 :: 0 引用

2012年8月8日

摘要:最近一同事告诉我登陆服务器远程桌面,输入字母e 就会弹出我的电脑,输入字母l就会锁定电脑,致使日常工作不能呢个进行,亲自操作了一下,果然是这样,感觉好像按住了“win“键一样,可能是屏幕键盘的功能开启了,于是找到,开始-程序-附件-辅助工具-键盘,打开屏幕键盘,按”WIN“键,弹出 开始菜单后 松开 阅读全文
posted @ 2012-08-08 18:33 dudumao 阅读(116) 评论(0) 推荐(0) 编辑

阿里云