ZJOI2020刷题计划

这是叶老师布置的在\(ZJOI2020\)前的刷题计划,要求每天至少做六题......

\(hl666\)学习了一下,也弄成表格放到了博客里,结果花了一个多小时......

由于有些题目是之前做过的而且题解坑掉了,还有些题目是因为实在有些水所以懒得写题解,因此不一定每题都有题解(坑掉的就放空链接?)......

同样由于有些题目是之前做过的,所以可能做了却没有做标记,毕竟不可能一题一题查过去......

还有,一些在BZOJ上是权限题而在其他题库(例如洛谷)却能直接做的题,我也算做掉了吧......

序号 专题 题目
1 BZOJ4012,4381,4539,4455,1937,1999,2159,4281,3566,4238,4551,4543,4129,4337,2851,3197,3057,3700,3881,1907,2322
2 BZOJ3689,3784,2923,3502,4458,4524,2626,3489,4520,4538
3 A* BZOJ1975
4 DP BZOJ4200,4416,2700,4008,2489,4498,2863,4069,1270,4562,3566,3036,4518,1875,1925,1023,4244,3107,4543,4247,4513,4521,2958,4282,3197,4316,1791,3057,1030,1444,1009,3242,3622,4585,4584,1492,1566,2669,3209,1907,2159,2044,1571,1190,2913,2924,2917,2933,2915,4011,3111,3213,3925,2560,4455,2806,1974,4576,1939,3810,2708,1183,4767,4350,3696,4574,1181,4758,4013,4870,4824,3663,4818,4033,4037,3590,2878,4897,3864,4910
5 LCT BZOJ2594,4573,3514,2555,2959,3159,2759,4025,3779,3091,2157,4817
6 DFS BZOJ4602
7 BFS BZOJ3137,2158,2954,2936,2644
8 KMP BZOJ1009,3670,4820
9 数论 BZOJ3667,4830,4869,4833,4004,1420,2219,2904,3992,2759,4147,4522,3328,2987,3629,4294,4128,1406,2187,3817,2976
10 倍增 BZOJ4281,4003,4458,2165,4870
11 图论 BZOJ4242,1937,1797,4424,4070,2165,4011,1576,2725,4006,2654,4874,3569,3498,4405,3659,4766,3545,4239,1774,2935,2922,2959,2535,3073,2644,2438,2730,2140,2395,2001,2429,3258,1016,3456,
12 几何 BZOJ1845,2928,2395,3203,3525,1007,3199,2732,1278,2710,1132,4814,3663,2924,2758,1074,2280,4614,2300,2961,3571,4246,4585,1185,1338,2289,2178
13 杂题 BZOJ4828,4792,4876,4432,4437,4801,4356,1111,2138,3498,4893,4452,4434,4436,1142,4245,1484,4337,2296,4513,4238,4614,4548,3137,3689,2338,2914,2722,1181,2719,4404,1182,1278,1141,2730,3563
14 暴力 BZOJ3563,1499,3214,3696,2901,2228,2338,1819,4544,3917,4381,4059,1142,3498
15 莫队 BZOJ3196,3757,3052,4129,4540,4542,4810,3460,4866
16 分块 BZOJ3196,4765,2120,2453,4815,4866,4908,4867,2724,3509,3351,2223,4241,2741,4537,4381,2122,4070,3065
17 贪心 BZOJ3671,2920,2943,2939,3214,4576,1181,4278,2460,3105,4004,2318,3502,2697,2811,4069,1110,2667,3874,3248,3410,4276,1907
18 二分 BZOJ3316,2806,1213,1181,2289,1038,3007,4326,3695,4590,2280,2653,3248,4411,2654
19 弦图 BZOJ1242,1006
20 三分 BZOJ3874,3203
21 矩阵 BZOJ1875,4623,2396,4128,2553,3640,1009,1444,3328,4037
22 链表 BZOJ3502,4576,4432
23 构造 BZOJ2530,3107,1530,2943,2717,2912,3101
24 分治 BZOJ4237,4456,2675,2395,3456,2928,4555,2739,3571,4367,3745
25 虚树 BZOJ3879,4912
26 递推
27 压位 BZOJ2915,2628,4810
28 ST表
29 dfs序 BZOJ4034,3779,3881,1103,2780,4771
30 dfs树 BZOJ4424
31 Hash BZOJ2085,4435,4076,4236,4524,4337,3197,3899
32 平衡树 BZOJ4236,4524,4337,3197,3899
33 网络流 BZOJ1937,3112,1797,2400,3112,3681,4873,4823,3267,3258,4514,4519,3698,4200,2502,2324,3876,2055,1312,3218,2939,3118
34 单调栈 BJOJ1345,4826,2228,4540,2739,4237,1628,4523
35 线段树 BJOJ1938,1568,2725,4552,1396,2733,3600,2957,3267,2130,4388,4695,4821,4876,4825,4422,4605,2674,4515,2161,4538,2883,4071,2908,1901,3779,2752,4499,3531,4491,3226,4399,1513,1146,1171,3073,4411,3228,4059,2814,2158,4127,3242,3333,2770,2584
36 并查集 BZOJ4423,3237,2919,1453,1576,2725,3653,1455,4025,4450,4243,4551,4537,2503,4452
37 概率论 BZOJ4008,3213,3925,4770,4872,4820,2878,3652,2553,3640,2752,3091,4001,3566,3036,1417,2720,1444
38 随机化 BZOJ2223,2732,4080,1038,2280,4128,3237,2396,1366,3569
39 点分治 BZOJ4012,2117,4449,3435,4623,3784,3924,3730,4009
40 字典树 BZOJ1819,2741,3166,4546,3261,3689,4523
41 扫描线 BZOJ1845,4826,4422,2658,4411,3228,4059,4561,2221,2161,2758,2584
42 对偶图 BZOJ4423,3007,4219
43 找规律 BZOJ4513,1393
44 二分图 BZOJ4514,4080,4788,1443,1937,4424,2140,2044,4276,3571,3197,2539
45 可并堆 BZOJ4003,1078,1455,2333,2809,1367,3011,4585
46 博弈论 BZOJ4147,1443,2437,1022,1393,2927,2922,2275,2940
47 树套树 BZOJ1901,2120,2453,4552,3489,1146,1513,4009,4605,2674,2883
48 主席树 BZOJ3524,2223,4539,3545,3514,4771,4571,3681,4367,3489,3932,2588,1803,3218,3123,3673,2653,1146
49 仙人掌 BZOJ4450,1023,4316,3899,2125
50 生成树 BZOJ2180,2182,4770,3534,1016,3569,2654,4242,1016,2429,2001,3545,1937
51 环套树 BZOJ1791,3528,2878
52 块状树 BZOJ3720,3731
53 最短路 BZOJ2725,4456,4356,4912,1576,4070,1774,2644,3073,4239,2165,2622
54 多项式 BZOJ4555,3625,3456
55 线性基 BZOJ4568,2115,4184,2322,4269,4004,3105,2460,2884,3569
56 链分治 BZOJ4911
57 2-SAT
58 组合数学 BZOJ4498,3771,3509,1488,2227,3501,3498,3157,4126,3091,4001,2863,1856,4517,3505,2467,4403,4402,3328,4555,2159,2916
59 树链剖分 BZOJ2758,1758,4811,2814,4127,4515,4326,4538,2908,3531,4911
60 其他算法 BZOJ1057,2930,3229,1366,3943,3039,3345,3101,4071
61 数学其他 BZOJ1016,3528,2876,4915,2627,3501,2912,1213,3157,4126,2221,2720,1925,3695
62 容斥原理 BZOJ2863,4767,2839,4455,2669,3622,2024,4762
63 搜索剪枝 BZOJ2679,2954,3629,4294,3085,3733
64 拓扑排序 BZOJ2584,2535
65 树状数组 BZOJ2758,2780,3730,1103,2434,3529,3333,1146,2674,2221,4548,3658,1901,4034
66 单调队列 BZOJ3316,1499,1791,1171,1071,2926,1023,2806
67 三角剖分 BZOJ3007
68 后缀数组 BZOJ2251,4516,3172,4650,4278,2119
69 高斯消元 BZOJ2419,1444,3640,3601,3213,4820
70 整体二分 BZOJ2674,4009
71 欧拉回路 BZOJ2935
72 哈夫曼树 BZOJ2923
73 离线算法 BZOJ3351
74 生成函数 BZOJ3625,3771,3509,3028
75 CDQ分治 BZOJ4025,1453,2001,3237,1492
76 AC自动机 BZOJ3172,2434,1030,1444,3881,2553
77 KD-TREE BZOJ3053,4066,1941,4520,2648,4605,2850,2626
78 Polya计数 BZOJ1478,14888,3202
79 FFT&FWT BZOJ3992,4451,4827,4036,4911,4589,4555,3456,3771,3509
80 倍增Floyd BZOJ1706,2085
81 辛普森积分 BZOJ1502,2178
82 强连通分量 BZOJ2140,2438
83 双连通分量 BZOJ2959,2730,4435,3590
84 后缀自动机 BZOJ3879,3676,1396,3473,2780,3926,2806,2555,3238,4566,3998,2882
85 二进制分组 BZOJ4140
86 Dsu on tree BZOJ3681
87 Dancing Links
88 类欧几里得算法 BZOJ2987,3817,2187,1938,2712
89 Meet In Middle BZOJ2679
90 Matrix-Tree定理 BZOJ3534,1016,4894,3659
91 线性规划&单纯形 BZOJ3265,1937,3112,3118,3112
92 可持久化数据结构 BZOJ3524,2223,2741,3166,3489,1146,2653,3674,3123,4546,3261,3689,1803,2588,3932,3784
93 交互题&提交答案题 CF100307,101190,809B ROUND #415
94 高精度&FastIO模板 BZOJ2930,1213,2912,4404
95 带花树&一般图匹配 BZOJ4405,4874
96 莫比乌斯反演&杜教筛 BZOJ2986,4176,3512,4804,2627,4815,4816,4916,4833,4174,2301,2820,2154,1101,3994,4407,2693,3529,3601,3944
97 均摊复杂度&势能分析 BZOJ2130,4695
posted @ 2020-01-29 20:08  TheLostWeak  阅读(...)  评论(...编辑  收藏