golang访问数据库

https://code.google.com/p/go-wiki/wiki/Projects#Databases_and_StorageMysql:github.com/ziutek/mymysql/godrv[*]

Mysql:github.com/Go-SQL-Driver/MySQL[*]

PostgreSQL:github.com/bmizerany/pq[*]

SQLite:github.com/mattn/go-sqlite3[*]

DB2: bitbucket.org/phiggins/go-db2-cli

MS ADODB: github.com/mattn/go-adodb[*]

ODBC: bitbucket.org/miquella/mgodbc[*]

Oracle: github.com/mattn/go-oci8

 

https://code.google.com/p/go-wiki/wiki/Projects#Databases_and_Storage

 

posted @ 2013-05-15 13:15  我想去长安  阅读(...)  评论(...编辑  收藏