Hi_Amos
坚持每天都在进步!!
摘要: 一.mvc模式介绍下图是常用的mvc分层模式:项目中的包命名规则,一般如下:com.amos.domain 封装JavaBean,一般我喜欢用model命名这个包com.amos.dao 封装dao层com.amos.dao.daoimpl 实现dao层接口com.amos.service 封装service层com.amos.service.serviceiml 实现service层接口com.amos.web.controller业务逻辑层com.amos.web.listener 监听器com.amos.web.filter 过滤器com.amos.utils 存放工具类com.amo. 阅读全文
posted @ 2014-03-22 02:12 Hi_Amos 阅读(1649) 评论(2) 推荐(0) 编辑