Fork me on GitHub 打赏
摘要:因为要在Linux系统上装NVIDIA显卡驱动,默认重启必须是字符界面,因此把这块所需命令记录下来。 1,先查看当前系统默认启动的界面 2,修改默认启动界面为图形界面 3,修改默认启动界面为字符(命令行)界面 阅读全文
posted @ 2018-10-18 19:40 Zoctopus_Zhang 阅读(2873) 评论(0) 推荐(0) 编辑
// function btn_donateClick() { var DivPopup = document.getElementById('Div_popup'); var DivMasklayer = document.getElementById('div_masklayer'); DivMasklayer.style.display = 'block'; DivPopup.style.display = 'block'; var h = Div_popup.clientHeight; with (Div_popup.style) { marginTop = -h / 2 + 'px'; } } function MasklayerClick() { var masklayer = document.getElementById('div_masklayer'); var divImg = document.getElementById("Div_popup"); masklayer.style.display = "none"; divImg.style.display = "none"; } setTimeout( function () { document.getElementById('div_masklayer').onclick = MasklayerClick; document.getElementById('btn_donate').onclick = btn_donateClick; var a_gzw = document.getElementById("guanzhuwo"); a_gzw.href = "javascript:void(0);"; $("#guanzhuwo").attr("onclick","follow('33513f9f-ba13-e011-ac81-842b2b196315');"); }, 900);