Fork me on GitHub 打赏
摘要:一、问题引入 有一天,小哈一个人去玩迷宫。但是方向感不好的小哈很快就迷路了。小哼得知后便去解救无助的小哈。此时的小哼已经弄清楚了迷宫的地图,现在小哼要以最快的速度去解救小哈。那么,问题来了... 二、问题的分析 首先我们用一个二维数组来存储这个迷宫,刚开始的时候,小哼处于迷宫的入口处(1,1),小哈 阅读全文
posted @ 2017-08-25 20:56 Zoctopus_Zhang 阅读(19539) 评论(9) 推荐(2) 编辑
摘要:一、问题引入 输入一个数n,输出1~n的全排列。 分析:我们可以先将问题形象化,假如有编号为1、2、3的3张扑克牌和编号为1、2、3的3个盒子,现在需要将这3张扑克牌分别放到3个盒子里面,并且每个盒子有且只能放一张扑克牌。那么一共有多少种不同的做法呢? 不难看出,一共会出现6种排列,分别是:123、 阅读全文
posted @ 2017-08-25 15:44 Zoctopus_Zhang 阅读(788) 评论(0) 推荐(1) 编辑
// function btn_donateClick() { var DivPopup = document.getElementById('Div_popup'); var DivMasklayer = document.getElementById('div_masklayer'); DivMasklayer.style.display = 'block'; DivPopup.style.display = 'block'; var h = Div_popup.clientHeight; with (Div_popup.style) { marginTop = -h / 2 + 'px'; } } function MasklayerClick() { var masklayer = document.getElementById('div_masklayer'); var divImg = document.getElementById("Div_popup"); masklayer.style.display = "none"; divImg.style.display = "none"; } setTimeout( function () { document.getElementById('div_masklayer').onclick = MasklayerClick; document.getElementById('btn_donate').onclick = btn_donateClick; var a_gzw = document.getElementById("guanzhuwo"); a_gzw.href = "javascript:void(0);"; $("#guanzhuwo").attr("onclick","follow('33513f9f-ba13-e011-ac81-842b2b196315');"); }, 900);