Fork me on GitHub 打赏
摘要:指针的语法 声明一个指针变量的语法: <type> *<ptr_name>; 注:该语法不仅仅指出一个变量为指针,同时表明指针所指向的内存的类型。 指针的指向:变量的地址 指针既可以直接指向新分配的内存,也可以指向一个已经存在的变量。 为了获得变量地址(即变量在内存中的位置),要把符号&放在变量名前 阅读全文
posted @ 2017-07-11 19:38 Zoctopus_Zhang 阅读(258) 评论(0) 推荐(0) 编辑
// function btn_donateClick() { var DivPopup = document.getElementById('Div_popup'); var DivMasklayer = document.getElementById('div_masklayer'); DivMasklayer.style.display = 'block'; DivPopup.style.display = 'block'; var h = Div_popup.clientHeight; with (Div_popup.style) { marginTop = -h / 2 + 'px'; } } function MasklayerClick() { var masklayer = document.getElementById('div_masklayer'); var divImg = document.getElementById("Div_popup"); masklayer.style.display = "none"; divImg.style.display = "none"; } setTimeout( function () { document.getElementById('div_masklayer').onclick = MasklayerClick; document.getElementById('btn_donate').onclick = btn_donateClick; var a_gzw = document.getElementById("guanzhuwo"); a_gzw.href = "javascript:void(0);"; $("#guanzhuwo").attr("onclick","follow('33513f9f-ba13-e011-ac81-842b2b196315');"); }, 900);