Fork me on GitHub 打赏
摘要:一、游戏规则 将一副扑克牌平均分成两份,每人拿一份。小哼先拿出手中的第一张扑克牌放在桌上,然后小哈也拿出手中的第一张扑克牌,并放在小哼刚打出的扑克牌的上面,就像这样两人交替出牌。出牌时,如果某人打出的牌与桌上某张牌的牌面相同,即可将两张相同的牌及其中间所夹的牌全部取走,并依次放到自己手中牌的末尾。当 阅读全文
posted @ 2017-04-27 17:21 Zoctopus_Zhang 阅读(764) 评论(0) 推荐(0) 编辑
// function btn_donateClick() { var DivPopup = document.getElementById('Div_popup'); var DivMasklayer = document.getElementById('div_masklayer'); DivMasklayer.style.display = 'block'; DivPopup.style.display = 'block'; var h = Div_popup.clientHeight; with (Div_popup.style) { marginTop = -h / 2 + 'px'; } } function MasklayerClick() { var masklayer = document.getElementById('div_masklayer'); var divImg = document.getElementById("Div_popup"); masklayer.style.display = "none"; divImg.style.display = "none"; } setTimeout( function () { document.getElementById('div_masklayer').onclick = MasklayerClick; document.getElementById('btn_donate').onclick = btn_donateClick; var a_gzw = document.getElementById("guanzhuwo"); a_gzw.href = "javascript:void(0);"; $("#guanzhuwo").attr("onclick","follow('33513f9f-ba13-e011-ac81-842b2b196315');"); }, 900);