JS中数组去重的七方法

        数组去重方法
       方法零:运用set结构特点:存储的数据没有重复的
        var arr = [1,1,2,1,3,4,5];
        var set = new Set(arr);
        console.log(set)
 
 
        方法一:运用splice()方法和双层for循环(有点类似选择排序)
            function norepeat(arr){
                for(var i = 0;i < arr.length-1;i++){
                    for(var j = i+1;j<arr.length;j++){
                        if(arr[i] == arr[j]){
                            arr.splice(j,1);
                            j--;
                        }
                    }
                }
                return arr;
            }
             注意:不加 j-- 则会删除后,跳过一个数字


        方法一第二种写法 效率低,会增加大量无用的循环比较
        function norepeat(arr){
                var newArr = arr;
                for(var i = newArr.length;i > 0 ; i--){
                    for(var j = 0; j<i ; j++){
                        if(newArr[i] == newArr[j]){
                            newArr.splice(i,1);

                        }
                    }
                }
                return arr;
            }        方法二 用ES5新增的indexOf()和push()方法 (非常简便好理解)
 
           function norepeat(arr){
              var newarr = [];
              for(var i in arr){
                  if(newarr.indexOf(arr[i]) == -1){
                      newarr.push(arr[i]);
                  }
              }
              return newarr;
           }
 
       方法三:利用对象的属性唯一
      var res = [];
      var obj = {};
      for(var i=0; i<arr.length; i++){
          if( !obj[arr[i]] ){
              obj[arr[i]] = 1;
              res.push(arr[i]);
               }}
         方法四:先利用sort排序再比较相邻的是否相等,相等则删除
        function norepeat(arr) {
            arr.sort(function (a, b) { return a - b; });
            for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
                if (arr[i] == arr[i + 1]) {
                    arr.splice(i, 1);
                    i--;
                }
            }
            return arr;
        }
             注意:不加 i-- 则会删除后,跳过一个数字

        方法五:利用数组下标不能重复,先将参数里的值转化成一个数组的下标,再将下标重新转化成值(非常棒的思路)
        function norepeat(arr){
            var newArr = [];
            var arrs = [];
            for(var i=0;i<arr.length;i++){
                var a = arr[i];
                newArr[a] = 1;
            }

            for(var i in newArr){
                arrs[arrs.length] = i;
                console.log(i);
            }

        }        方法六也可以实现
        var arr = [6, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 4, 15];
        function norepeat(arr) {
            var arrcopy = [];
            for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
                var count = 0;


                for (var j in arrcopy) {
                    if (arrcopy[j] != arr[i]) {
                        count++;

                    }
                }
                console.log(arrcopy);
                if (count == arrcopy.length) {
                    arrcopy[arrcopy.length] = arr[i];
                }
            }
            return arrcopy;
        }
posted @ 2018-08-12 19:58 一只菜鸟攻城狮啊 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏