MD5加密

//MD5加密:
 string cryptStr = "";
      MD5CryptoServiceProvider md5 = new MD5CryptoServiceProvider();
      byte[] bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(pwd);
      byte[] cryptBytes = md5.ComputeHash(bytes);
      for (int i = 0; i < cryptBytes.Length; i++)
      {
        cryptStr += cryptBytes[i].ToString("X2");
      }

 

posted @ 2018-04-16 17:17 大黄人 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏