posts - 2, comments - 0, trackbacks - 0, articles - 0
  博客园 :: 首页 :: 新随笔 :: 联系 :: 订阅 订阅 :: 管理

公告

用了七八年了博客园帐号被盗了

Posted on 2018-06-19 23:54 kuangood 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏

说点什么好了,最近在开发跨境电商统一版的对接也快接近尾声了

跨境电子商务进口统一版信息化系统

企业对接报文规范

(试行)

 

 

 

 

 


目  录

目  录.......................................................................................................................... I

图表目录........................................................................................................................ V

1       概述......................................................................................................................... 1

2       业务节点报文.......................................................................................................... 2

2.1               订单........................................................................................................... 2

2.1.1         订单报文结构............................................................................................ 2

2.1.2         订单报文根节点......................................................................................... 3

2.1.3         订单报文头描述......................................................................................... 3

2.1.4         订单报文描述............................................................................................ 3

2.2               订单回执报文............................................................................................ 6

2.2.1         订单回执报文结构..................................................................................... 6

2.2.2         订单回执报文根节点................................................................................. 7

2.2.3         订单回执报文头描述................................................................................. 7

2.2.4         订单回执报文描述..................................................................................... 7

2.3               支付报文.................................................................................................... 8

2.3.1         支付报文结构............................................................................................ 8

2.3.2         支付报文根节点......................................................................................... 8

2.3.3         支付报文头描述......................................................................................... 9

2.3.4         支付报文描述............................................................................................ 9

2.4               支付回执报文........................................................................................... 10

2.4.1         支付回执报文结构................................................................................... 10

2.4.2         支付回执报文根节点............................................................................... 11

2.4.3         支付回执报文头描述............................................................................... 11

2.4.4         支付回执报文描述................................................................................... 12

2.5               运单报文.................................................................................................. 12

2.5.1         运单报文结构........................................................................................... 12

2.5.2         运单报文根节点....................................................................................... 13

2.5.3         运单报文头描述....................................................................................... 13

2.5.4         运单报文描述........................................................................................... 14

2.6               运单回执报文........................................................................................... 15

2.6.1         运单回执报文结构................................................................................... 15

2.6.2         运单回执报文根节点............................................................................... 16

2.6.3         运单回执报文头描述............................................................................... 16

2.6.4         运单回执报文描述................................................................................... 17

2.7               运单状态报文........................................................................................... 17

2.7.1         运单状态报文结构................................................................................... 17

2.7.2         运单状态报文根节点............................................................................... 18

2.7.3         运单状态报文头描述............................................................................... 18

2.7.4         运单状态报文描述................................................................................... 19

2.8               运单状态回执报文................................................................................... 20

2.8.1         运单状态回执报文结构............................................................................ 20

2.8.2         运单状态回执报文根节点........................................................................ 20

2.8.3         运单状态回执报文头描述........................................................................ 21

2.8.4         运单状态回执报文描述............................................................................ 21

2.9               进口清单报文........................................................................................... 22

2.9.1         进口清单报文结构................................................................................... 22

2.9.2         进口清单报文根节点............................................................................... 22

2.9.3         进口清单报文头描述............................................................................... 23

2.9.4         进口清单报文描述................................................................................... 23

2.10            进口清单回执报文................................................................................... 27

2.10.1                进口清单回执报文结构..................................................................... 27

2.10.2                进口清单回执报文根节点................................................................. 27

2.10.3                进口清单回执报文头描述................................................................. 28

2.10.4                进口清单回执报文描述..................................................................... 28

2.11            撤销申请单报文....................................................................................... 29

2.11.1                撤销申请单报文结构........................................................................ 29

2.11.2                撤销申请单报文根节点..................................................................... 29

2.11.3                撤销申请单报文头描述..................................................................... 30

2.11.4                撤销申请单报文描述........................................................................ 30

2.12            撤销申请单回执报文............................................................................... 32

2.12.1                撤销申请单回执报文结构................................................................. 32

2.12.2                撤销申请单回执报文根节点............................................................. 32

2.12.3                撤销申请单回执报文头描述............................................................. 32

2.12.4                撤销申请单回执报文描述................................................................. 32

2.13            退货申请单报文....................................................................................... 33

2.13.1                退货申请单报文结构........................................................................ 33

2.13.2                退货申请单报文根节点..................................................................... 34

2.13.3                退货申请单报文头描述..................................................................... 34

2.13.4                退货申请单报文描述........................................................................ 35

2.14            退货申请单回执报文............................................................................... 37

2.14.1                退货申请单回执报文结构................................................................. 37

2.14.2                退货申请单回执报文根节点............................................................. 37

2.14.3                退货申请单回执报文头描述............................................................. 38

2.14.4                退货申请单回执报文描述................................................................. 38

2.15            入库明细单报文....................................................................................... 39

2.15.1                入库明细单报文结构........................................................................ 39

2.15.2                入库明细单报文根节点..................................................................... 40

2.15.3                入库明细单报文头描述..................................................................... 40

2.15.4                入库明细单单报文描述..................................................................... 40

2.16            入库明细单回执报文............................................................................... 42

2.16.1                入库明细单回执报文结构................................................................. 42

2.16.2                入库明细单回执报文根节点............................................................. 42

2.16.3                入库明细单回执报文头描述............................................................. 43

2.16.4                入库明细单回执报文描述................................................................. 43

2.17            电子税单报文........................................................................................... 43

2.17.1                电子税单报文结构............................................................................ 43

2.17.2                电子税单报文根节点........................................................................ 44

2.17.3                电子税单报文头描述........................................................................ 44

2.17.4                电子税单报文描述............................................................................ 44

2.18            电子税单数据状态报文............................................................................ 45

2.18.1                电子税单数据状态报文结构............................................................. 45

2.18.2                电子税单数据状态报文根节点......................................................... 46

2.18.3                电子税单数据状态报文头描述......................................................... 46

2.18.4                电子税单数据状态报文描述............................................................. 46

2.19            报文格式校验回执报文............................................................................ 47

2.19.1                报文格式校验回执报文结构............................................................. 47

2.19.2                报文格式校验回执报文根节点......................................................... 47

2.19.3                报文格式校验回执报文头描述......................................................... 48

2.19.4                报文格式校验回执报文描述............................................................. 48

3       终端节点报文........................................................................................................ 49

3.1               终端节点报文结构................................................................................... 49

3.2               终端节点报文根节点............................................................................... 49

3.3               终端节点报文头....................................................................................... 50

3.4               终端节点报文描述................................................................................... 50

4       传输节点报文........................................................................................................ 51

4.1               传输节点报文结构................................................................................... 51

4.2               传输节点报文根节点............................................................................... 51

4.3               传输节点报文头....................................................................................... 52

4.4               传输节点报文描述................................................................................... 52

5       签名....................................................................................................................... 53

6       错误信息................................................................................................................ 53

7       报文对接流程........................................................................................................ 59

7.1               业务节点报文对接流程............................................................................ 59

7.2               终端节点报文对接流程............................................................................ 59

7.3               传输节点报文对接流程............................................................................ 59

8       附件....................................................................................................................... 61

8.1               业务节点报文SCHEMA描述...................................................................... 61

8.2               终端节点报文SCHEMA描述...................................................................... 61

8.3               传输节点报文SCHEMA描述...................................................................... 61

 

 

图表目录

图 2‑1 订单报文的结构............................................................................................ 2

图 2‑2 订单回执报文的结构..................................................................................... 6

图 2‑3 支付单报文的结构......................................................................................... 8

图 2‑4 支付回执报文的结构................................................................................... 11

图 2‑5 运单报文的结构.......................................................................................... 13

图 2‑6 运单回执报文的结构................................................................................... 16

图 2‑7 运单状态报文的结构................................................................................... 18

图 2‑8 运单状态回执报文的结构............................................................................ 20

图 2‑9 进口清单报文的结构................................................................................... 22

图 2‑10 进口清单报文的结构.................................................................................. 27

图 2‑11 撤销申请单报文的结构.............................................................................. 29

图 2‑12 撤销申请单回执报文的结构....................................................................... 32

图 2‑13 退货申请单报文的结构.............................................................................. 34

图 2‑14 退货申请单回执报文的结构....................................................................... 37

图 2‑15 入库明细单报文的结构.............................................................................. 39

图 2‑16 入库明细单回执报文的结构....................................................................... 42

图 2‑17 电子税单报文的结构.................................................................................. 44

图 2‑18 电子税单数据状态报文的结构.................................................................... 46

图 2‑19 报文格式校验回执报文的结构.................................................................... 47

图 3‑1 终端节点报文结构....................................................................................... 49

图 4‑1 传输节点报文结构....................................................................................... 51

 

表 2‑1 CEB311Message节点的属性............................................................................ 3

表 2‑2 订单报文头................................................................................................... 3

表 2‑3 订单业务节点................................................................................................ 3

表 2‑4 基础报文传输实体节点.................................................................................. 5

表 2‑5 CEB312Message节点的属性............................................................................ 7

表 2‑6 订单回执报文头............................................................................................ 7

表 2‑7 订单回执业务节点......................................................................................... 7

表 2‑8 CEB411Message节点的属性............................................................................ 9

表 2‑9 支付单回执报文头......................................................................................... 9

表 2‑10 支付单业务节点.......................................................................................... 9

表 2‑11 基础报文传输实体节点.............................................................................. 10

表 2‑12 CEB412Message节点的属性........................................................................ 11

表 2‑13 支付回执报文头......................................................................................... 11

表 2‑14 支付回执业务节点..................................................................................... 12

表 2‑15 CEB511Message节点的属性........................................................................ 13

表 2‑16 运单回执报文头......................................................................................... 14

表 2‑17 运单业务节点............................................................................................ 14

表 2‑18 基础报文传输实体节点.............................................................................. 15

表 2‑19 CEB512Message节点的属性........................................................................ 16

表 2‑20 运单回执报文头......................................................................................... 16

表 2‑21 运单回执业务节点..................................................................................... 17

表 2‑22 CEB513Message节点的属性........................................................................ 18

表 2‑23 运单回执报文头......................................................................................... 19

表 2‑24 运单状态业务节点..................................................................................... 19

表 2‑25 基础报文传输实体节点.............................................................................. 19

表 2‑26 CEB514Message节点的属性........................................................................ 21

表 2‑27 运单回执报文头......................................................................................... 21

表 2‑28 运单状态回执业务节点.............................................................................. 21

表 2‑29 CEB621Message节点的属性........................................................................ 23

表 2‑30 进口清单报文头......................................................................................... 23

表 2‑31 进口清单业务节点..................................................................................... 23

表 2‑32 基础报文传输实体节点.............................................................................. 27

表 2‑33 CEB622Message节点的属性........................................................................ 27

表 2‑34 进口清单回执报文头.................................................................................. 28

表 2‑35 进口清单回执业务节点.............................................................................. 28

表 2‑36 CEB623Message节点的属性........................................................................ 30

表 2‑37 撤销申请单报文头..................................................................................... 30

表 2‑38 撤销申请单业务节点.................................................................................. 30

表 2‑39 基础报文传输实体节点.............................................................................. 31

表 2‑40 CEB622Message节点的属性........................................................................ 32

表 2‑41 撤销申请单回执报文头.............................................................................. 32

表 2‑42 撤销申请单回执业务节点........................................................................... 33

表 2‑43 CEB625Message节点的属性........................................................................ 34

表 2‑44 退货申请单报文头..................................................................................... 35

表 2‑45 退货申请单业务节点.................................................................................. 35

表 2‑46 基础报文传输实体节点.............................................................................. 37

表 2‑47 CEB626Message节点的属性........................................................................ 38

表 2‑48 退货申请单回执报文头.............................................................................. 38

表 2‑49 退货申请单回执业务节点........................................................................... 38

表 2‑50 CEB711Message节点的属性........................................................................ 40

表 2‑51 入库明细单报文头..................................................................................... 40

表 2‑52 入库明细单业务节点.................................................................................. 40

表 2‑53 基础报文传输实体节点.............................................................................. 42

表 2‑54 CEB626Message节点的属性........................................................................ 42

表 2‑55 退货申请单回执报文头.............................................................................. 43

表 2‑56 入库明细单回执业务节点........................................................................... 43

表 2‑57 电子税单回执报文头.................................................................................. 44

表 2‑58 电子税单业务节点..................................................................................... 44

表 2‑59 电子税单业务节点..................................................................................... 44

表 2‑60 电子税单回执报文头.................................................................................. 46

表 2‑61 电子税单业务节点..................................................................................... 46

表 2‑62 电子税单数据状态业务节点....................................................................... 46

表 2‑63 报文格式回执报文头.................................................................................. 47

表 2‑64 电子税单业务节点..................................................................................... 48

表 2‑65 报文格式校验回执业务节点....................................................................... 48

表 3‑1 终端节点报文根节点................................................................................... 50

表 3‑2 终端节点报文头.......................................................................................... 50

表 3‑3 终端节点报文结构....................................................................................... 50

表 4‑1 传输节点报文根节点................................................................................... 52

表 4‑2 传输节点报文头.......................................................................................... 52

表 4‑3 传输节点的报文结构................................................................................... 52

表 6‑1 数据交换平台错误信息及其代码.................................................................. 53

表 6‑2 进口统一版业务报文错误信息及其代码....................................................... 54

 

  文档是太多了接了我一个月了

有需要对接的企业公司可以联系我对接提供成套的系统服务

string returnOrderXml = string.Empty;
            string OrderListXml = string.Empty;
            string BaseTransferXml = string.Empty;
            OrderListXml = GetOrderListXml(cEB311MessageOrder.Ceb311OrderDateilList);//获取明细
            BaseTransferXml = GetBaseTransferXml(cEB311MessageOrder.CebBasetransferInfo);//传输企业代码           
            returnOrderXml = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>" +
               "<ceb:CEB311Message guid=\"" + cEB311MessageOrder.Guid + "\"  version=\"1.0\"  xmlns:ceb=\"http://www.chinaport.gov.cn/ceb\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\">" +
                  "<ceb:Order>";
            string appTime = Convert.ToDateTime(cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Apptime).ToString("yyyyMMddHHmmss");
            returnOrderXml +=
              "<ceb:OrderHead>" +
                  "<ceb:guid>" + cEB311MessageOrder.Guid + "</ceb:guid>" +//系统唯一序号
                  "<ceb:appType>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Apptype + "</ceb:appType>" +//报送类型
                  "<ceb:appTime>" + appTime + "</ceb:appTime>" +//报送时间
                  "<ceb:appStatus>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Appstatus + "</ceb:appStatus>" +//业务状态
                  "<ceb:orderType>" + cEB311MessageOrder.Ceb311StoresorderdeclareparameterInfo.Ordertype + "</ceb:orderType>" +//订单类型
                 "<ceb:orderNo>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Orderno + "</ceb:orderNo>" +//订单编号
                  "<ceb:ebpCode>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Ebpcode + "</ceb:ebpCode>" +//电商平台代码
                  "<ceb:ebpName>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Ebpname + "</ceb:ebpName>" +//电商平台名称
                  "<ceb:ebcCode>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Ebccode + "</ceb:ebcCode>" +//电商企业代码
                  "<ceb:ebcName>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Ebcname + "</ceb:ebcName>" +//电商企业名称
                  "<ceb:goodsValue>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Goodsvalue + "</ceb:goodsValue>" +//商品价格 商品实际成交价,含非现金抵扣金额
                  "<ceb:freight>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Freight + "</ceb:freight>" +//运杂费 不包含在商品价格中的运杂费,无则填写"0"
                  "<ceb:discount>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Discount + "</ceb:discount>" +// 非现金抵扣金额
                  "<ceb:taxTotal>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Taxtotal + "</ceb:taxTotal>" +//代扣税款
                  "<ceb:acturalPaid>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Acturalpaid + "</ceb:acturalPaid>" +//实际支付金额
                  "<ceb:currency>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Currency + "</ceb:currency>" +//币制
                  "<ceb:buyerRegNo>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Buyerregno + "</ceb:buyerRegNo>" +//订购人注册号
                  "<ceb:buyerName>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Buyername + "</ceb:buyerName>" +//订购人姓名
                  "<ceb:buyerIdType>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Buyeridtype + "</ceb:buyerIdType>" +//订购人证件类型
                  "<ceb:buyerIdNumber>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Buyeridnumber + "</ceb:buyerIdNumber>" +//订购人证件号码
                  "<ceb:payCode>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Paycode + "</ceb:payCode>" +//支付企业代码
                  "<ceb:payName>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Payname + "</ceb:payName>" +//支付企业名称
                  "<ceb:payTransactionId>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Paytransactionid + "</ceb:payTransactionId>" +//支付交易编号
                  "<ceb:batchNumbers>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Batchnumbers + "</ceb:batchNumbers>" +//商品批次号
                  "<ceb:consignee>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Consignee + "</ceb:consignee>" +//收货人姓名
                  "<ceb:consigneeTelephone>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Consigneetelephone + "</ceb:consigneeTelephone>" +//收货人电话
                  "<ceb:consigneeAddress>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Consigneeaddress + "</ceb:consigneeAddress>" +//收货地址
                  "<ceb:consigneeDistrict>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Consigneeditrict + "</ceb:consigneeDistrict>" +//收货地址行政区划代码cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Consigneeditrict
                  "<ceb:note>" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Description + "</ceb:note>" +//备注
              "</ceb:OrderHead>" +
               OrderListXml;
            returnOrderXml += "</ceb:Order>";
            returnOrderXml += BaseTransferXml;
            string XmlEnd = "</ceb:CEB311Message>";
            returnOrderXml += XmlEnd;
            returnOrderXml = FormatXml(returnOrderXml);//格式化代码
            CEBHelpUtilities.SaveOrderXml(returnOrderXml, "CEB311" + cEB311MessageOrder.Ceb311OrderheadInfo.Orderno);
            return returnOrderXml;