Data-Structure01-绪论

 

一.作业题目

 

仿照三元组或复数的抽象数据类型写出有理数抽象数据类型的描述 (有理数是其分子、分母均为整数且分母不为零的分数)。
有理数基本运算:

 

  1. 构造有理数T,元素e1,e2分别被赋以分子、分母值
  2. 销毁有理数T
  3. 用e(引用类型参数)返回有理数T的分子或分母,当入参i为1时返回分子, i为2是返回分母。
  4. 将有理数T的分子或分母更改为e,入参i为1时改变分子, i为2是改变分母
  5. 有理数T1,T2相加,结果存入有理数T3
  6. 有理数T1,T2相减,结果存入有理数T3
  7. 有理数T1,T2相乘,结果存入有理数T3
  8. 有理数T1,T2相除,结果存入有理数T3
   实验要求:
  9. 抽象数据类型名为Rational。
  10. 有理数分母不能为负数或者0,类似输入请提示重输入。
  11. 数据对象和数据运算的表示与数据操作的实现分离。表示用头文件完成,实现用CPP文件完成。Main.cpp文件实现数据输入输出。
  12. 数据输入输出格式参考如下:
   输入:
   1 3 //T1的分子、分母
   1 2 //T2的分子、分母
   ** 输出:**
       5 6  //两个有理数相加
       -1 6  //两个有理数相减
        1 6  //两个有理数相乘
        2 3  //两个有理数相除
  13. 程序应对异常输入或者出错必要处理和提示,比如提示:“分数是否需要约分等”。

 

二.作业实验:                                      

1.用抽象数据类型写出有理数抽象数据类型的描述   

 

 ADT Rational{

  1. 数据对象:D = {R1,R2,R3|R1,R2,R3为有理数}
   数据关系:R = {<R1,R2>,<R2,R3>}
   基本操作:
   CreateRational(&R,b1,b2)
   操作结果:创造有理数R。
   DestoryRational(&R)
   操作结果:销毁有理数T。
   AddRational(&R1,&R2,&R3)
   操作结果:将R1,R2相加,结果存入R3
   MinusRationa(&R1,&R2,&R3)
   操作结果:将R1,R2相减,结果存入R3
   MultiplyRational(&R1,&R2,&R3)
   操作结果:将R1,R2相乘,结果存入R3
   DivideRational(&R1,&R2,&R3)
   操作结果:将R1,R2相除,结果存入R3
   } ADT Rational                                                                                                                                                                                                            

    

    

    2. 头文件 

  2.                                                                          

  3.  

      3.函数说明                                                                                                                   

  4. 4.代码实现

   (1)构造有理数                                                                                                                                                                                                        (2)销毁有理数                                                                                                                                                                                                                                                     (3)取得有理数的分子或分母的值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (4)改变有理数分子或分母的值                                                                                                                                                                                                                     (5)有理数相加                                                                                                                                                                                                                         (6)有理数相减                                                                                                                                                                                                                         (7)有理数相乘                                                                                                                                                                                                          (8)有理数相除                                                                                                                                                                                       (9)辗转相除求最大公约数                                                                                                                                                                                                                                                                               

   三、结果展示                                                                                                                        (1)普通情况                                                                                                                                                                                                                                  (2)两个有理数相同                                                                                                                                                                                                   (3)存在输入错误,需要重新输入的情况                                                                                                                                                                                                                    (4)有理数为负数                                                                                                                                                                                                                                       

  5. 四、总结

    通过这次作业,我对抽象数据类型和数据结构有了更深的了解。以下是我的理解:

    数据结构就是指按一定的逻辑结构组成的一批数据,使用某种存储结构将这批数据存储于计算机中,并在这些数据上定义了一个运算集合。

    抽象数据类型(abstract data type,ADT)只是一个数学模型以及定义在模型上的一组操作。通常是对数据的抽象,定义了数据的取值范围以及对数据操作的集合。一种数据类型可以看成是一种已经实现了的“数据结构”。

    

posted @ 2018-03-07 14:18  朱心溁  阅读(140)  评论(1编辑  收藏  举报