RDD练习 词频统计

1.读文本文件生成RDD lines

2.将一行一行的文本分割成单词 words

3.全部转换为小写

4.去掉长度小于3的单词

5.去掉停用词

 

  1.准备停用词文本:

  2.去除停用词:

6.转换成键值对 map()

7.统计词频 reduceByKey()

二、学生课程分数 groupByKey()

-- 按课程汇总全总学生和分数

1. 分解出字段 map()

2. 生成键值对 map()

3. 按键分组 

4. 输出汇总结果

 

1.读大学计算机系的成绩数据集生成RDD

2.按科目汇总学生和分数

三、学生课程分数 reduceByKey()

-- 每门课程的选修人数

-- 每个学生的选修课程数

 

posted @ 2021-04-05 21:12  叶利钦  阅读(100)  评论(0编辑  收藏  举报