javaScript系列 [45]-模版编译

最近有个朋友问<%=...%> {{ Mustache }} 插值语法的一些问题,突然想起以前使用<%=...%>语法进行模板编译的日子,似乎已经很久远了,刚好有点时间所以写篇文章重新温故下模板编译的处理逻辑。

关键 正则表达式eval函数字符串拼接

<ul>
 <% for(var i = 0; i< data.list.length;i++) {%>
  <li><%= data.list[i] %></li>
  <% } %>
</ul>

给定上面的模板字符串,我们希望能够提供一个模板编译函数,传递数据(data:["a","b","c"])给该函数以编译出下面的文本标签。

<ul>
  <li>a</li>
  <li>b</li>
  <li>c</li>
</ul>

思路 对于上面的字符串模板,如果要编译得到目标字符串,那么关键点在于for循环的处理,这里最简单的办法就是直接通过eval函数来执行 for循环部分的代码,而<% 和 %>等部分则需要通过正则来进行替换。假设,我们在这里提供一个 echo函数 用于做字符串的拼接,那么可以考虑先把模板字符串处理为下面的样式,再行处理。

echo('<ul>');
for(var i = 0; i< data.list.length;i++) {
 echo('<li>');
 echo(data.list[i]);
 echo('</li>');
}
echo('</ul>');

具体实现


/* 1.模板字符串 */
let template = `
<ul>
 <% for(var i = 0; i< data.list.length;i++) {%>
  <li><%= data.list[i] %></li>
  <% } %>
</ul>
`

/* 2.封装编译函数 */
function compile(template) {

  /* 2.1 编写正则规则 */
  /* 匹配<% %>部分 */
  let expr = /<%([\s\S]+?)%>/g;
  /* 匹配 <%= data.list[i] %> 部分*/
  let evalExpr = /<%=(.+?)%>/g;

  /* 2.2 字符串拼接和正则匹配:$1表示匹配到的原文内容 */
  template = template
    .replace(evalExpr, '`); \n echo($1); \n echo(`')
    .replace(expr, '`); \n $1 \n echo(`');

  /* 2.3 拼接最外层的 echo 函数 */
  template = 'echo(`' + template + '`)';

  /* 2.4 组装解析函数 */
  let script = `(function parse(data){
   let output = "";
   function echo(html){
    output += html.trimEnd(); 
   }
   ${template}
   return output;
  })`;
  console.log('script', script);

  return script;
}

/* 3.生成解析函数 */
let parse = eval(compile(template));

/* 4.注入数据 */
let html = parse({ list: ["a", "b", "c"] });
console.log(html);

/* 输出内容: */
/* 
script (function parse(data){
   let output = "";
   function echo(html){
    output += html.trimEnd(); 
   }
   echo(`
<ul>
 `); 
 for(var i = 0; i< data.list.length;i++) { 
 echo(`
  <li>`); 
 echo( data.list[i] ); 
 echo(`</li>
  `); 
 } 
 echo(`
</ul>
`)
   return output;
  })
**********************************
<ul>
  <li>a</li>
  <li>b</li>
  <li>c</li>
</ul>
*/

posted on 2022-01-04 09:54  文顶顶  阅读(4)  评论(0编辑  收藏  举报

导航