Fork me on GitHub

博客园增加打赏功能

前提条件:设置----博客设置-----博客侧边栏公告(支持HTML代码)后面的如果是“申请开通”,必须先申请开通;如果是“支持js代码”,那就代表你已经开通过了,有写js代码的权限了

准备材料:微信收款二维码图片,支付宝收款二维码图片等(图片建议尺寸244*227)

步骤:

1、将微信和支付宝的图片放在一个外网可以访问的地方(下面需要使用图片的链接,推荐放到博客园的文件中。可以在文件,上传文件中操作,博客园上传的文件由大小限制,图片不要太大了)

2、模板代码

 1 <!DOCTYPE html>
 2 <html lang="zh-CN">
 3 <head>
 4 <meta charset="utf-8" />
 5 <meta name="keywords" content="打赏" />
 6 <meta name="description" content="打赏" />
 7 <title>打赏</title>
 8 </head>
 9 <body>
10   <script>
11     window.tctipConfig = {
12       imagePrefix: "",
13       cssPrefix:   "",
14       staticPrefix: "http://static.tctip.com",
15       buttonImageId: Math.ceil(Math.random()*8) + 1, //这里可以用一个固定的数字代替随机数
16       buttonTip:  "dashang", //或者 zanzhu
17       list:{
18         bitcoin: { account: "1PhQySHF1ZuoRwoZ8G4CDLEtE6fAnD3GJP"}, //如果没有比特币,此行代码可以删除
19 
20         alipay: { qrimg: "http://tctip.com/img/alipayqr.png"},  //qrimg需要修改为自己的图片链接
21 
22         weixin:{qrimg: "http://littlebtc.com/images/yeshen.png"}, //qrimg需要修改为自己的图片链接
23 
24         tenpay: { account: "342285717", className:"myR-on"}, //如果不想添加财付通,此行代码可删除;如果要添加需要修改account为自己的账号
25         
26         another:{icon: "img/litecoin.png", name: "莱特币", className: "", account: "LVCSBrv3ikzZWDtm9v8QPvDvLwn7dcsCEa", desc: "自定义莱特币"} //如果没有莱特币,此行代码可以删除,如果要添加需要修改account为自己的账号
27       }
28     };
29   </script>
30 
31   <script src="http://static.tctip.com/js/tctip.min.js"></script>
32 </body>
33 </html>

3、需要修改的地方主要是自己的微信和支付宝的二维码链接,list里面最多5个支付方式,多余的支付方式将被忽略

4、打开博客设置,将上面修改过的代码贴进“博客侧边栏公告”,“页首Html代码”,“页脚Html代码”三处之中的任意一处

5、刷新页面,到你的博客首页看看效果吧

 

楼主才疏学浅,不喜勿喷

posted @ 2016-12-22 10:23  雪山玉龙  阅读(237)  评论(1编辑  收藏  举报