ExtJs中使用自定义事件

以下代码定义了一个用于更新文章或添加文章的窗体:

 

Code

在文章列表Grid中,监听了当文章保存后的事件并处理:

 

Code

 

执行效果:

 

 

posted @ 2009-03-20 18:27  TerryLiang  阅读(...)  评论(... 编辑 收藏