Michael_Tong
近期目标:按时吃药,努力做个正常人。
摘要: [toc] UNIX历史 Linux历史 虚拟化历史 虚拟化都有哪些 虚拟化分类 系统级虚拟化实现 VMware Microsoft Xen KVM Oracle VM VirtualBox Bochs QEMU 操作系统级虚拟化 chroot LXC Docker Linux VServer Vi 阅读全文
posted @ 2019-03-05 10:17 Michael_Tong唐唐 阅读(315) 评论(0) 推荐(0) 编辑