Hive 操作与应用 词频统计

1..准备本地txt文件

 

 

 

 

 

 

2.启动hadoop,启动hive

 

 

 

3.创建数据库,创建文本表

 

4.映射本地文件的数据到文本表中

 

 

 

 

 

 5..hql语句进行词频统计交将结果保存到结果表中。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.查看统计结果

 

 

 

 

二。

1.准备电子书或其它大的文本文件

 

 2.将文本文件上传到HDFS上

 

  3.创建文本表

 

  4.映射HDFS中的文件数据到文本表中

 

 5.hql语句进行词频统计交将结果保存到结果表中

 

 

 

 

 

  6.查看统计结果

 

posted @ 2020-12-06 17:58  不吃外卖  阅读(42)  评论(0编辑  收藏  举报