Fork me on GitHub
代码改变世界

当前标签:设计模式

如何重构我们以前写的垃圾代码——观察者模式 沉睡的木木夕 2020-02-12 14:48 阅读: 564 评论: 0 推荐: 2  
建造者模式(Builder)——从组装电脑开始 沉睡的木木夕 2020-01-06 01:01 阅读: 958 评论: 1 推荐: 1