BZOJ1864 [ZJOI2006] 三色二叉树

给出一颗二叉树,用红绿蓝进行染色,要求二叉树三角形的颜色不同,求绿色节点的数目的最大最小值。

给出树的方法比较特殊,因此直接递归即可,无须建图。

 1 #include <bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 
 4 char str[1000005];
 5 int pin;
 6 
 7 int sw(int a,int b,int c){
 8   if(c) return max(a,b);
 9   else return min(a,b);
10 }
11 
12 pair<int,int> dfs(int k){
13   pin++;
14   if(str[pin-1]=='0') return make_pair(1,0);
15   if(str[pin-1]=='1'){
16     pair<int,int> nxt = dfs(k);
17     return make_pair(nxt.second+1, sw(nxt.first,nxt.second,k));
18   }
19   if(str[pin-1]=='2'){
20     pair<int,int> cl = dfs(k);
21     pair<int,int> cr = dfs(k);
22     return make_pair(cl.second+cr.second+1, sw(cl.first+cr.second, cl.second+cr.first,k));
23   }
24 }        
25 
26 int main(){
27   scanf("%s",&str);
28   pair<int,int> result=dfs(1);
29   printf("%d ",max(result.first, result.second));
30   pin=0; result=dfs(0);
31   printf("%d\n",min(result.first, result.second));
32 }

 

posted @ 2018-01-14 20:48  Mollnn  阅读(158)  评论(0编辑  收藏  举报