[CF342E] Xenia and Tree - 分块,ST表,LCA

[CF342E] Xenia and Tree - 分块,ST表,LCA

Description

给定一颗 \(n\) 个结点的树,初始时 \(1\) 号结点为红色,其余为蓝色。要求支持将一个结点变为红色,或者询问一个点到最近的红色点的距离。

Solution

对整个操作序列分块,则所有的影响分为块间的和块内的。块内的用 ST 表 LCA 来处理,块间的预处理好,即每处理完一个块,我们就用 BFS 计算好这个块的后续影响。复杂度 \(O(n \sqrt n)\)

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define int long long
const int N = 1000005;

int n, m;
vector<int> g[N];

namespace _lca
{
  int rt, st[N][20], dep[N], dis[N], vis[N], ind, lg2[N], s[N], bg[N], ed[N];

  void dfs(int p)
  {
    vis[p] = 1;
    s[++ind] = p;
    bg[p] = ind;
    for (int q : g[p])
    {
      if (vis[q] == 0)
      {
        dep[q] = dep[p] + 1;
        dfs(q);
        s[++ind] = p;
      }
    }
    ed[p] = ind;
  }

  int lca(int p, int q)
  {
    if (p == q)
      return p;
    p = bg[p];
    q = bg[q];
    if (p > q)
      swap(p, q);
    int l = lg2[q - p + 1];
    int x = st[p][l];
    int y = st[q - (1 << l) + 1][l];
    return s[dis[x] < dis[y] ? x : y];
  }

  int dist(int p, int q)
  {
    int l = lca(p, q);
    return dep[p] + dep[q] - 2 * dep[l];
  }

  void solve()
  {
    rt = 1;
    for (int i = 0; i <= 18; i++)
      for (int j = 1 << i; j < 1 << (i + 1); j++)
        lg2[j] = i;
    dfs(rt);
    for (int i = 1; i <= ind; i++)
      dis[i] = dep[s[i]];
    for (int i = 1; i <= ind; i++)
      st[i][0] = i;
    for (int i = 1; i <= 17; i++)
    {
      for (int j = 1; j <= ind; j++)
      {
        st[j][i] = dis[st[j][i - 1]] < dis[st[j + (1 << (i - 1))][i - 1]] ? st[j][i - 1] : st[j + (1 << (i - 1))][i - 1];
      }
    }
  }
} // namespace _lca

int get_dist(int p, int q)
{
  return _lca::dist(p, q);
}

signed main()
{
  ios::sync_with_stdio(false);

  cin >> n >> m;

  for (int i = 1; i < n; i++)
  {
    int t1, t2;
    cin >> t1 >> t2;
    g[t1].push_back(t2);
    g[t2].push_back(t1);
  }

  _lca::solve();

  int b = sqrt(m);

  vector<int> buf;
  vector<int> dis(n + 2);

  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    dis[i] = 1e18;
  }

  buf.push_back(1);

  for (int i = 1; i <= m; i++)
  {
    int type, v;
    cin >> type >> v;
    if (type == 1)
    {
      buf.push_back(v);
    }
    else
    {
      int ans = dis[v];
      for (auto p : buf)
      {
        ans = min(ans, get_dist(p, v));
      }
      cout << ans << endl;
    }
    if (i % b == 0)
    {
      queue<int> que;
      for (auto p : buf)
      {
        que.push(p);
        dis[p] = 0;
      }
      buf.clear();

      while (que.size())
      {
        int p = que.front();
        que.pop();

        for (auto q : g[p])
        {
          if (dis[q] > dis[p] + 1)
          {
            dis[q] = dis[p] + 1;
            que.push(q);
          }
        }
      }

    }
  }
}
posted @ 2021-01-24 16:56  Mollnn  阅读(65)  评论(0编辑  收藏  举报