C 实战练习题目3

题目:一个整数,它加上100后是一个完全平方数,再加上168又是一个完全平方数,请问该数是多少?

程序分析:

假设该数为 x。

1、则:x + 100 = n2, x + 100 + 168 = m2

2、计算等式:m2 - n2 = (m + n)(m - n) = 168

3、设置: m + n = i,m - n = j,i * j =168,i 和 j 至少一个是偶数

4、可得: m = (i + j) / 2, n = (i - j) / 2,i 和 j 要么都是偶数,要么都是奇数。

5、从 3 和 4 推导可知道,i 与 j 均是大于等于 2 的偶数。

6、由于 i * j = 168, j>=2,则 1 < i < 168 / 2 + 1

7、接下来将 i 的所有数字循环计算即可。

具体实现如下:

实例:

 1 #include <stdio.h>
 2 
 3 int main (void)
 4 {
 5   int i, j, m, n, x;
 6   for (i = 1; i < 168 / 2 + 1; i++)
 7   {
 8     if (168 % i == 0)
 9     {
10       j = 168 / i;
11       if ( i > j && (i + j) % 2 == 0 && (i - j) % 2 == 0)
12       {
13         m = (i + j) / 2;
14         n = (i - j) / 2;
15         x = n * n - 100;
16         printf ("%d + 100 = %d * %d\n", x, n, n);
17         printf ("%d + 268 = %d * %d\n", x, m, m);
18       }
19     }
20   }
21   return 0;
22 }

以上实例输出结果为:

-99 + 100 = 1 * 1
-99 + 268 = 13 * 13
21 + 100 = 11 * 11
21 + 268 = 17 * 17
261 + 100 = 19 * 19
261 + 268 = 23 * 23
1581 + 100 = 41 * 41
1581 + 268 = 43 * 43

 感谢你的阅读,请用心感悟!希望可以帮到爱学习的你!!分享也是一种快乐!!!请接力。。。

点击查看原文,谢谢!

posted @ 2020-04-01 22:09  C语言自学网  阅读(...)  评论(...编辑  收藏