jtlgb

导航

统计
 

2019年10月14日

摘要:java -jar XXX.jar &命令结尾没有 “&” ,则变成 “java -jar XXX.jar ” ,表示在当前ssh窗口,可按CTRL + C打断程序运行,或者直接关闭窗口,则程序直接退出命令结尾添加 “&” ,则变成 “java -jar XXX.jar &” ,表示在当窗口关闭时, 阅读全文
posted @ 2019-10-14 13:55 jtlgb 阅读 (25) 评论 (0) 编辑